Thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu đến ngày 21/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
04

794 31

07

096 01

11

808 33

14

246 11

18

631 10

21

362 47

28

335 05

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
04

3

07

0

11

3

14

1

18

1

21

4

28

0

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
04

1

07

1

11

3

14

1

18

0

21

7

28

5

5 100
BACK TO TOP