Sớ đầu đuôi Miền Nam

Thứ bảy
24-10-2020
TP Hồ Chí Minh
09 - 73
Long An
36 - 34
Bình Phước
65 - 98
Hậu Giang
05 - 00
Thứ bảy
17-10-2020
TP Hồ Chí Minh
62 - 54
Long An
12 - 62
Bình Phước
95 - 90
Hậu Giang
66 - 80
Thứ bảy
10-10-2020
TP Hồ Chí Minh
29 - 75
Long An
38 - 47
Bình Phước
26 - 13
Hậu Giang
49 - 85
Thứ bảy
03-10-2020
TP Hồ Chí Minh
71 - 66
Long An
67 - 48
Bình Phước
12 - 84
Hậu Giang
05 - 76
Thứ bảy
26-09-2020
TP Hồ Chí Minh
88 - 68
Long An
91 - 58
Bình Phước
09 - 06
Hậu Giang
39 - 23
Thứ bảy
19-09-2020
TP Hồ Chí Minh
06 - 24
Long An
46 - 45
Bình Phước
23 - 38
Hậu Giang
43 - 38
Thứ bảy
12-09-2020
TP Hồ Chí Minh
61 - 29
Long An
76 - 51
Bình Phước
22 - 13
Hậu Giang
99 - 41
Thứ bảy
05-09-2020
TP Hồ Chí Minh
48 - 98
Long An
01 - 90
Bình Phước
01 - 14
Hậu Giang
61 - 77
BACK TO TOP