Thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang đến ngày 29/03/2020

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

508 39

02

966 71

05

507 54

08

824 64

09

741 78

12

171 28

15

314 56

16

504 11

19

213 79

22

006 88

23

115 34

26

039 90

29

916 13

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

3

02

7

05

5

08

6

09

7

12

2

15

5

16

1

19

7

22

8

23

3

26

9

29

1

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

9

02

1

05

4

08

4

09

8

12

8

15

6

16

1

19

9

22

8

23

4

26

0

29

3

5 100
BACK TO TOP