Bảng thống kê giải đặc biệt KQXSMB theo tổng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

389 31
27/07/2020
4

913 82
28/07/2020
0

637 17
29/07/2020
8

455 63
30/07/2020
9

143 62
31/07/2020
8

860 12
01/08/2020
3

576 11
02/08/2020
2

028 36
03/08/2020
9

116 17
04/08/2020
8

182 96
05/08/2020
5

253 75
06/08/2020
2

436 14
07/08/2020
5

129 58
08/08/2020
3

831 38
09/08/2020
1

986 28
10/08/2020
0

401 28
11/08/2020
0

368 52
12/08/2020
7

428 57
13/08/2020
2

595 14
14/08/2020
5

579 80
15/08/2020
8

821 47
16/08/2020
1

305 48
17/08/2020
2

724 37
18/08/2020
0

955 01
19/08/2020
1

451 48
20/08/2020
2

155 80
20/08/2020
8

308 80
20/08/2020
8

574 54
21/08/2020
9

138 53
21/08/2020
8

880 00
21/08/2020
0

220 22
21/08/2020
4

019 93
21/08/2020
2

520 85
21/08/2020
3

815 35
22/08/2020
8

474 41
23/08/2020
5

518 80
23/08/2020
8

493 16
24/08/2020
7

676 59
25/08/2020
4

778 82
26/08/2020
0

284 63
26/08/2020
9

764 96
27/08/2020
5

174 48
28/08/2020
2

783 05
29/08/2020
5

737 83
30/08/2020
1

563 58
31/08/2020
3

625 57
01/09/2020
2

324 89
01/09/2020
7

895 82
01/09/2020
0

202 90
02/09/2020
9

540 04
02/09/2020
4

050 42
02/09/2020
6

687 57
02/09/2020
2

451 48
02/09/2020
2

801 80
03/09/2020
8

874 86
03/09/2020
4

155 80
04/09/2020
8

520 85
05/09/2020
3

019 93
06/09/2020
2

870 82
06/09/2020
0

977 11
06/09/2020
2

138 53
07/09/2020
8

220 22
08/09/2020
4

880 00
09/09/2020
0

813 20
10/09/2020
2

980 18
10/09/2020
9

161 29
11/09/2020
1

375 46
11/09/2020
0

170 69
11/09/2020
5

518 80
12/09/2020
8

284 63
13/09/2020
9

324 89
14/09/2020
7

230 30
15/09/2020
3

895 82
16/09/2020
0

041 70
17/09/2020
7

593 23
17/09/2020
5

642 68
18/09/2020
4

202 90
18/09/2020
9

540 04
19/09/2020
4

996 00
19/09/2020
0

034 18
19/09/2020
9

050 42
20/09/2020
6

349 65
20/09/2020
1

208 23
20/09/2020
5

497 97
20/09/2020
6

687 57
21/09/2020
2

874 86
22/09/2020
4

097 26
23/09/2020
8

605 41
23/09/2020
5

977 11
23/09/2020
2

870 82
24/09/2020
0

980 18
25/09/2020
9

170 69
26/09/2020
5

375 46
27/09/2020
0

144 08
27/09/2020
8

256 18
27/09/2020
9

776 16
27/09/2020
7

462 66
27/09/2020
2

963 31
28/09/2020
4

593 23
29/09/2020
5

642 68
30/09/2020
4

034 18
01/10/2020
9

996 00
02/10/2020
0

497 97
03/10/2020
6

804 89
04/10/2020
7

994 69
04/10/2020
5

208 23
05/10/2020
5

349 65
06/10/2020
1

196 65
07/10/2020
1

182 25
07/10/2020
7

097 26
08/10/2020
8

901 57
08/10/2020
2

605 41
09/10/2020
5

070 43
09/10/2020
7

324 36
10/10/2020
9

488 79
10/10/2020
6

061 25
10/10/2020
7

522 48
10/10/2020
2

820 94
11/10/2020
3

779 46
11/10/2020
0

256 18
12/10/2020
9

462 66
13/10/2020
2

776 16
14/10/2020
7

624 28
15/10/2020
0

144 08
16/10/2020
8

994 69
17/10/2020
5

623 19
18/10/2020
0

182 25
19/10/2020
7

901 57
20/10/2020
2

070 43
21/10/2020
7

488 79
22/10/2020
6

061 25
23/10/2020
7

431 28
24/10/2020
0

324 36
25/10/2020
9

779 46
26/10/2020
0

455 38
27/10/2020
1

077 07
28/10/2020
7

331 36
29/10/2020
9

574 83
30/10/2020
1

926 10
31/10/2020
1

970 59
01/11/2020
4

324 61
02/11/2020
7

538 18
03/11/2020
9

169 21
04/11/2020
3

962 25
05/11/2020
7

445 71
06/11/2020
8

003 56
07/11/2020
1

464 11
08/11/2020
2

200 47
09/11/2020
1

378 74
10/11/2020
1

568 42
11/11/2020
6

445 16
12/11/2020
7

882 87
13/11/2020
5

281 06
14/11/2020
6

768 18
15/11/2020
9

411 30
16/11/2020
3

820 93
17/11/2020
2

886 30
18/11/2020
3

170 17
19/11/2020
8

927 80
20/11/2020
8

205 61
21/11/2020
7

615 96
22/11/2020
5

008 43
23/11/2020
7

526 64
24/11/2020
0

720 36
25/11/2020
9

230 71
26/11/2020
8

231 26
27/11/2020
8

107 64
28/11/2020
0

836 69
29/11/2020
5

051 04
30/11/2020
4

745 07
01/12/2020
7

521 17
02/12/2020
8

299 11
03/12/2020
2

955 49
04/12/2020
3

594 05
05/12/2020
5

505 53
06/12/2020
8

099 29
07/12/2020
1

063 20
08/12/2020
2

920 41
09/12/2020
5

248 35
10/12/2020
8

465 51
11/12/2020
6

099 45
12/12/2020
9

085 28
13/12/2020
0

457 76
14/12/2020
3

616 81
15/12/2020
9

163 63
16/12/2020
9

129 50
17/12/2020
5

270 54
18/12/2020
9

203 70
19/12/2020
7

451 88
20/12/2020
6

276 93
21/12/2020
2

816 13
22/12/2020
4

801 88
23/12/2020
6

799 93
24/12/2020
2

362 87
25/12/2020
5

802 87
26/12/2020
5

859 71
27/12/2020
8

076 90
28/12/2020
9

631 11
29/12/2020
2

579 05
30/12/2020
5

420 50
31/12/2020
5

788 85
01/01/2021
3

206 81
02/01/2021
9

431 32
03/01/2021
5

429 88
04/01/2021
6

193 76
05/01/2021
3

904 02
06/01/2021
2

098 54
07/01/2021
9

007 26
08/01/2021
8

820 64
09/01/2021
0

481 46
10/01/2021
0

055 07
11/01/2021
7

165 92
12/01/2021
1

027 69
13/01/2021
5

513 38
14/01/2021
1

682 85
15/01/2021
3

120 46
16/01/2021
0

550 95
17/01/2021
4

925 49
18/01/2021
3

236 77
19/01/2021
4

605 45
20/01/2021
9

213 31
21/01/2021
4

092 64
22/01/2021
0

578 60
23/01/2021
6

458 83
24/01/2021
1

001 57
25/01/2021
2

330 79
26/01/2021
6

457 56
27/01/2021
1

920 20
28/01/2021
2

401 69
29/01/2021
5

712 09
30/01/2021
9

173 86
31/01/2021
4

547 82
01/02/2021
0

157 59
02/02/2021
4

763 49
03/02/2021
3

482 18
04/02/2021
9

485 20
05/02/2021
2

374 27
06/02/2021
9

251 19
07/02/2021
0

429 91
08/02/2021
0

387 92
09/02/2021
1

046 29
10/02/2021
1


11/02/2021
0


12/02/2021
0


13/02/2021
0


14/02/2021
0

562 86
15/02/2021
4

115 03
16/02/2021
3

051 77
17/02/2021
4

819 10
18/02/2021
1

111 03
19/02/2021
3

700 30
20/02/2021
3

576 07
21/02/2021
7

777 08
22/02/2021
8

171 10
23/02/2021
1

933 15
24/02/2021
6

358 55
25/02/2021
0

556 00
26/02/2021
0

263 13
27/02/2021
4

303 98
28/02/2021
7

915 77
01/03/2021
4

874 62
02/03/2021
8

634 10
03/03/2021
1

961 00
04/03/2021
0

669 92
05/03/2021
1

619 18
06/03/2021
9

384 33
07/03/2021
6

208 59
08/03/2021
4

977 36
09/03/2021
9

616 39
10/03/2021
2

475 26
11/03/2021
8

854 39
12/03/2021
2

951 12
13/03/2021
3

455 87
14/03/2021
5

619 24
15/03/2021
6

600 54
16/03/2021
9

721 52
17/03/2021
7

377 33
18/03/2021
6

553 24
19/03/2021
6

974 38
20/03/2021
1

681 40
21/03/2021
4

543 15
22/03/2021
6

856 39
23/03/2021
2

664 38
24/03/2021
1

442 19
25/03/2021
0

720 42
26/03/2021
6

546 01
27/03/2021
1

312 95
28/03/2021
4

030 00
29/03/2021
0

492 55
30/03/2021
0

069 96
31/03/2021
5

503 93
01/04/2021
2

017 95
02/04/2021
4

441 10
03/04/2021
1

162 78
04/04/2021
5

068 00
05/04/2021
0

946 59
06/04/2021
4

976 75
07/04/2021
2

639 04
08/04/2021
4

520 70
09/04/2021
7

853 13
10/04/2021
4

290 13
11/04/2021
4

860 39
12/04/2021
2

294 05
13/04/2021
5

742 95
14/04/2021
4

909 82
15/04/2021
0

997 89
16/04/2021
7

107 80
17/04/2021
8

895 00
18/04/2021
0

813 65
19/04/2021
1

054 75
20/04/2021
2

843 55
21/04/2021
0

562 92
22/04/2021
1

988 60
23/04/2021
6

211 77
24/04/2021
4

732 78
25/04/2021
5

162 52
26/04/2021
7

493 33
27/04/2021
6

912 13
28/04/2021
4

219 16
29/04/2021
7

967 36
30/04/2021
9

053 65
01/05/2021
1

765 78
02/05/2021
5

519 25
03/05/2021
7

095 80
04/05/2021
8

838 66
05/05/2021
2

803 59
06/05/2021
4

704 47
07/05/2021
1

264 93
08/05/2021
2

763 69
09/05/2021
5

542 47
10/05/2021
1

574 70
11/05/2021
7

496 50
12/05/2021
5

686 64
13/05/2021
0

810 47
14/05/2021
1

599 25
15/05/2021
7

329 65
16/05/2021
1

676 26
17/05/2021
8

104 48
18/05/2021
2

835 72
19/05/2021
9

559 67
20/05/2021
3

757 23
21/05/2021
5

943 25
22/05/2021
7

135 29
23/05/2021
1

196 85
24/05/2021
3

828 71
25/05/2021
8

649 04
26/05/2021
4

330 03
27/05/2021
3

070 76
28/05/2021
3

816 87
29/05/2021
5

155 53
30/05/2021
8

186 50
31/05/2021
5

572 66
01/06/2021
2

517 14
02/06/2021
5

627 21
03/06/2021
3

609 30
04/06/2021
3

102 63
05/06/2021
9

736 63
06/06/2021
9

264 22
07/06/2021
4

822 66
08/06/2021
2

810 99
09/06/2021
8

929 79
10/06/2021
6

153 48
11/06/2021
2

022 83
12/06/2021
1

358 79
13/06/2021
6

181 46
14/06/2021
0

274 83
15/06/2021
1

346 22
16/06/2021
4

443 67
17/06/2021
3

147 61
18/06/2021
7

034 72
19/06/2021
9

647 99
20/06/2021
8

601 41
21/06/2021
5

345 05
22/06/2021
5

986 99
23/06/2021
8

178 79
24/06/2021
6

259 85
25/06/2021
3

202 90
26/06/2021
9

139 87
27/06/2021
5

526 58
28/06/2021
3

667 91
29/06/2021
0

823 08
30/06/2021
8

012 75
01/07/2021
2

877 81
02/07/2021
9

029 42
03/07/2021
6

964 77
04/07/2021
4

917 01
05/07/2021
1

468 68
06/07/2021
4

612 89
07/07/2021
7

103 46
08/07/2021
0

700 60
09/07/2021
6

535 94
10/07/2021
3

382 94
11/07/2021
3

483 23
12/07/2021
5

415 07
13/07/2021
7

986 53
14/07/2021
8

709 57
15/07/2021
2

377 82
16/07/2021
0

057 79
17/07/2021
6

328 72
18/07/2021
9

471 33
19/07/2021
6

230 36
20/07/2021
9

471 88
21/07/2021
6

231 66
22/07/2021
2

467 24
23/07/2021
6

771 96
24/07/2021
5

823 80
25/07/2021
8

408 91
26/07/2021
0

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT KQXSMB THEO TỔNG

Thống kê theo tổng là loại bảng thống kê như thế nào? Bảng thống kê tổng giúp được gì đối với những người chơi xổ số? Hãy khám phá bài viết để bạn có thêm nhiều thông tin có ích cho bản thân. Từ đó, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên con đường tìm kiếm tài lộc thông qua những con số.

Tổng Quan Về Thống Kê Theo Tổng

Thống kê theo tổng là bảng dữ liệu thống kê giải đặc biệt xổ số miễn phí giúp người chơi nhanh chóng tra cứu. Số liệu được thống kê theo tổng loto đặc biệt, loto ở từng giải, chính xác theo ngày tháng năm cụ thể. Bằng việc nhập dữ liệu ngày, tháng năm, loại hình xổ số muốn tra cứu và tổng muốn tìm. Khi đó, người chơi sẽ nhanh chóng nhận được kết quả tìm kiếm.

Với kho dữ liệu tổng hợp rộng lớn hỗ trợ người chơi có thể nhanh chóng tính. Bất kể dữ liệu tổng giải đặc biệt, tổng loto xuất hiện trong kết quả xổ số từ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trước. Đây là ưu điểm vượt trội so với phương pháp tính tổng thủ công từ kết quả xổ số thông thường.

Bảng thống kê theo tổng đưa ra các dữ liệu theo tổng từ 0 đến 9 và liệt kê chính xác những bộ số loto, giải đặc biệt đã xuất hiện trong ngày mà bạn tìm kiếm. Từ đó, hỗ trợ việc soi cầu, dự đoán dàn đề chạm tổng một cách chính xác để dự thưởng mỗi ngày.

Các Thuật Ngữ Và Ký Hiệu Trong Bảng Thống Kê Theo Tổng

Mục đích của bảng thống kê theo tổng là thống kê 2 số cuối xổ số 3 miền, tính theo tổng 2 số cuối. Ví dụ bộ số 24 có tổng là 6, bộ số 89 có tổng là 7.

Để sử dụng chức năng này bạn cần lưu ý đến những thuật ngữ và ký hiệu sau

Chọn tổng cần xem: Chọn các tổng từ tổng 0 đến tổng 9 để xem thống kê xổ số chi tiết.

Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Nếu bạn không chọn thời gian thì hệ thống sẽ mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.

Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ như xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.

Các thông số đọc kết quả từ bảng thống kê XS theo tổng

Bộ số: bộ số của bạn.

Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này

Lần về: là tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.

Chưa ra: tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.

Ngoài ra hệ thống còn hiển thị bảng kết quả lần quay gần nhất. Từ tổng 0 đến tổng 9 ở bên dưới để tiện cho các bạn theo dõi. Trong các loại bảng thông kê theo tổng, thì bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng được nhiều người quan tâm. Bởi thông qua các số liệu từ bằng thông kê này, giúp người chơi có thêm nhiều phương pháp chơi xổ số hiệu quả cao. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng.

Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là tổng hợp giải đặc biệt và tổng hai số cuối giải đặc biệt trong nhiều lần quay thưởng trước đó. Khi theo dõi bảng thống kê kết quả KQXS theo tổng giải đặc biệt. Thì người chơi có thể biết được rất nhiều thông tin xoay quanh những con số cụ thể. Hơn nữa, người chơi còn biết được các thông tin chi tiết như sau:

Thống kê kết quả xổ số miền bắc theo tổng xsmb dựa vào các thứ trong tuần. Người chơi có thể theo dõi một cách nhanh nhất bộ số của giải đặc biệt đã về trong buổi quay thưởng của các thứ trong tuần.

Tổng hợp hai số cuối giải đặc biệt - đây chính là việc thống kê đề được nhận biết bằng cách bôi màu xanh vào hai số cuối cùng của các giải đặc biệt của các kỳ quay thưởng. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi được thống kê này khi nhìn vào bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tổng. Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt của bảng KQ xổ số theo tổng được định nghĩa là phương pháp chuẩn xác nhất trong việc soi cầu lô tô bạch thủ. Người chơi xổ số có thể lựa chọn phương pháp này để dự đoán lô tô. Hoặc các con số cho những ngày tiếp theo trong khi chơi xổ số.

Thống kê tổng đặc biệt theo miền bắc, miền trung, miền nam là việc thống kê theo các nhà đài. Giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được hai số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay thưởng. Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền được tường thuật trực tiếp tất cả trong ngày. Với khoảng thời gian từ 16h15p (KQXS Miền Nam), 17h15p (KQXS Miền trung) và 18h15p (KQXS Miền Bắc). Và chỉ nghỉ các ngày Tết Nguyên Đán, thông thường là nghỉ 4 ngày.

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bước 1: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cần thống kê
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong.jpg

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong-1.jpg

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong-2.jpg

Hướng Dẫn Cách Tính Đề Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn 3 cách tính lô đề dựa vào thống kê theo tổng.

Cách Bắt Tổng Đề Theo Thống Kê Giải ĐB Theo Tổng

Đối với cách bắt đề, giải đặc biệt này, các bạn lấy 5 số của giải đặc biệt cộng với nhau, số tìm được là số dự thưởng ngày tiếp theo. Phương pháp này bạn có thể vận dụng trong 7 ngày, sau đó, chuyển sang các phương pháp khác hoặc tạm nghỉ 2-3 ngày sau đó áp dụng tiếp.

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Bằng Đánh Dồn Tổng

Để soi cầu xsmb giải đặc biệt, các bạn lấy tổng của giải đặc biệt chưa ra ở tuần trước. Và ghép chúng thành các bộ số để nuôi trong tuần này. Phương pháp này khá hiệu quả khi kết quả xổ số cho thấy thường nổ ít nhất một lần/tuần.

Với cách tính đề này, các bạn cũng sử dụng ứng dụng thống kê theo tổng. Sau đó, bạn điền thông tin tra cứu theo khoảng thời gian theo tuần. Hệ thống sẽ nhanh chóng tổng hợp và trả về kết quả bạn tìm kiếm.

Ví dụ: Tuần trước bạn thấy đã ra các tổng 0, 2, 5, 8, 9, 4, 5, 0 còn thiếu tổng 1367. Từ đó, bạn thiết lập được dàn đề 010, 030, 060, 070, 136, 137, 167, 367.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt phổ biến như:

Kết Luận

Mong rằng với những thông tin được cung cấp trong bài viết về thống kê tổng trên đây. Sẽ giúp cho bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét về bảng thống kê theo tổng. Cũng như bạn biết thêm về một số phương pháp chơi xổ số hiệu quả. Để bạn dễ dàng mở ra được nhiều cơ hội hái tài lộc về hầu bao của mình.

BACK TO TOP