Thống kê giải đặc biệt xổ số Hải Phòng đến ngày 25/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Hải Phòng năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

191 43

07

149 73

10

263 96

14

518 55

17

975 71

21

360 89

31

497 15

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

4

07

7

10

9

14

5

17

7

21

8

31

1

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

3

07

3

10

6

14

5

17

1

21

9

31

5

5 100
BACK TO TOP