Bảng thống kê giải đặc biệt KQXSMB theo tổng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

651 69
03/10/2022
5

518 59
04/10/2022
4

809 83
05/10/2022
1

264 50
06/10/2022
5

130 37
07/10/2022
0

943 09
08/10/2022
9

966 69
09/10/2022
5

712 18
10/10/2022
9

920 34
11/10/2022
7

671 45
12/10/2022
9

653 53
13/10/2022
8

579 74
14/10/2022
1

796 38
15/10/2022
1

355 46
16/10/2022
0

156 77
17/10/2022
4

072 53
18/10/2022
8

688 79
19/10/2022
6

274 65
20/10/2022
1

500 00
21/10/2022
0

316 98
22/10/2022
7

128 43
23/10/2022
7

054 99
24/10/2022
8

506 04
25/10/2022
4

197 39
26/10/2022
2

896 04
27/10/2022
4

320 41
28/10/2022
5

738 87
29/10/2022
5

050 85
30/10/2022
3

933 43
31/10/2022
7

998 76
01/11/2022
3

672 46
02/11/2022
0

668 19
03/11/2022
0

753 71
04/11/2022
8

334 87
05/11/2022
5

774 71
06/11/2022
8

040 67
07/11/2022
3

661 30
08/11/2022
3

577 65
09/11/2022
1

716 10
10/11/2022
1

817 36
11/11/2022
9

786 11
12/11/2022
2

963 05
13/11/2022
5

128 34
14/11/2022
7

910 06
15/11/2022
6

505 78
16/11/2022
5

057 76
17/11/2022
3

325 92
18/11/2022
1

665 34
19/11/2022
7

807 70
20/11/2022
7

520 91
21/11/2022
0

305 29
22/11/2022
1

477 79
23/11/2022
6

759 96
24/11/2022
5

368 19
25/11/2022
0

678 96
26/11/2022
5

678 57
27/11/2022
2

655 07
28/11/2022
7

253 80
29/11/2022
8

981 12
30/11/2022
3

527 70
01/12/2022
7

245 23
02/12/2022
5

105 76
03/12/2022
3

050 28
04/12/2022
0

134 54
05/12/2022
9

848 07
06/12/2022
7

859 79
07/12/2022
6

385 22
08/12/2022
4

939 71
09/12/2022
8

829 78
10/12/2022
5

208 15
11/12/2022
6

651 80
12/12/2022
8


13/12/2022
0

485 07
14/12/2022
7

920 59
15/12/2022
4

130 86
16/12/2022
4

714 24
17/12/2022
6

325 05
18/12/2022
5

902 30
19/12/2022
3

404 48
20/12/2022
2

745 62
21/12/2022
8

654 38
22/12/2022
1

330 27
23/12/2022
9

095 34
24/12/2022
7

956 36
25/12/2022
9

034 00
26/12/2022
0

977 97
27/12/2022
6

551 45
28/12/2022
9

518 49
29/12/2022
3

541 12
30/12/2022
3

552 91
31/12/2022
0

167 05
01/01/2023
5

492 65
02/01/2023
1

256 49
03/01/2023
3

757 57
04/01/2023
2

761 91
05/01/2023
0

453 70
06/01/2023
7

395 97
07/01/2023
6

200 40
08/01/2023
4

780 14
09/01/2023
5

811 91
10/01/2023
0

049 42
11/01/2023
6

184 52
12/01/2023
7

607 62
13/01/2023
8

629 40
14/01/2023
4

442 21
15/01/2023
3

482 60
16/01/2023
6

533 63
17/01/2023
9

452 82
18/01/2023
0

628 57
19/01/2023
2

918 69
20/01/2023
5


21/01/2023
0


22/01/2023
0


23/01/2023
0


24/01/2023
0

523 71
25/01/2023
8

341 64
26/01/2023
0

728 59
27/01/2023
4

872 19
28/01/2023
0

764 79
29/01/2023
6

161 79
30/01/2023
6

300 61
31/01/2023
7

348 38
01/02/2023
1

607 55
02/02/2023
0

527 66
03/02/2023
2

649 48
04/02/2023
2

061 94
05/02/2023
3

354 92
06/02/2023
1

181 98
07/02/2023
7

888 64
08/02/2023
0

293 37
09/02/2023
0

851 20
10/02/2023
2

987 13
11/02/2023
4

098 41
12/02/2023
5

419 16
13/02/2023
7

561 41
14/02/2023
5

181 58
15/02/2023
3

652 43
16/02/2023
7

184 35
17/02/2023
8

449 71
18/02/2023
8

372 64
19/02/2023
0

327 75
20/02/2023
2

907 81
21/02/2023
9

313 57
22/02/2023
2

019 64
23/02/2023
0

169 79
24/02/2023
6

304 15
25/02/2023
6

673 60
26/02/2023
6

937 58
27/02/2023
3

558 27
28/02/2023
9

761 02
01/03/2023
2

475 77
02/03/2023
4

378 56
03/03/2023
1

067 43
04/03/2023
7

581 18
05/03/2023
9

399 19
06/03/2023
0

758 77
07/03/2023
4

737 87
08/03/2023
5

682 05
09/03/2023
5

244 20
10/03/2023
2

470 76
11/03/2023
3

566 95
12/03/2023
4

173 75
13/03/2023
2

678 79
14/03/2023
6

677 24
15/03/2023
6

895 81
16/03/2023
9

593 89
17/03/2023
7

575 70
18/03/2023
7

869 03
19/03/2023
3

241 92
20/03/2023
1

816 64
21/03/2023
0

087 98
22/03/2023
7

454 83
23/03/2023
1

486 57
24/03/2023
2

322 73
25/03/2023
0

577 65
26/03/2023
1

832 30
27/03/2023
3

662 28
28/03/2023
0

863 67
29/03/2023
3

115 04
30/03/2023
4

593 81
31/03/2023
9

703 44
01/04/2023
8

018 44
02/04/2023
8

523 33
03/04/2023
6

753 45
04/04/2023
9

962 26
05/04/2023
8

899 11
06/04/2023
2

497 36
07/04/2023
9

298 15
08/04/2023
6

100 26
09/04/2023
8

063 63
10/04/2023
9

160 39
11/04/2023
2

371 95
12/04/2023
4

442 65
13/04/2023
1

575 34
14/04/2023
7

274 14
15/04/2023
5

412 48
16/04/2023
2

655 76
17/04/2023
3

716 61
18/04/2023
7

462 85
19/04/2023
3

246 23
20/04/2023
5

479 14
21/04/2023
5

646 52
22/04/2023
7

716 79
23/04/2023
6

421 05
24/04/2023
5

854 83
25/04/2023
1

896 75
26/04/2023
2

807 55
27/04/2023
0

131 96
28/04/2023
5

546 39
29/04/2023
2

908 19
30/04/2023
0

618 20
01/05/2023
2

008 65
02/05/2023
1

855 76
03/05/2023
3

819 18
04/05/2023
9

826 47
05/05/2023
1

029 04
06/05/2023
4

880 60
07/05/2023
6

444 81
08/05/2023
9

585 46
09/05/2023
0

979 96
10/05/2023
5

631 34
11/05/2023
7

841 02
12/05/2023
2

199 49
13/05/2023
3

677 53
14/05/2023
8

909 56
15/05/2023
1

190 31
16/05/2023
4

679 49
17/05/2023
3

226 32
18/05/2023
5

223 17
19/05/2023
8

704 52
20/05/2023
7

452 97
21/05/2023
6

327 54
22/05/2023
9

959 72
23/05/2023
9

199 66
24/05/2023
2

203 19
25/05/2023
0

361 91
26/05/2023
0

962 37
27/05/2023
0

794 59
28/05/2023
4

858 67
29/05/2023
3

207 65
30/05/2023
1

889 61
31/05/2023
7

959 21
01/06/2023
3

719 63
02/06/2023
9

003 70
03/06/2023
7

044 08
04/06/2023
8

000 81
05/06/2023
9

830 79
06/06/2023
6

403 57
07/06/2023
2

134 37
08/06/2023
0

842 88
09/06/2023
6

019 36
10/06/2023
9

462 60
11/06/2023
6

554 42
12/06/2023
6

886 61
13/06/2023
7

578 54
14/06/2023
9

469 04
15/06/2023
4

768 30
16/06/2023
3

963 61
17/06/2023
7

943 51
18/06/2023
6

599 15
19/06/2023
6

512 32
20/06/2023
5

585 34
21/06/2023
7

842 67
22/06/2023
3

836 60
23/06/2023
6

098 70
24/06/2023
7

636 34
25/06/2023
7

034 93
26/06/2023
2

491 95
27/06/2023
4

974 95
28/06/2023
4

069 20
29/06/2023
2

698 51
30/06/2023
6

907 46
01/07/2023
0

571 23
02/07/2023
5

968 94
03/07/2023
3

068 83
04/07/2023
1

293 97
05/07/2023
6

447 98
06/07/2023
7

930 76
07/07/2023
3

982 15
08/07/2023
6

054 08
09/07/2023
8

582 22
10/07/2023
4

456 31
11/07/2023
4

671 15
12/07/2023
6

269 02
13/07/2023
2

786 68
14/07/2023
4

088 97
15/07/2023
6

513 51
16/07/2023
6

224 06
17/07/2023
6

200 80
18/07/2023
8

153 39
19/07/2023
2

582 86
20/07/2023
4

359 44
21/07/2023
8

274 33
22/07/2023
6

580 62
23/07/2023
8

624 42
24/07/2023
6

756 59
25/07/2023
4

879 29
26/07/2023
1

211 71
27/07/2023
8

409 15
28/07/2023
6

693 58
29/07/2023
3

557 41
30/07/2023
5

726 15
31/07/2023
6

044 30
01/08/2023
3

881 37
02/08/2023
0

802 88
03/08/2023
6

561 77
04/08/2023
4

457 10
05/08/2023
1

749 23
06/08/2023
5

086 72
07/08/2023
9

807 66
08/08/2023
2

592 61
09/08/2023
7

251 02
10/08/2023
2

902 99
11/08/2023
8

068 48
12/08/2023
2

845 28
13/08/2023
0

168 93
14/08/2023
2

418 61
15/08/2023
7

820 19
16/08/2023
0

791 86
17/08/2023
4

478 87
18/08/2023
5

418 30
19/08/2023
3

920 09
20/08/2023
9

272 21
21/08/2023
3

602 79
22/08/2023
6

637 34
23/08/2023
7

579 73
24/08/2023
0

828 43
25/08/2023
7

949 58
26/08/2023
3

184 48
27/08/2023
2

831 85
28/08/2023
3

492 78
29/08/2023
5

765 51
30/08/2023
6

730 40
31/08/2023
4

613 79
01/09/2023
6

063 80
02/09/2023
8

311 86
03/09/2023
4

088 11
04/09/2023
2

063 67
05/09/2023
3

152 69
06/09/2023
5

499 56
07/09/2023
1

136 76
08/09/2023
3

352 52
09/09/2023
7

359 02
10/09/2023
2

637 68
11/09/2023
4

731 32
12/09/2023
5

566 50
13/09/2023
5

597 22
14/09/2023
4

137 20
15/09/2023
2

117 24
16/09/2023
6

223 65
17/09/2023
1

431 04
18/09/2023
4

509 25
19/09/2023
7

403 03
20/09/2023
3

525 66
21/09/2023
2

227 14
22/09/2023
5

769 22
23/09/2023
4

627 78
24/09/2023
5

687 79
25/09/2023
6

452 36
26/09/2023
9

934 47
27/09/2023
1

116 98
28/09/2023
7

070 44
29/09/2023
8

192 37
30/09/2023
0

072 89
01/10/2023
7

809 73
02/10/2023
0


03/10/2023
0

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT KQXSMB THEO TỔNG

Thống kê theo tổng là loại bảng thống kê như thế nào? Bảng thống kê tổng giúp được gì đối với những người chơi xổ số? Hãy khám phá bài viết để bạn có thêm nhiều thông tin có ích cho bản thân. Từ đó, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên con đường tìm kiếm tài lộc thông qua những con số.

Tổng Quan Về Thống Kê Theo Tổng

Thống kê theo tổng là bảng dữ liệu thống kê giải đặc biệt xổ số miễn phí giúp người chơi nhanh chóng tra cứu. Số liệu được thống kê theo tổng loto đặc biệt, loto ở từng giải, chính xác theo ngày tháng năm cụ thể. Bằng việc nhập dữ liệu ngày, tháng năm, loại hình xổ số muốn tra cứu và tổng muốn tìm. Khi đó, người chơi sẽ nhanh chóng nhận được kết quả tìm kiếm.

Với kho dữ liệu tổng hợp rộng lớn hỗ trợ người chơi có thể nhanh chóng tính. Bất kể dữ liệu tổng giải đặc biệt, tổng loto xuất hiện trong kết quả xổ số từ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trước. Đây là ưu điểm vượt trội so với phương pháp tính tổng thủ công từ kết quả xổ số thông thường.

Bảng thống kê theo tổng đưa ra các dữ liệu theo tổng từ 0 đến 9 và liệt kê chính xác những bộ số loto, giải đặc biệt đã xuất hiện trong ngày mà bạn tìm kiếm. Từ đó, hỗ trợ việc soi cầu, dự đoán dàn đề chạm tổng một cách chính xác để dự thưởng mỗi ngày.

Các Thuật Ngữ Và Ký Hiệu Trong Bảng Thống Kê Theo Tổng

Mục đích của bảng thống kê theo tổng là thống kê 2 số cuối xổ số 3 miền, tính theo tổng 2 số cuối. Ví dụ bộ số 24 có tổng là 6, bộ số 89 có tổng là 7.

Để sử dụng chức năng này bạn cần lưu ý đến những thuật ngữ và ký hiệu sau

Chọn tổng cần xem: Chọn các tổng từ tổng 0 đến tổng 9 để xem thống kê xổ số chi tiết.

Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Nếu bạn không chọn thời gian thì hệ thống sẽ mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.

Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ như xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.

Các thông số đọc kết quả từ bảng thống kê XS theo tổng

Bộ số: bộ số của bạn.

Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này

Lần về: là tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.

Chưa ra: tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.

Ngoài ra hệ thống còn hiển thị bảng kết quả lần quay gần nhất. Từ tổng 0 đến tổng 9 ở bên dưới để tiện cho các bạn theo dõi. Trong các loại bảng thông kê theo tổng, thì bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng được nhiều người quan tâm. Bởi thông qua các số liệu từ bằng thông kê này, giúp người chơi có thêm nhiều phương pháp chơi xổ số hiệu quả cao. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng.

Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là tổng hợp giải đặc biệt và tổng hai số cuối giải đặc biệt trong nhiều lần quay thưởng trước đó. Khi theo dõi bảng thống kê kết quả KQXS theo tổng giải đặc biệt. Thì người chơi có thể biết được rất nhiều thông tin xoay quanh những con số cụ thể. Hơn nữa, người chơi còn biết được các thông tin chi tiết như sau:

Thống kê kết quả xổ số miền bắc theo tổng xsmb dựa vào các thứ trong tuần. Người chơi có thể theo dõi một cách nhanh nhất bộ số của giải đặc biệt đã về trong buổi quay thưởng của các thứ trong tuần.

Tổng hợp hai số cuối giải đặc biệt - đây chính là việc thống kê đề được nhận biết bằng cách bôi màu xanh vào hai số cuối cùng của các giải đặc biệt của các kỳ quay thưởng. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi được thống kê này khi nhìn vào bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tổng. Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt của bảng KQ xổ số theo tổng được định nghĩa là phương pháp chuẩn xác nhất trong việc soi cầu lô tô bạch thủ. Người chơi xổ số có thể lựa chọn phương pháp này để dự đoán lô tô. Hoặc các con số cho những ngày tiếp theo trong khi chơi xổ số.

Thống kê tổng đặc biệt theo miền bắc, miền trung, miền nam là việc thống kê theo các nhà đài. Giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được hai số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay thưởng. Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền được tường thuật trực tiếp tất cả trong ngày. Với khoảng thời gian từ 16h15p (KQXS Miền Nam), 17h15p (KQXS Miền trung) và 18h15p (KQXS Miền Bắc). Và chỉ nghỉ các ngày Tết Nguyên Đán, thông thường là nghỉ 4 ngày.

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bước 1: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cần thống kê
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong.jpg

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong-1.jpg

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong-2.jpg

Hướng Dẫn Cách Tính Đề Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn 3 cách tính lô đề dựa vào thống kê theo tổng.

Cách Bắt Tổng Đề Theo Thống Kê Giải ĐB Theo Tổng

Đối với cách bắt đề, giải đặc biệt này, các bạn lấy 5 số của giải đặc biệt cộng với nhau, số tìm được là số dự thưởng ngày tiếp theo. Phương pháp này bạn có thể vận dụng trong 7 ngày, sau đó, chuyển sang các phương pháp khác hoặc tạm nghỉ 2-3 ngày sau đó áp dụng tiếp.

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Bằng Đánh Dồn Tổng

Để soi cầu xsmb giải đặc biệt, các bạn lấy tổng của giải đặc biệt chưa ra ở tuần trước. Và ghép chúng thành các bộ số để nuôi trong tuần này. Phương pháp này khá hiệu quả khi kết quả xổ số cho thấy thường nổ ít nhất một lần/tuần.

Với cách tính đề này, các bạn cũng sử dụng ứng dụng thống kê theo tổng. Sau đó, bạn điền thông tin tra cứu theo khoảng thời gian theo tuần. Hệ thống sẽ nhanh chóng tổng hợp và trả về kết quả bạn tìm kiếm.

Ví dụ: Tuần trước bạn thấy đã ra các tổng 0, 2, 5, 8, 9, 4, 5, 0 còn thiếu tổng 1367. Từ đó, bạn thiết lập được dàn đề 010, 030, 060, 070, 136, 137, 167, 367.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt phổ biến như:

Kết Luận

Mong rằng với những thông tin được cung cấp trong bài viết về thống kê tổng trên đây. Sẽ giúp cho bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét về bảng thống kê theo tổng. Cũng như bạn biết thêm về một số phương pháp chơi xổ số hiệu quả. Để bạn dễ dàng mở ra được nhiều cơ hội hái tài lộc về hầu bao của mình.

BACK TO TOP