STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 vạc 73
2 Vàng 66, 86
3 vàng ngọc 03, 63, 83
4 vào nhà máy 08, 18, 68
5 vào vườn 09, 90
6 vây hãm 03, 04
7 vay mượn 06, 86
8 ve gái 65, 63
9 ve sầu 30, 80
10 vệ sĩ 10, 20, 80, 81
BACK TO TOP