Thống kê giải đặc biệt xổ số Nam Định đến ngày 25/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Nam Định năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

721 30

04

549 49

08

221 91

11

336 58

15

474 17

18

347 06

22

376 47

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

3

04

4

08

9

11

5

15

1

18

0

22

4

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

0

04

9

08

1

11

8

15

7

18

6

22

7

5 100
BACK TO TOP