Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị đến ngày 05/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

623 00

05

957 31

06

193 34

09

992 94

12

651 25

13

549 79

16

107 72

19

701 34

20

321 85

23

505 60

26

657 95

27

420 74

30

670 44

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

05

3

06

3

09

9

12

2

13

7

16

7

19

3

20

8

23

6

26

9

27

7

30

4

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

05

1

06

4

09

4

12

5

13

9

16

2

19

4

20

5

23

0

26

5

27

4

30

4

5 100
BACK TO TOP