Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận đến ngày 06/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

252 00

05

593 43

06

212 82

09

896 22

12

798 11

13

611 81

16

201 98

19

545 12

20

515 53

23

969 92

26

908 95

27

661 49

30

410 55

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

05

4

06

8

09

2

12

1

13

8

16

9

19

1

20

5

23

9

26

9

27

4

30

5

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

05

3

06

2

09

2

12

1

13

1

16

8

19

2

20

3

23

2

26

5

27

9

30

5

5 100
BACK TO TOP