Sớ đầu đuôi Miền Nam

Thứ bảy
30-05-2020
TP Hồ Chí Minh
71 - 77
Long An
80 - 63
Bình Phước
23 - 05
Hậu Giang
17 - 45
Thứ bảy
23-05-2020
TP Hồ Chí Minh
95 - 80
Long An
32 - 92
Bình Phước
79 - 12
Hậu Giang
74 - 37
Thứ bảy
16-05-2020
TP Hồ Chí Minh
24 - 11
Long An
25 - 29
Bình Phước
59 - 80
Hậu Giang
84 - 68
Thứ bảy
09-05-2020
TP Hồ Chí Minh
75 - 67
Long An
99 - 71
Bình Phước
43 - 29
Hậu Giang
93 - 43
Thứ bảy
02-05-2020
TP Hồ Chí Minh
56 - 35
Long An
83 - 72
Bình Phước
51 - 97
Hậu Giang
92 - 24
Thứ bảy
25-04-2020
TP Hồ Chí Minh
-
Long An
-
Bình Phước
-
Hậu Giang
-
Thứ bảy
28-03-2020
TP Hồ Chí Minh
55 - 58
Long An
63 - 13
Bình Phước
53 - 20
Hậu Giang
79 - 21
Thứ bảy
21-03-2020
TP Hồ Chí Minh
16 - 91
Long An
69 - 82
Bình Phước
28 - 37
Hậu Giang
61 - 59
BACK TO TOP