Thống kê giải đặc biệt xổ số Cần Thơ đến ngày 21/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

091 46

05

369 63

08

778 70

12

372 50

15

150 19

19

214 10

22

470 91

29

545 10

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

4

05

6

08

7

12

5

15

1

19

1

22

9

29

1

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

6

05

3

08

0

12

0

15

9

19

0

22

1

29

0

5 100
BACK TO TOP