Thống kê giải đặc biệt xổ số Thái Bình đến ngày 31/05/2020

Thống kê giải đặc biệt Thái Bình năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

046 35

02

794 34

03

082 47

05

457 21

08

550 60

09

603 47

10

327 65

12

908 80

15

189 01

16

007 76

17

763 80

19

709 21

22

460 24

23

361 44

24

817 79

26

906 67

29

289 14

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

3

02

3

03

4

05

2

08

6

09

4

10

6

12

8

15

0

16

7

17

8

19

2

22

2

23

4

24

7

26

6

29

1

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

5

02

4

03

7

05

1

08

0

09

7

10

5

12

0

15

1

16

6

17

0

19

1

22

4

23

4

24

9

26

7

29

4

BACK TO TOP