Bảng thống kê giải đặc biệt KQXSMB theo tổng

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

361 91
26/05/2023
0

962 37
27/05/2023
0

794 59
28/05/2023
4

858 67
29/05/2023
3

207 65
30/05/2023
1

889 61
31/05/2023
7

959 21
01/06/2023
3

719 63
02/06/2023
9

003 70
03/06/2023
7

044 08
04/06/2023
8

000 81
05/06/2023
9

830 79
06/06/2023
6

403 57
07/06/2023
2

134 37
08/06/2023
0

842 88
09/06/2023
6

019 36
10/06/2023
9

462 60
11/06/2023
6

554 42
12/06/2023
6

886 61
13/06/2023
7

578 54
14/06/2023
9

469 04
15/06/2023
4

768 30
16/06/2023
3

963 61
17/06/2023
7

943 51
18/06/2023
6

599 15
19/06/2023
6

512 32
20/06/2023
5

585 34
21/06/2023
7

842 67
22/06/2023
3

836 60
23/06/2023
6

098 70
24/06/2023
7

636 34
25/06/2023
7

034 93
26/06/2023
2

491 95
27/06/2023
4

974 95
28/06/2023
4

069 20
29/06/2023
2

698 51
30/06/2023
6

907 46
01/07/2023
0

571 23
02/07/2023
5

968 94
03/07/2023
3

068 83
04/07/2023
1

293 97
05/07/2023
6

447 98
06/07/2023
7

930 76
07/07/2023
3

982 15
08/07/2023
6

054 08
09/07/2023
8

582 22
10/07/2023
4

456 31
11/07/2023
4

671 15
12/07/2023
6

269 02
13/07/2023
2

786 68
14/07/2023
4

088 97
15/07/2023
6

513 51
16/07/2023
6

224 06
17/07/2023
6

200 80
18/07/2023
8

153 39
19/07/2023
2

582 86
20/07/2023
4

359 44
21/07/2023
8

274 33
22/07/2023
6

580 62
23/07/2023
8

624 42
24/07/2023
6

756 59
25/07/2023
4

879 29
26/07/2023
1

211 71
27/07/2023
8

409 15
28/07/2023
6

693 58
29/07/2023
3

557 41
30/07/2023
5

726 15
31/07/2023
6

044 30
01/08/2023
3

881 37
02/08/2023
0

802 88
03/08/2023
6

561 77
04/08/2023
4

457 10
05/08/2023
1

749 23
06/08/2023
5

086 72
07/08/2023
9

807 66
08/08/2023
2

592 61
09/08/2023
7

251 02
10/08/2023
2

902 99
11/08/2023
8

068 48
12/08/2023
2

845 28
13/08/2023
0

168 93
14/08/2023
2

418 61
15/08/2023
7

820 19
16/08/2023
0

791 86
17/08/2023
4

478 87
18/08/2023
5

418 30
19/08/2023
3

920 09
20/08/2023
9

272 21
21/08/2023
3

602 79
22/08/2023
6

637 34
23/08/2023
7

579 73
24/08/2023
0

828 43
25/08/2023
7

949 58
26/08/2023
3

184 48
27/08/2023
2

831 85
28/08/2023
3

492 78
29/08/2023
5

765 51
30/08/2023
6

730 40
31/08/2023
4

613 79
01/09/2023
6

063 80
02/09/2023
8

311 86
03/09/2023
4

088 11
04/09/2023
2

063 67
05/09/2023
3

152 69
06/09/2023
5

499 56
07/09/2023
1

136 76
08/09/2023
3

352 52
09/09/2023
7

359 02
10/09/2023
2

637 68
11/09/2023
4

731 32
12/09/2023
5

566 50
13/09/2023
5

597 22
14/09/2023
4

137 20
15/09/2023
2

117 24
16/09/2023
6

223 65
17/09/2023
1

431 04
18/09/2023
4

509 25
19/09/2023
7

403 03
20/09/2023
3

525 66
21/09/2023
2

227 14
22/09/2023
5

769 22
23/09/2023
4

627 78
24/09/2023
5

687 79
25/09/2023
6

452 36
26/09/2023
9

934 47
27/09/2023
1

116 98
28/09/2023
7

070 44
29/09/2023
8

192 37
30/09/2023
0

072 89
01/10/2023
7

809 73
02/10/2023
0

345 56
03/10/2023
1

531 39
04/10/2023
2

887 33
05/10/2023
6

731 21
06/10/2023
3

265 47
07/10/2023
1

751 88
08/10/2023
6

912 45
09/10/2023
9

845 21
10/10/2023
3

491 40
11/10/2023
4

508 75
12/10/2023
2

406 20
13/10/2023
2

594 54
14/10/2023
9

150 13
15/10/2023
4

945 40
16/10/2023
4

708 76
17/10/2023
3

286 00
18/10/2023
0

453 05
19/10/2023
5

428 88
20/10/2023
6

573 49
21/10/2023
3

919 18
22/10/2023
9

458 44
23/10/2023
8

913 88
24/10/2023
6

613 80
25/10/2023
8

267 88
26/10/2023
6

740 36
27/10/2023
9

071 57
28/10/2023
2

380 50
29/10/2023
5

346 84
30/10/2023
2

392 67
31/10/2023
3

201 36
01/11/2023
9

931 27
02/11/2023
9

657 61
03/11/2023
7

558 58
04/11/2023
3

134 84
05/11/2023
2

914 84
06/11/2023
2

109 49
07/11/2023
3

985 26
08/11/2023
8

345 62
09/11/2023
8

946 70
10/11/2023
7

083 91
11/11/2023
0

983 75
12/11/2023
2

194 12
13/11/2023
3

858 00
14/11/2023
0

338 59
15/11/2023
4

548 69
16/11/2023
5

951 10
17/11/2023
1

983 71
18/11/2023
8

384 29
19/11/2023
1

490 71
20/11/2023
8

179 48
21/11/2023
2

146 70
22/11/2023
7

579 99
23/11/2023
8

209 52
24/11/2023
7

088 16
25/11/2023
7

118 73
26/11/2023
0

847 57
27/11/2023
2

119 13
28/11/2023
4

031 41
29/11/2023
5

074 26
30/11/2023
8

123 01
01/12/2023
1

874 85
02/12/2023
3

017 16
03/12/2023
7

876 94
04/12/2023
3

475 21
05/12/2023
3

931 78
06/12/2023
5

356 27
07/12/2023
9

382 23
08/12/2023
5

570 57
09/12/2023
2

873 60
10/12/2023
6

380 38
11/12/2023
1

629 70
12/12/2023
7

917 06
13/12/2023
6

062 45
14/12/2023
9

369 04
15/12/2023
4

748 25
16/12/2023
7

032 57
17/12/2023
2

567 32
18/12/2023
5

145 77
19/12/2023
4

649 78
20/12/2023
5

884 85
21/12/2023
3

767 11
22/12/2023
2

514 16
23/12/2023
7

012 43
24/12/2023
7

082 25
25/12/2023
7

946 36
26/12/2023
9

748 17
27/12/2023
8

151 31
28/12/2023
4

361 20
29/12/2023
2

593 80
30/12/2023
8

737 58
31/12/2023
3

429 32
01/01/2024
5

109 56
02/01/2024
1

624 95
03/01/2024
4

102 40
04/01/2024
4

382 67
05/01/2024
3

727 94
06/01/2024
3

696 18
07/01/2024
9

910 89
08/01/2024
7

488 77
09/01/2024
4

737 32
10/01/2024
5

282 85
11/01/2024
3

131 13
12/01/2024
4

685 86
13/01/2024
4

911 38
14/01/2024
1

632 61
15/01/2024
7

955 39
16/01/2024
2

765 53
17/01/2024
8

549 98
18/01/2024
7

146 09
19/01/2024
9

709 64
20/01/2024
0

458 19
21/01/2024
0

369 10
22/01/2024
1

874 41
23/01/2024
5

616 61
24/01/2024
7

773 75
25/01/2024
2

203 47
26/01/2024
1

615 79
27/01/2024
6

682 74
28/01/2024
1

753 46
29/01/2024
0

085 24
30/01/2024
6

476 66
31/01/2024
2

874 44
01/02/2024
8

281 74
02/02/2024
1

333 89
03/02/2024
7

133 00
04/02/2024
0

698 76
05/02/2024
3

912 67
06/02/2024
3

673 84
07/02/2024
2

858 52
08/02/2024
7


09/02/2024
0


10/02/2024
0


11/02/2024
0


12/02/2024
0

391 00
13/02/2024
0

176 70
14/02/2024
7

483 31
15/02/2024
4

348 64
16/02/2024
0

582 94
17/02/2024
3

399 03
18/02/2024
3

758 01
19/02/2024
1

574 06
20/02/2024
6

999 37
21/02/2024
0

824 88
22/02/2024
6

160 53
23/02/2024
8

573 33
24/02/2024
6

155 45
25/02/2024
9

272 34
26/02/2024
7

362 09
27/02/2024
9

776 45
28/02/2024
9

396 48
29/02/2024
2

719 61
01/03/2024
7

774 33
02/03/2024
6

176 32
03/03/2024
5

585 35
04/03/2024
8

871 22
05/03/2024
4

329 39
06/03/2024
2

030 47
07/03/2024
1

713 07
08/03/2024
7

970 41
09/03/2024
5

983 52
10/03/2024
7

683 33
11/03/2024
6

002 12
12/03/2024
3

917 53
13/03/2024
8

691 69
14/03/2024
5

123 34
15/03/2024
7

056 67
16/03/2024
3

393 99
17/03/2024
8

787 23
18/03/2024
5

156 36
19/03/2024
9

351 44
20/03/2024
8

818 66
21/03/2024
2

953 71
22/03/2024
8

598 82
23/03/2024
0

882 74
24/03/2024
1

163 42
25/03/2024
6

596 19
26/03/2024
0

206 45
27/03/2024
9

498 79
28/03/2024
6

378 69
29/03/2024
5

621 35
30/03/2024
8

369 09
31/03/2024
9

190 52
01/04/2024
7

629 09
02/04/2024
9

673 64
03/04/2024
0

693 89
04/04/2024
7

726 66
05/04/2024
2

003 12
06/04/2024
3

933 74
07/04/2024
1

301 47
08/04/2024
1

165 10
09/04/2024
1

141 38
10/04/2024
1

693 56
11/04/2024
1

120 73
12/04/2024
0

906 49
13/04/2024
3

713 96
14/04/2024
5

993 69
15/04/2024
5

968 50
16/04/2024
5

902 89
17/04/2024
7

629 04
18/04/2024
4

265 92
19/04/2024
1

293 79
20/04/2024
6

199 80
21/04/2024
8

155 25
22/04/2024
7

126 81
23/04/2024
9

699 52
24/04/2024
7

365 94
25/04/2024
3

576 20
26/04/2024
2

258 42
27/04/2024
6

376 96
28/04/2024
5

158 77
29/04/2024
4

446 24
30/04/2024
6

720 31
01/05/2024
4

275 67
02/05/2024
3

648 57
03/05/2024
2

908 69
04/05/2024
5

801 83
05/05/2024
1

876 61
06/05/2024
7

123 17
07/05/2024
8

560 95
08/05/2024
4

603 25
09/05/2024
7

787 36
10/05/2024
9

980 76
11/05/2024
3

541 05
12/05/2024
5

843 96
13/05/2024
5

168 80
14/05/2024
8

069 26
15/05/2024
8

610 34
16/05/2024
7

514 68
17/05/2024
4

913 22
18/05/2024
4

144 78
19/05/2024
5

059 66
20/05/2024
2

552 00
21/05/2024
0

393 97
22/05/2024
6

131 82
23/05/2024
0

700 98
24/05/2024
7

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT KQXSMB THEO TỔNG

Thống kê theo tổng là loại bảng thống kê như thế nào? Bảng thống kê tổng giúp được gì đối với những người chơi xổ số? Hãy khám phá bài viết để bạn có thêm nhiều thông tin có ích cho bản thân. Từ đó, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên con đường tìm kiếm tài lộc thông qua những con số.

Tổng Quan Về Thống Kê Theo Tổng

Thống kê theo tổng là bảng dữ liệu thống kê giải đặc biệt xổ số miễn phí giúp người chơi nhanh chóng tra cứu. Số liệu được thống kê theo tổng loto đặc biệt, loto ở từng giải, chính xác theo ngày tháng năm cụ thể. Bằng việc nhập dữ liệu ngày, tháng năm, loại hình xổ số muốn tra cứu và tổng muốn tìm. Khi đó, người chơi sẽ nhanh chóng nhận được kết quả tìm kiếm.

Với kho dữ liệu tổng hợp rộng lớn hỗ trợ người chơi có thể nhanh chóng tính. Bất kể dữ liệu tổng giải đặc biệt, tổng loto xuất hiện trong kết quả xổ số từ nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trước. Đây là ưu điểm vượt trội so với phương pháp tính tổng thủ công từ kết quả xổ số thông thường.

Bảng thống kê theo tổng đưa ra các dữ liệu theo tổng từ 0 đến 9 và liệt kê chính xác những bộ số loto, giải đặc biệt đã xuất hiện trong ngày mà bạn tìm kiếm. Từ đó, hỗ trợ việc soi cầu, dự đoán dàn đề chạm tổng một cách chính xác để dự thưởng mỗi ngày.

Các Thuật Ngữ Và Ký Hiệu Trong Bảng Thống Kê Theo Tổng

Mục đích của bảng thống kê theo tổng là thống kê 2 số cuối xổ số 3 miền, tính theo tổng 2 số cuối. Ví dụ bộ số 24 có tổng là 6, bộ số 89 có tổng là 7.

Để sử dụng chức năng này bạn cần lưu ý đến những thuật ngữ và ký hiệu sau

Chọn tổng cần xem: Chọn các tổng từ tổng 0 đến tổng 9 để xem thống kê xổ số chi tiết.

Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Nếu bạn không chọn thời gian thì hệ thống sẽ mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.

Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ như xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.

Các thông số đọc kết quả từ bảng thống kê XS theo tổng

Bộ số: bộ số của bạn.

Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này

Lần về: là tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.

Chưa ra: tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.

Ngoài ra hệ thống còn hiển thị bảng kết quả lần quay gần nhất. Từ tổng 0 đến tổng 9 ở bên dưới để tiện cho các bạn theo dõi. Trong các loại bảng thông kê theo tổng, thì bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng được nhiều người quan tâm. Bởi thông qua các số liệu từ bằng thông kê này, giúp người chơi có thêm nhiều phương pháp chơi xổ số hiệu quả cao. Cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng.

Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng là tổng hợp giải đặc biệt và tổng hai số cuối giải đặc biệt trong nhiều lần quay thưởng trước đó. Khi theo dõi bảng thống kê kết quả KQXS theo tổng giải đặc biệt. Thì người chơi có thể biết được rất nhiều thông tin xoay quanh những con số cụ thể. Hơn nữa, người chơi còn biết được các thông tin chi tiết như sau:

Thống kê kết quả xổ số miền bắc theo tổng xsmb dựa vào các thứ trong tuần. Người chơi có thể theo dõi một cách nhanh nhất bộ số của giải đặc biệt đã về trong buổi quay thưởng của các thứ trong tuần.

Tổng hợp hai số cuối giải đặc biệt - đây chính là việc thống kê đề được nhận biết bằng cách bôi màu xanh vào hai số cuối cùng của các giải đặc biệt của các kỳ quay thưởng. Người chơi có thể dễ dàng theo dõi được thống kê này khi nhìn vào bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tổng. Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt của bảng KQ xổ số theo tổng được định nghĩa là phương pháp chuẩn xác nhất trong việc soi cầu lô tô bạch thủ. Người chơi xổ số có thể lựa chọn phương pháp này để dự đoán lô tô. Hoặc các con số cho những ngày tiếp theo trong khi chơi xổ số.

Thống kê tổng đặc biệt theo miền bắc, miền trung, miền nam là việc thống kê theo các nhà đài. Giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được hai số cuối giải đặc biệt trong các kỳ quay thưởng. Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền được tường thuật trực tiếp tất cả trong ngày. Với khoảng thời gian từ 16h15p (KQXS Miền Nam), 17h15p (KQXS Miền trung) và 18h15p (KQXS Miền Bắc). Và chỉ nghỉ các ngày Tết Nguyên Đán, thông thường là nghỉ 4 ngày.

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Bước 1: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc cần thống kê
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong.jpg

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong-1.jpg

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo
thong-ke-giai-dac-biet-theo-tong-2.jpg

Hướng Dẫn Cách Tính Đề Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn 3 cách tính lô đề dựa vào thống kê theo tổng.

Cách Bắt Tổng Đề Theo Thống Kê Giải ĐB Theo Tổng

Đối với cách bắt đề, giải đặc biệt này, các bạn lấy 5 số của giải đặc biệt cộng với nhau, số tìm được là số dự thưởng ngày tiếp theo. Phương pháp này bạn có thể vận dụng trong 7 ngày, sau đó, chuyển sang các phương pháp khác hoặc tạm nghỉ 2-3 ngày sau đó áp dụng tiếp.

Cách Bắt Tổng Đặc Biệt Bằng Đánh Dồn Tổng

Để soi cầu xsmb giải đặc biệt, các bạn lấy tổng của giải đặc biệt chưa ra ở tuần trước. Và ghép chúng thành các bộ số để nuôi trong tuần này. Phương pháp này khá hiệu quả khi kết quả xổ số cho thấy thường nổ ít nhất một lần/tuần.

Với cách tính đề này, các bạn cũng sử dụng ứng dụng thống kê theo tổng. Sau đó, bạn điền thông tin tra cứu theo khoảng thời gian theo tuần. Hệ thống sẽ nhanh chóng tổng hợp và trả về kết quả bạn tìm kiếm.

Ví dụ: Tuần trước bạn thấy đã ra các tổng 0, 2, 5, 8, 9, 4, 5, 0 còn thiếu tổng 1367. Từ đó, bạn thiết lập được dàn đề 010, 030, 060, 070, 136, 137, 167, 367.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt phổ biến như:

Kết Luận

Mong rằng với những thông tin được cung cấp trong bài viết về thống kê tổng trên đây. Sẽ giúp cho bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét về bảng thống kê theo tổng. Cũng như bạn biết thêm về một số phương pháp chơi xổ số hiệu quả. Để bạn dễ dàng mở ra được nhiều cơ hội hái tài lộc về hầu bao của mình.

BACK TO TOP