Bảng thống kê giải đặc biệt KQXSMB theo tổng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

135 29
23/05/2021
1

196 85
24/05/2021
3

828 71
25/05/2021
8

649 04
26/05/2021
4

330 03
27/05/2021
3

070 76
28/05/2021
3

816 87
29/05/2021
5

155 53
30/05/2021
8

186 50
31/05/2021
5

572 66
01/06/2021
2

517 14
02/06/2021
5

627 21
03/06/2021
3

609 30
04/06/2021
3

102 63
05/06/2021
9

736 63
06/06/2021
9

264 22
07/06/2021
4

822 66
08/06/2021
2

810 99
09/06/2021
8

929 79
10/06/2021
6

153 48
11/06/2021
2

022 83
12/06/2021
1

358 79
13/06/2021
6

181 46
14/06/2021
0

274 83
15/06/2021
1

346 22
16/06/2021
4

443 67
17/06/2021
3

147 61
18/06/2021
7

034 72
19/06/2021
9

647 99
20/06/2021
8

601 41
21/06/2021
5

345 05
22/06/2021
5

986 99
23/06/2021
8

178 79
24/06/2021
6

259 85
25/06/2021
3

202 90
26/06/2021
9

139 87
27/06/2021
5

526 58
28/06/2021
3

667 91
29/06/2021
0

823 08
30/06/2021
8

012 75
01/07/2021
2

877 81
02/07/2021
9

029 42
03/07/2021
6

964 77
04/07/2021
4

917 01
05/07/2021
1

468 68
06/07/2021
4

612 89
07/07/2021
7

103 46
08/07/2021
0

700 60
09/07/2021
6

535 94
10/07/2021
3

382 94
11/07/2021
3

483 23
12/07/2021
5

415 07
13/07/2021
7

986 53
14/07/2021
8

709 57
15/07/2021
2

377 82
16/07/2021
0

057 79
17/07/2021
6

328 72
18/07/2021
9

471 33
19/07/2021
6

230 36
20/07/2021
9

471 88
21/07/2021
6

231 66
22/07/2021
2

467 24
23/07/2021
6

771 96
24/07/2021
5

823 80
25/07/2021
8

408 91
26/07/2021
0

523 71
27/07/2021
8

500 98
28/07/2021
7

103 26
29/07/2021
8

947 15
30/07/2021
6

629 14
31/07/2021
5

880 81
01/08/2021
9

714 24
02/08/2021
6

100 04
03/08/2021
4

464 41
04/08/2021
5

090 81
05/08/2021
9

394 67
06/08/2021
3

496 34
07/08/2021
7

381 15
08/08/2021
6

447 51
09/08/2021
6

297 71
10/08/2021
8

536 20
11/08/2021
2

198 68
12/08/2021
4

170 44
13/08/2021
8

558 53
14/08/2021
8

734 97
15/08/2021
6

620 41
16/08/2021
5

681 62
17/08/2021
8

104 43
18/08/2021
7

215 44
19/08/2021
8

047 93
20/08/2021
2

691 57
21/08/2021
2

987 11
22/08/2021
2

583 91
23/08/2021
0

583 89
24/08/2021
7

605 89
25/08/2021
7

886 78
26/08/2021
5

691 59
27/08/2021
4

505 09
28/08/2021
9

587 55
29/08/2021
0

839 86
30/08/2021
4

496 20
31/08/2021
2

746 27
01/09/2021
9

777 64
02/09/2021
0

116 60
03/09/2021
6

298 55
04/09/2021
0

170 61
05/09/2021
7

877 28
06/09/2021
0

107 65
07/09/2021
1

149 38
08/09/2021
1

637 24
09/09/2021
6

045 29
10/09/2021
1

266 54
11/09/2021
9

233 49
12/09/2021
3

955 48
13/09/2021
2

321 59
14/09/2021
4

049 65
15/09/2021
1

120 93
16/09/2021
2

353 30
17/09/2021
3

939 01
18/09/2021
1

459 57
19/09/2021
2

740 19
20/09/2021
0

160 83
21/09/2021
1

538 73
22/09/2021
0

115 34
23/09/2021
7

516 78
24/09/2021
5

924 08
25/09/2021
8

216 94
26/09/2021
3

730 11
27/09/2021
2

032 34
28/09/2021
7

764 77
29/09/2021
4

458 11
30/09/2021
2

312 20
01/10/2021
2

373 77
02/10/2021
4

206 81
03/10/2021
9

457 47
04/10/2021
1

739 67
05/10/2021
3

822 45
06/10/2021
9

974 69
07/10/2021
5

435 50
08/10/2021
5

311 56
09/10/2021
1

060 85
10/10/2021
3

721 42
11/10/2021
6

056 18
12/10/2021
9

495 22
13/10/2021
4

040 19
14/10/2021
0

642 18
15/10/2021
9

660 67
16/10/2021
3

246 40
17/10/2021
4

116 09
18/10/2021
9

868 47
19/10/2021
1

564 49
20/10/2021
3

931 88
21/10/2021
6

566 28
22/10/2021
0

731 25
23/10/2021
7

444 17
24/10/2021
8

691 54
25/10/2021
9

753 09
26/10/2021
9

920 46
27/10/2021
0

470 69
28/10/2021
5

676 35
29/10/2021
8

242 42
30/10/2021
6

547 98
31/10/2021
7

038 58
01/11/2021
3

295 10
02/11/2021
1

072 67
03/11/2021
3

341 48
04/11/2021
2

661 52
05/11/2021
7

198 21
06/11/2021
3

913 86
07/11/2021
4

947 72
08/11/2021
9

719 52
09/11/2021
7

435 95
10/11/2021
4

334 22
11/11/2021
4

042 11
12/11/2021
2

552 30
13/11/2021
3

539 40
14/11/2021
4

776 26
15/11/2021
8

414 05
16/11/2021
5

993 42
17/11/2021
6

049 60
18/11/2021
6

687 12
19/11/2021
3

453 44
20/11/2021
8

475 79
21/11/2021
6

365 93
22/11/2021
2

248 80
23/11/2021
8

858 56
24/11/2021
1

643 13
25/11/2021
4

816 10
26/11/2021
1

278 24
27/11/2021
6

559 88
28/11/2021
6

280 87
29/11/2021
5

717 38
30/11/2021
1

627 12
01/12/2021
3

275 87
02/12/2021
5

855 07
03/12/2021
7

694 47
04/12/2021
1

043 29
05/12/2021
1

717 84
06/12/2021
2

636 31
07/12/2021
4

291 15
08/12/2021
6

343 46
09/12/2021
0

252 06
10/12/2021
6

349 25
11/12/2021
7

090 55
12/12/2021
0

981 12
13/12/2021
3

277 00
14/12/2021
0

960 09
15/12/2021
9

430 32
16/12/2021
5

731 57
17/12/2021
2

708 30
18/12/2021
3

071 73
19/12/2021
0

742 71
20/12/2021
8

386 83
21/12/2021
1

090 78
22/12/2021
5

787 08
23/12/2021
8

372 23
24/12/2021
5

314 24
25/12/2021
6

574 04
26/12/2021
4

569 03
27/12/2021
3

047 03
28/12/2021
3

139 77
29/12/2021
4

620 33
30/12/2021
6

241 47
31/12/2021
1

106 76
01/01/2022
3

934 94
02/01/2022
3

370 61
03/01/2022
7

463 30
04/01/2022
3

106 19
05/01/2022
0

984 37
06/01/2022
0

336 57
07/01/2022
2

989 69
08/01/2022
5

930 93
09/01/2022
2

088 45
10/01/2022
9

554 27
11/01/2022
9

889 03
12/01/2022
3

466 38
13/01/2022
1

872 19
14/01/2022
0

202 22
15/01/2022
4

554 31
16/01/2022
4

880 41
17/01/2022
5

463 84
18/01/2022
2

769 30
19/01/2022
3

710 85
20/01/2022
3

786 45
21/01/2022
9

749 54
22/01/2022
9

283 83
23/01/2022
1

971 32
24/01/2022
5

206 53
25/01/2022
8

984 09
26/01/2022
9

164 40
27/01/2022
4

839 26
28/01/2022
8

116 99
29/01/2022
8

674 66
30/01/2022
2


01/02/2022
0


02/02/2022
0


03/02/2022
0

671 47
04/02/2022
1

231 84
05/02/2022
2

761 01
06/02/2022
1

289 58
07/02/2022
3

965 34
08/02/2022
7

354 98
09/02/2022
7

237 68
10/02/2022
4

491 04
11/02/2022
4

856 72
12/02/2022
9

824 72
13/02/2022
9

358 62
14/02/2022
8

872 96
15/02/2022
5

895 62
16/02/2022
8

387 55
17/02/2022
0

299 96
18/02/2022
5

922 64
19/02/2022
0

881 82
20/02/2022
0

896 65
21/02/2022
1

410 55
22/02/2022
0

253 51
23/02/2022
6

164 80
24/02/2022
8

094 01
25/02/2022
1

076 31
26/02/2022
4

709 68
27/02/2022
4

890 75
28/02/2022
2

248 76
01/03/2022
3

093 90
02/03/2022
9

421 13
03/03/2022
4

423 99
04/03/2022
8

849 17
05/03/2022
8

783 56
06/03/2022
1

740 79
07/03/2022
6

625 93
08/03/2022
2

086 63
09/03/2022
9

729 29
10/03/2022
1

613 49
11/03/2022
3

319 53
12/03/2022
8

666 50
13/03/2022
5

485 63
14/03/2022
9

010 67
15/03/2022
3

185 13
16/03/2022
4

044 40
17/03/2022
4

902 02
18/03/2022
2

392 18
19/03/2022
9

043 48
20/03/2022
2

760 44
21/03/2022
8

432 18
22/03/2022
9

380 74
23/03/2022
1

714 00
24/03/2022
0

884 60
25/03/2022
6

159 72
26/03/2022
9

809 65
27/03/2022
1

201 82
28/03/2022
0

599 03
29/03/2022
3

899 14
30/03/2022
5

122 39
31/03/2022
2

760 07
01/04/2022
7

617 62
02/04/2022
8

877 67
03/04/2022
3

129 41
04/04/2022
5

549 97
05/04/2022
6

175 38
06/04/2022
1

982 45
07/04/2022
9

437 69
08/04/2022
5

341 94
09/04/2022
3

252 95
10/04/2022
4

863 17
11/04/2022
8

813 58
12/04/2022
3

768 64
13/04/2022
0

967 64
14/04/2022
0

540 45
15/04/2022
9

365 54
16/04/2022
9

873 47
17/04/2022
1

804 36
18/04/2022
9

788 64
19/04/2022
0

589 53
20/04/2022
8

892 91
21/04/2022
0

316 95
22/04/2022
4

773 18
23/04/2022
9

972 85
24/04/2022
3

993 68
25/04/2022
4

320 47
26/04/2022
1

025 41
27/04/2022
5

472 02
28/04/2022
2

583 39
29/04/2022
2

599 24
30/04/2022
6

816 91
01/05/2022
0

944 79
02/05/2022
6

482 43
03/05/2022
7

791 10
04/05/2022
1

780 54
05/05/2022
9

201 16
06/05/2022
7

733 01
07/05/2022
1

511 39
08/05/2022
2

056 59
09/05/2022
4

351 06
10/05/2022
6

277 24
11/05/2022
6

550 65
12/05/2022
1

294 36
13/05/2022
9

307 75
14/05/2022
2

936 49
15/05/2022
3

177 13
16/05/2022
4

585 53
17/05/2022
8

690 49
18/05/2022
3

499 68
19/05/2022
4

781 95
20/05/2022
4

851 98
21/05/2022
7

245 47
22/05/2022
1

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT KQXSMB THEO TỔNG

Thống kê theo tổng là loại bảng thống kê như thế nào? Bảng thống kê tổng giúp được gì đối với những người chơi xổ số? Hãy khám phá bài viết để bạn có thêm nhiều thông tin có ích cho bản thân. Từ đó, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên con đường tìm kiếm tài lộc thông qua những con số.

Tổng Quan Về Thống Kê Theo Tổng

Thống kê theo tổng là bảng dữ liệu thống kê giải đặc biệt xổ số miễn phí giúp người chơi nhanh chóng tra cứu. Số liệu được thống kê theo tổng loto đặc biệt, loto ở từng giải, chính xác theo ngày tháng năm cụ thể. Bằng việc nhập dữ liệu ngày, tháng năm, loại hình xổ số muốn tra cứu và tổng muốn tìm. Khi đó, người chơi sẽ nhanh chóng nhận được kết quả tìm kiếm.

Với kho dữ liệu tổng hợp rộng lớn hỗ trợ người chơi có thể nhanh chóng tính. Bất kể dữ liệu tổng giải đặc biệt, tổng loto xuất hiện trong kết quả xổ số từ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trước. Đây là ưu điểm vượt trội so với phương pháp tính tổng thủ công từ kết quả xổ số thông thường.

Bảng thống kê theo tổng đưa ra các dữ liệu theo tổng từ 0 đến 9 và liệt kê chính xác những bộ số loto, giải đặc biệt đã xuất hiện trong ngày mà bạn tìm kiếm. Từ đó, hỗ trợ việc soi cầu, dự đoán dàn đề chạm tổng một cách chính xác để dự thưởng mỗi ngày.

Các Thuật Ngữ Và Ký Hiệu Trong Bảng Thống Kê Theo Tổng

Mục đích của bảng thống kê theo tổng là thống kê 2 số cuối xổ số 3 miền, tính theo tổng 2 số cuối. Ví dụ bộ số 24 có tổng là 6, bộ số 89 có tổng là 7.

Để sử dụng chức năng này bạn cần lưu ý đến những thuật ngữ và ký hiệu sau

Chọn tổng cần xem: Chọn các tổng từ tổng 0 đến tổng 9 để xem thống kê xổ số chi tiết.

Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Nếu bạn không chọn thời gian thì hệ thống sẽ mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.

Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ như xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.

Các thông số đọc kết quả từ bảng thống kê XS theo tổng

Bộ số: bộ số của bạn.

Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này

Lần về: là tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.

Chưa ra: tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.

Ngoài ra hệ thống còn hiển thị bảng kết quả lần quay gần nhất. Từ tổng 0 đến tổng 9 ở bên dưới để tiện cho các bạn theo dõi. Trong các loại bảng thông kê theo tổng, thì bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng được nhiều người quan tâm. Bởi thông qua các số liệu từ bằng thông kê này, giúp người chơi có thêm nhiều phương pháp chơi xổ số hiệu quả cao. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng.

Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là tổng hợp giải đặc biệt và tổng hai số cuối giải đặc biệt trong nhiều lần quay thưởng trước đó. Khi theo dõi bảng thống kê kết quả KQXS theo tổng giải đặc biệt. Thì người chơi có thể biết được rất nhiều thông tin xoay quanh những con số cụ thể. Hơn nữa, người chơi còn biết được các thông tin chi tiết như sau:

Thống kê kết quả xổ số miền bắc theo tổng xsmb dựa vào các thứ trong tuần. Người chơi có thể theo dõi một cách nhanh nhất bộ số của giải đặc biệt đã về trong buổi quay thưởng của các thứ trong tuần.

Tổng hợp hai số cuối giải đặc biệt - đây chính là việc thống kê đề được nhận biết bằng cách bôi màu xanh vào hai số cuối cùng của các giải đặc biệt của các kỳ quay thưởng. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi được thống kê này khi nhìn vào bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tổng. Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt của bảng KQ xổ số theo tổng được định nghĩa là phương pháp chuẩn xác nhất trong việc soi cầu lô tô bạch thủ. Người chơi xổ số có thể lựa chọn phương pháp này để dự đoán lô tô. Hoặc các con số cho những ngày tiếp theo trong khi chơi xổ số.

Thống kê tổng đặc biệt theo miền bắc, miền trung, miền nam là việc thống kê theo các nhà đài. Giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được hai số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay thưởng. Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền được tường thuật trực tiếp tất cả trong ngày. Với khoảng thời gian từ 16h15p (KQXS Miền Nam), 17h15p (KQXS Miền trung) và 18h15p (KQXS Miền Bắc). Và chỉ nghỉ các ngày Tết Nguyên Đán, thông thường là nghỉ 4 ngày.

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bước 1: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cần thống kê
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong.jpg

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong-1.jpg

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong-2.jpg

Hướng Dẫn Cách Tính Đề Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn 3 cách tính lô đề dựa vào thống kê theo tổng.

Cách Bắt Tổng Đề Theo Thống Kê Giải ĐB Theo Tổng

Đối với cách bắt đề, giải đặc biệt này, các bạn lấy 5 số của giải đặc biệt cộng với nhau, số tìm được là số dự thưởng ngày tiếp theo. Phương pháp này bạn có thể vận dụng trong 7 ngày, sau đó, chuyển sang các phương pháp khác hoặc tạm nghỉ 2-3 ngày sau đó áp dụng tiếp.

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Bằng Đánh Dồn Tổng

Để soi cầu xsmb giải đặc biệt, các bạn lấy tổng của giải đặc biệt chưa ra ở tuần trước. Và ghép chúng thành các bộ số để nuôi trong tuần này. Phương pháp này khá hiệu quả khi kết quả xổ số cho thấy thường nổ ít nhất một lần/tuần.

Với cách tính đề này, các bạn cũng sử dụng ứng dụng thống kê theo tổng. Sau đó, bạn điền thông tin tra cứu theo khoảng thời gian theo tuần. Hệ thống sẽ nhanh chóng tổng hợp và trả về kết quả bạn tìm kiếm.

Ví dụ: Tuần trước bạn thấy đã ra các tổng 0, 2, 5, 8, 9, 4, 5, 0 còn thiếu tổng 1367. Từ đó, bạn thiết lập được dàn đề 010, 030, 060, 070, 136, 137, 167, 367.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt phổ biến như:

Kết Luận

Mong rằng với những thông tin được cung cấp trong bài viết về thống kê tổng trên đây. Sẽ giúp cho bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét về bảng thống kê theo tổng. Cũng như bạn biết thêm về một số phương pháp chơi xổ số hiệu quả. Để bạn dễ dàng mở ra được nhiều cơ hội hái tài lộc về hầu bao của mình.

BACK TO TOP