Bảng thống kê giải đặc biệt KQXSMB theo tổng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

232 32
28/11/2019
5

408 03
29/11/2019
3

368 96
30/11/2019
5

571 87
01/12/2019
5

287 97
02/12/2019
6

918 97
03/12/2019
6

791 19
04/12/2019
0

791 19
04/12/2019
0

228 67
05/12/2019
3

828 30
06/12/2019
3

602 38
07/12/2019
1

708 40
08/12/2019
4

550 76
09/12/2019
3

992 33
10/12/2019
6

455 85
11/12/2019
3

024 47
12/12/2019
1

304 76
13/12/2019
3

466 94
14/12/2019
3

208 06
15/12/2019
6

280 68
16/12/2019
4

830 22
17/12/2019
4

268 49
18/12/2019
3

460 81
19/12/2019
9

766 84
20/12/2019
2

241 48
21/12/2019
2

432 42
22/12/2019
6

707 24
23/12/2019
6

757 26
24/12/2019
8

151 81
25/12/2019
9

059 39
26/12/2019
2

044 77
27/12/2019
4

952 01
28/12/2019
1

317 01
29/12/2019
1

189 88
30/12/2019
6

949 08
31/12/2019
8

329 05
01/01/2020
5

736 04
02/01/2020
4

191 43
03/01/2020
7

549 49
04/01/2020
3

457 21
05/01/2020
3

457 21
05/01/2020
3

140 12
06/01/2020
3

149 54
07/01/2020
9

788 04
08/01/2020
4

788 04
08/01/2020
4

915 74
09/01/2020
1

263 96
10/01/2020
5

336 58
11/01/2020
3

908 80
12/01/2020
8

412 44
13/01/2020
8

321 64
14/01/2020
0

267 10
15/01/2020
1

727 82
16/01/2020
0

975 71
17/01/2020
8

347 06
18/01/2020
6

709 21
19/01/2020
3

128 50
20/01/2020
5

388 97
21/01/2020
6

964 49
22/01/2020
3

168 75
23/01/2020
2

509 40
28/01/2020
4

803 89
29/01/2020
7

757 12
30/01/2020
3

497 15
31/01/2020
6

721 30
01/02/2020
3

794 34
02/02/2020
7

631 07
03/02/2020
7

444 10
04/02/2020
1

976 15
05/02/2020
6

262 75
06/02/2020
2

149 73
07/02/2020
0

221 91
08/02/2020
0

603 47
09/02/2020
1

960 45
10/02/2020
9

076 96
11/02/2020
5

197 47
12/02/2020
1

542 32
13/02/2020
5

518 55
14/02/2020
0

474 17
15/02/2020
8

007 76
16/02/2020
3

998 17
17/02/2020
8

066 16
18/02/2020
7

903 98
19/02/2020
7

222 04
20/02/2020
4

360 89
21/02/2020
7

376 47
22/02/2020
1

361 44
23/02/2020
8

916 09
24/02/2020
9

373 76
25/02/2020
3

231 46
26/02/2020
0

264 22
27/02/2020
4

459 82
28/02/2020
0

808 05
29/02/2020
5

046 35
01/03/2020
8

737 87
02/03/2020
5

388 23
03/03/2020
5

512 23
04/03/2020
5

529 91
05/03/2020
0

788 54
06/03/2020
9

873 68
07/03/2020
4

550 60
08/03/2020
6

959 73
09/03/2020
0

835 49
10/03/2020
3

292 24
11/03/2020
6

749 51
12/03/2020
6

731 18
13/03/2020
9

189 15
14/03/2020
6

189 01
15/03/2020
1

283 22
16/03/2020
4

522 67
17/03/2020
3

814 89
18/03/2020
7

850 74
19/03/2020
1

857 36
20/03/2020
9

555 21
21/03/2020
3

460 24
22/03/2020
6

361 23
23/03/2020
5

315 78
24/03/2020
5

542 96
25/03/2020
5

941 35
26/03/2020
8

335 55
27/03/2020
0

911 59
28/03/2020
4

289 14
29/03/2020
5

429 02
30/03/2020
2

988 19
31/03/2020
0

988 19
31/03/2020
0

545 03
23/04/2020
3

695 50
24/04/2020
5

466 25
25/04/2020
7

906 67
26/04/2020
3

775 61
27/04/2020
7

690 63
28/04/2020
9

972 98
29/04/2020
7

067 02
30/04/2020
2

291 66
01/05/2020
2

826 32
02/05/2020
5

082 47
03/05/2020
1

366 62
04/05/2020
8

568 72
05/05/2020
9

033 36
06/05/2020
9

833 82
07/05/2020
0

672 41
08/05/2020
5

717 70
09/05/2020
7

327 65
10/05/2020
1

024 19
11/05/2020
0

350 09
12/05/2020
9

127 95
13/05/2020
4

339 63
14/05/2020
9

417 95
15/05/2020
4

751 46
16/05/2020
0

763 80
17/05/2020
8

445 54
18/05/2020
9

966 00
19/05/2020
0

512 65
20/05/2020
1

587 38
21/05/2020
1

272 98
22/05/2020
7

989 91
23/05/2020
0

817 79
24/05/2020
6

672 11
25/05/2020
2

291 54
26/05/2020
9

065 61
27/05/2020
7

099 13
28/05/2020
4

979 54
29/05/2020
9

599 64
30/05/2020
0

838 34
31/05/2020
7

623 23
01/06/2020
5

792 22
02/06/2020
4

625 00
03/06/2020
0

762 78
04/06/2020
5

799 13
05/06/2020
4

189 32
06/06/2020
5

880 39
07/06/2020
2

568 60
08/06/2020
6

275 70
09/06/2020
7

635 30
10/06/2020
3

766 34
11/06/2020
7

519 03
12/06/2020
3

937 61
13/06/2020
7

363 74
14/06/2020
1

759 52
15/06/2020
7

949 62
16/06/2020
8

025 17
17/06/2020
8

382 89
18/06/2020
7

046 30
19/06/2020
3

189 69
20/06/2020
5

251 27
21/06/2020
9

676 17
22/06/2020
8

340 62
23/06/2020
8

806 10
24/06/2020
1

469 82
25/06/2020
0

013 16
26/06/2020
7

742 36
27/06/2020
9

363 51
28/06/2020
6

667 20
29/06/2020
2

672 29
30/06/2020
1

444 35
01/07/2020
8

611 29
02/07/2020
1

588 27
03/07/2020
9

777 75
04/07/2020
2

110 70
05/07/2020
7

254 70
06/07/2020
7

738 60
07/07/2020
6

837 83
08/07/2020
1

780 91
09/07/2020
0

779 69
10/07/2020
5

031 16
11/07/2020
7

288 90
12/07/2020
9

205 08
13/07/2020
8

447 89
14/07/2020
7

701 02
15/07/2020
2

245 11
16/07/2020
2

608 14
17/07/2020
5

065 86
18/07/2020
4

088 34
19/07/2020
7

306 29
20/07/2020
1

510 88
21/07/2020
6

209 42
22/07/2020
6

095 92
23/07/2020
1

575 97
24/07/2020
6

225 08
25/07/2020
8

711 54
26/07/2020
9

389 31
27/07/2020
4

913 82
28/07/2020
0

637 17
29/07/2020
8

455 63
30/07/2020
9

143 62
31/07/2020
8

860 12
01/08/2020
3

576 11
02/08/2020
2

028 36
03/08/2020
9

116 17
04/08/2020
8

182 96
05/08/2020
5

253 75
06/08/2020
2

436 14
07/08/2020
5

129 58
08/08/2020
3

831 38
09/08/2020
1

986 28
10/08/2020
0

401 28
11/08/2020
0

368 52
12/08/2020
7

428 57
13/08/2020
2

595 14
14/08/2020
5

579 80
15/08/2020
8

821 47
16/08/2020
1

305 48
17/08/2020
2

724 37
18/08/2020
0

955 01
19/08/2020
1

308 80
20/08/2020
8

155 80
20/08/2020
8

451 48
20/08/2020
2

574 54
21/08/2020
9

138 53
21/08/2020
8

880 00
21/08/2020
0

220 22
21/08/2020
4

019 93
21/08/2020
2

520 85
21/08/2020
3

815 35
22/08/2020
8

518 80
23/08/2020
8

474 41
23/08/2020
5

493 16
24/08/2020
7

676 59
25/08/2020
4

778 82
26/08/2020
0

284 63
26/08/2020
9

764 96
27/08/2020
5

174 48
28/08/2020
2

783 05
29/08/2020
5

737 83
30/08/2020
1

563 58
31/08/2020
3

895 82
01/09/2020
0

625 57
01/09/2020
2

324 89
01/09/2020
7

451 48
02/09/2020
2

687 57
02/09/2020
2

050 42
02/09/2020
6

540 04
02/09/2020
4

202 90
02/09/2020
9

801 80
03/09/2020
8

874 86
03/09/2020
4

155 80
04/09/2020
8

520 85
05/09/2020
3

977 11
06/09/2020
2

870 82
06/09/2020
0

019 93
06/09/2020
2

138 53
07/09/2020
8

220 22
08/09/2020
4

880 00
09/09/2020
0

813 20
10/09/2020
2

980 18
10/09/2020
9

161 29
11/09/2020
1

375 46
11/09/2020
0

170 69
11/09/2020
5

518 80
12/09/2020
8

284 63
13/09/2020
9

324 89
14/09/2020
7

230 30
15/09/2020
3

895 82
16/09/2020
0

041 70
17/09/2020
7

593 23
17/09/2020
5

202 90
18/09/2020
9

642 68
18/09/2020
4

540 04
19/09/2020
4

996 00
19/09/2020
0

034 18
19/09/2020
9

497 97
20/09/2020
6

349 65
20/09/2020
1

050 42
20/09/2020
6

208 23
20/09/2020
5

687 57
21/09/2020
2

874 86
22/09/2020
4

977 11
23/09/2020
2

605 41
23/09/2020
5

097 26
23/09/2020
8

870 82
24/09/2020
0

980 18
25/09/2020
9

170 69
26/09/2020
5

776 16
27/09/2020
7

462 66
27/09/2020
2

144 08
27/09/2020
8

256 18
27/09/2020
9

375 46
27/09/2020
0

963 31
28/09/2020
4

593 23
29/09/2020
5

642 68
30/09/2020
4

034 18
01/10/2020
9

996 00
02/10/2020
0

497 97
03/10/2020
6

804 89
04/10/2020
7

994 69
04/10/2020
5

208 23
05/10/2020
5

349 65
06/10/2020
1

196 65
07/10/2020
1

182 25
07/10/2020
7

097 26
08/10/2020
8

901 57
08/10/2020
2

605 41
09/10/2020
5

070 43
09/10/2020
7

522 48
10/10/2020
2

488 79
10/10/2020
6

061 25
10/10/2020
7

324 36
10/10/2020
9

820 94
11/10/2020
3

779 46
11/10/2020
0

256 18
12/10/2020
9

462 66
13/10/2020
2

776 16
14/10/2020
7

624 28
15/10/2020
0

144 08
16/10/2020
8

994 69
17/10/2020
5

623 19
18/10/2020
0

182 25
19/10/2020
7

901 57
20/10/2020
2

070 43
21/10/2020
7

488 79
22/10/2020
6

061 25
23/10/2020
7

431 28
24/10/2020
0

324 36
25/10/2020
9

779 46
26/10/2020
0

455 38
27/10/2020
1

077 07
28/10/2020
7

331 36
29/10/2020
9

574 83
30/10/2020
1

926 10
31/10/2020
1

970 59
01/11/2020
4

324 61
02/11/2020
7

538 18
03/11/2020
9

169 21
04/11/2020
3

962 25
05/11/2020
7

445 71
06/11/2020
8

003 56
07/11/2020
1

464 11
08/11/2020
2

200 47
09/11/2020
1

378 74
10/11/2020
1

568 42
11/11/2020
6

445 16
12/11/2020
7

882 87
13/11/2020
5

281 06
14/11/2020
6

768 18
15/11/2020
9

411 30
16/11/2020
3

820 93
17/11/2020
2

886 30
18/11/2020
3

170 17
19/11/2020
8

927 80
20/11/2020
8

205 61
21/11/2020
7

615 96
22/11/2020
5

008 43
23/11/2020
7

526 64
24/11/2020
0

720 36
25/11/2020
9

230 71
26/11/2020
8

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT KQXSMB THEO TỔNG

Thống kê theo tổng là loại bảng thống kê như thế nào? Bảng thống kê tổng giúp được gì đối với những người chơi xổ số? Hãy khám phá bài viết để bạn có thêm nhiều thông tin có ích cho bản thân. Từ đó, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên con đường tìm kiếm tài lộc thông qua những con số.

Tổng Quan Về Thống Kê Theo Tổng

Thống kê theo tổng là bảng thống kê số liệu miễn phí giúp người chơi nhanh chóng tra cứu. Số liệu được thống kê theo tổng loto đặc biệt, loto ở từng giải, chính xác theo ngày tháng năm cụ thể. Bằng việc nhập dữ liệu ngày, tháng năm, loại hình xổ số muốn tra cứu và tổng muốn tìm. Khi đó, người chơi sẽ nhanh chóng nhận được kết quả tìm kiếm.

Với kho dữ liệu tổng hợp rộng lớn hỗ trợ người chơi có thể nhanh chóng tính. Bất kể dữ liệu tổng giải đặc biệt, tổng loto xuất hiện trong kết quả xổ số từ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trước. Đây là ưu điểm vượt trội so với phương pháp tính tổng thủ công từ kết quả xổ số thông thường.

Bảng thống kê theo tổng đưa ra các dữ liệu theo tổng từ 0 đến 9 và liệt kê chính xác những bộ số loto, giải đặc biệt đã xuất hiện trong ngày mà bạn tìm kiếm. Từ đó, hỗ trợ việc soi cầu, dự đoán dàn đề chạm tổng một cách chính xác để dự thưởng mỗi ngày.

Các Thuật Ngữ Và Ký Hiệu Trong Bảng Thống Kê Theo Tổng

Mục đích của bảng thống kê theo tổng là thống kê 2 số cuối xổ số 3 miền, tính theo tổng 2 số cuối. Ví dụ bộ số 24 có tổng là 6, bộ số 89 có tổng là 7.

Để sử dụng chức năng này bạn cần lưu ý đến những thuật ngữ và ký hiệu sau

Chọn tổng cần xem: Chọn các tổng từ tổng 0 đến tổng 9 để xem thống kê xổ số chi tiết.

Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Nếu bạn không chọn thời gian thì hệ thống sẽ mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.

Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ như xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.

Các thông số đọc kết quả từ bảng thống kê XS theo tổng

Bộ số: bộ số của bạn.

Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này

Lần về: là tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.

Chưa ra: tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.

Ngoài ra hệ thống còn hiển thị bảng kết quả lần quay gần nhất. Từ tổng 0 đến tổng 9 ở bên dưới để tiện cho các bạn theo dõi. Trong các loại bảng thông kê theo tổng, thì bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng được nhiều người quan tâm. Bởi thông qua các số liệu từ bằng thông kê này, giúp người chơi có thêm nhiều phương pháp chơi xổ số hiệu quả cao. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng.

Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là tổng hợp giải đặc biệt và tổng hai số cuối giải đặc biệt trong nhiều lần quay thưởng trước đó. Khi theo dõi bảng thống kê kết quả KQXS theo tổng giải đặc biệt. Thì người chơi có thể biết được rất nhiều thông tin xoay quanh những con số cụ thể. Hơn nữa, người chơi còn biết được các thông tin chi tiết như sau:

Thống kê kết quả xổ số miền bắc theo tổng xsmb dựa vào các thứ trong tuần. Người chơi có thể theo dõi một cách nhanh nhất bộ số của giải đặc biệt đã về trong buổi quay thưởng của các thứ trong tuần.

Tổng hợp hai số cuối giải đặc biệt - đây chính là việc thống kê đề được nhận biết bằng cách bôi màu xanh vào hai số cuối cùng của các giải đặc biệt của các kỳ quay thưởng. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi được thống kê này khi nhìn vào bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tổng. Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt của bảng KQ xổ số theo tổng được định nghĩa là phương pháp chuẩn xác nhất trong việc soi cầu lô tô bạch thủ. Người chơi xổ số có thể lựa chọn phương pháp này để dự đoán lô tô. Hoặc các con số cho những ngày tiếp theo trong khi chơi xổ số.

Thống kê tổng đặc biệt theo miền bắc, miền trung, miền nam là việc thống kê theo các nhà đài. Giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được hai số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay thưởng. Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền được tường thuật trực tiếp tất cả trong ngày. Với khoảng thời gian từ 16h15p (KQXS Miền Nam), 17h15p (KQXS Miền trung) và 18h15p (KQXS Miền Bắc). Và chỉ nghỉ các ngày Tết Nguyên Đán, thông thường là nghỉ 4 ngày.

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bước 1: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cần thống kê

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo

Hướng Dẫn Cách Tính Đề Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn 3 cách tính lô đề dựa vào thống kê theo tổng.

Cách Bắt Tổng Đề Theo Thống Kê Giải ĐB Theo Tổng

Đối với cách bắt đề, giải đặc biệt này, các bạn lấy 5 số của giải đặc biệt cộng với nhau, số tìm được là số dự thưởng ngày tiếp theo. Phương pháp này bạn có thể vận dụng trong 7 ngày, sau đó, chuyển sang các phương pháp khác hoặc tạm nghỉ 2-3 ngày sau đó áp dụng tiếp.

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Bằng Đánh Dồn Tổng

Để soi cầu xsmb giải đặc biệt, các bạn lấy tổng của giải đặc biệt chưa ra ở tuần trước. Và ghép chúng thành các bộ số để nuôi trong tuần này. Phương pháp này khá hiệu quả khi kết quả xổ số cho thấy thường nổ ít nhất một lần/tuần.

Với cách tính đề này, các bạn cũng sử dụng ứng dụng thống kê theo tổng. Sau đó, bạn điền thông tin tra cứu theo khoảng thời gian theo tuần. Hệ thống sẽ nhanh chóng tổng hợp và trả về kết quả bạn tìm kiếm.

Ví dụ: Tuần trước bạn thấy đã ra các tổng 0, 2, 5, 8, 9, 4, 5, 0 còn thiếu tổng 1367. Từ đó, bạn thiết lập được dàn đề 010, 030, 060, 070, 136, 137, 167, 367.

Kết Luận

Mong rằng với những thông tin được cung cấp trong bài viết về thống kê tổng trên đây. Sẽ giúp cho bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét về bảng thống kê theo tổng. Cũng như bạn biết thêm về một số phương pháp chơi xổ số hiệu quả. Để bạn dễ dàng mở ra được nhiều cơ hội hái tài lộc về hầu bao của mình.

BACK TO TOP