Sớ đầu đuôi Miền Nam

Thứ bảy
08-08-2020
TP Hồ Chí Minh
16 - 06
Long An
21 - 15
Bình Phước
19 - 79
Hậu Giang
69 - 52
Thứ bảy
01-08-2020
TP Hồ Chí Minh
97 - 57
Long An
74 - 09
Bình Phước
90 - 91
Hậu Giang
67 - 22
Thứ bảy
25-07-2020
TP Hồ Chí Minh
47 - 28
Long An
59 - 44
Bình Phước
34 - 07
Hậu Giang
12 - 36
Thứ bảy
18-07-2020
TP Hồ Chí Minh
42 - 50
Long An
35 - 91
Bình Phước
89 - 28
Hậu Giang
34 - 46
Thứ bảy
11-07-2020
TP Hồ Chí Minh
13 - 75
Long An
46 - 24
Bình Phước
33 - 19
Hậu Giang
85 - 74
Thứ bảy
04-07-2020
TP Hồ Chí Minh
01 - 02
Long An
76 - 36
Bình Phước
92 - 47
Hậu Giang
01 - 02
Thứ bảy
27-06-2020
TP Hồ Chí Minh
36 - 65
Long An
54 - 28
Bình Phước
12 - 26
Hậu Giang
36 - 86
Thứ bảy
20-06-2020
TP Hồ Chí Minh
11 - 67
Long An
07 - 48
Bình Phước
40 - 94
Hậu Giang
14 - 04
BACK TO TOP