Thống kê giải đặc biệt xổ số Thái Bình đến ngày 25/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Thái Bình năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

794 34

05

457 21

09

603 47

12

908 80

16

007 76

19

709 21

23

361 44

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

3

05

2

09

4

12

8

16

7

19

2

23

4

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

4

05

1

09

7

12

0

16

6

19

1

23

4

5 100
BACK TO TOP