Thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu đến ngày 04/06/2020

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

449 62

03

084 06

04

794 31

05

916 96

07

096 01

10

964 06

11

808 33

12

096 97

14

246 11

17

164 25

18

631 10

19

083 23

21

362 47

24

986 87

25

906 81

26

005 43

28

335 05

31

313 13

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

6

03

0

04

3

05

9

07

0

10

0

11

3

12

9

14

1

17

2

18

1

19

2

21

4

24

8

25

8

26

4

28

0

31

1

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

2

03

6

04

1

05

6

07

1

10

6

11

3

12

7

14

1

17

5

18

0

19

3

21

7

24

7

25

1

26

3

28

5

31

3

BACK TO TOP