Kết quả xổ số điện toán Keno

Chọn bộ số cần thống kê

HOT Xem thống kê tần xuất xổ số Keno

Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay #46615, Ngày 17/01/2021

12 14 15 22 23 24 34 35 36 37
45 55 58 62 65 71 73 76 78 79
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 01 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 35 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 90.000 đ ( Số lượng: 173 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 191 )
Trùng 03 trong 20 số 200.000 đ ( Số lượng: 5 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 163 )
Trùng 03 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 26 )
Trùng 04 trong 20 số 400.000 đ ( Số lượng: 1 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 172 )
Trùng 04 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 10 )
Trùng 05 trong 20 số 4.400.000 đ ( Số lượng: 1 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 119 )
Trùng 04 trong 20 số 40.000 đ ( Số lượng: 38 )
Trùng 05 trong 20 số 450.000 đ ( Số lượng: 4 )
Trùng 06 trong 20 số 12.500.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 227 )
Trùng 04 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 60 )
Trùng 05 trong 20 số 100.000 đ ( Số lượng: 10 )
Trùng 06 trong 20 số 1.200.000 đ
Trùng 07 trong 20 số 40.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 47 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 38 )
Trùng 05 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 12 )
Trùng 06 trong 20 số 500.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 07 trong 20 số 5.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 200.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 28 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 43 )
Trùng 05 trong 20 số 30.000 đ ( Số lượng: 13 )
Trùng 06 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 51 )
Trùng 07 trong 20 số 1.500.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 12.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 800.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 24 )
Trùng 05 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 32 )
Trùng 06 trong 20 số 80.000 đ ( Số lượng: 6 )
Trùng 07 trong 20 số 600.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 7.400.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 150.000.000 đ
Trùng 10 trong 20 số 2.000.000.000 đ

Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay #46614, Ngày 17/01/2021

01 06 18 19 29 35 37 38 39 42
45 46 48 55 62 65 67 68 78 79
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 01 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 17 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 90.000 đ ( Số lượng: 53 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 162 )
Trùng 03 trong 20 số 200.000 đ ( Số lượng: 12 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 190 )
Trùng 03 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 26 )
Trùng 04 trong 20 số 400.000 đ ( Số lượng: 1 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 99 )
Trùng 04 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 16 )
Trùng 05 trong 20 số 4.400.000 đ ( Số lượng: 1 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 123 )
Trùng 04 trong 20 số 40.000 đ ( Số lượng: 27 )
Trùng 05 trong 20 số 450.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 06 trong 20 số 12.500.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 167 )
Trùng 04 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 79 )
Trùng 05 trong 20 số 100.000 đ ( Số lượng: 6 )
Trùng 06 trong 20 số 1.200.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 07 trong 20 số 40.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 61 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 41 )
Trùng 05 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 8 )
Trùng 06 trong 20 số 500.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 07 trong 20 số 5.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 200.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 43 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 69 )
Trùng 05 trong 20 số 30.000 đ ( Số lượng: 18 )
Trùng 06 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 07 trong 20 số 1.500.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 12.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 800.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 39 )
Trùng 05 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 23 )
Trùng 06 trong 20 số 80.000 đ ( Số lượng: 7 )
Trùng 07 trong 20 số 600.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 7.400.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 150.000.000 đ
Trùng 10 trong 20 số 2.000.000.000 đ

Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay #46613, Ngày 17/01/2021

01 08 10 12 17 19 23 27 29 35
37 38 39 52 54 57 61 68 71 72
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 01 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 139 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 90.000 đ ( Số lượng: 115 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 129 )
Trùng 03 trong 20 số 200.000 đ ( Số lượng: 18 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 145 )
Trùng 03 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 34 )
Trùng 04 trong 20 số 400.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 109 )
Trùng 04 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 17 )
Trùng 05 trong 20 số 4.400.000 đ ( Số lượng: 2 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 105 )
Trùng 04 trong 20 số 40.000 đ ( Số lượng: 17 )
Trùng 05 trong 20 số 450.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 06 trong 20 số 12.500.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 190 )
Trùng 04 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 44 )
Trùng 05 trong 20 số 100.000 đ ( Số lượng: 6 )
Trùng 06 trong 20 số 1.200.000 đ
Trùng 07 trong 20 số 40.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 56 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 88 )
Trùng 05 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 9 )
Trùng 06 trong 20 số 500.000 đ
Trùng 07 trong 20 số 5.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 200.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 27 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 28 )
Trùng 05 trong 20 số 30.000 đ ( Số lượng: 17 )
Trùng 06 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 07 trong 20 số 1.500.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 08 trong 20 số 12.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 800.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 28 )
Trùng 05 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 25 )
Trùng 06 trong 20 số 80.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 07 trong 20 số 600.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 7.400.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 150.000.000 đ
Trùng 10 trong 20 số 2.000.000.000 đ

Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay #46612, Ngày 17/01/2021

02 10 12 21 25 28 30 38 43 54
55 60 62 63 72 74 75 76 79 80
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 01 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 34 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 90.000 đ ( Số lượng: 73 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 192 )
Trùng 03 trong 20 số 200.000 đ ( Số lượng: 16 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 233 )
Trùng 03 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 31 )
Trùng 04 trong 20 số 400.000 đ ( Số lượng: 13 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 129 )
Trùng 04 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 14 )
Trùng 05 trong 20 số 4.400.000 đ ( Số lượng: 3 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 145 )
Trùng 04 trong 20 số 40.000 đ ( Số lượng: 39 )
Trùng 05 trong 20 số 450.000 đ ( Số lượng: 3 )
Trùng 06 trong 20 số 12.500.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 253 )
Trùng 04 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 64 )
Trùng 05 trong 20 số 100.000 đ ( Số lượng: 14 )
Trùng 06 trong 20 số 1.200.000 đ
Trùng 07 trong 20 số 40.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 47 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 63 )
Trùng 05 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 7 )
Trùng 06 trong 20 số 500.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 07 trong 20 số 5.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 200.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 28 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 39 )
Trùng 05 trong 20 số 30.000 đ ( Số lượng: 16 )
Trùng 06 trong 20 số 150.000 đ
Trùng 07 trong 20 số 1.500.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 08 trong 20 số 12.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 800.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 26 )
Trùng 05 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 40 )
Trùng 06 trong 20 số 80.000 đ ( Số lượng: 6 )
Trùng 07 trong 20 số 600.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 08 trong 20 số 7.400.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 150.000.000 đ
Trùng 10 trong 20 số 2.000.000.000 đ

Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay #46611, Ngày 17/01/2021

01 06 07 11 14 17 18 22 26 42
43 50 52 59 61 64 67 72 75 77
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 01 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 79 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 90.000 đ ( Số lượng: 80 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 181 )
Trùng 03 trong 20 số 200.000 đ ( Số lượng: 13 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 162 )
Trùng 03 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 30 )
Trùng 04 trong 20 số 400.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 112 )
Trùng 04 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 17 )
Trùng 05 trong 20 số 4.400.000 đ ( Số lượng: 1 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 100 )
Trùng 04 trong 20 số 40.000 đ ( Số lượng: 35 )
Trùng 05 trong 20 số 450.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 06 trong 20 số 12.500.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 209 )
Trùng 04 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 54 )
Trùng 05 trong 20 số 100.000 đ ( Số lượng: 9 )
Trùng 06 trong 20 số 1.200.000 đ
Trùng 07 trong 20 số 40.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 48 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 37 )
Trùng 05 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 4 )
Trùng 06 trong 20 số 500.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 07 trong 20 số 5.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 200.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 18 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 59 )
Trùng 05 trong 20 số 30.000 đ ( Số lượng: 21 )
Trùng 06 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 07 trong 20 số 1.500.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 12.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 800.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 23 )
Trùng 05 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 28 )
Trùng 06 trong 20 số 80.000 đ ( Số lượng: 16 )
Trùng 07 trong 20 số 600.000 đ ( Số lượng: 7 )
Trùng 08 trong 20 số 7.400.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 150.000.000 đ
Trùng 10 trong 20 số 2.000.000.000 đ

Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay #46610, Ngày 17/01/2021

02 04 07 12 16 23 24 26 33 36
56 60 61 62 64 67 69 70 72 78
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 01 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 23 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 90.000 đ ( Số lượng: 102 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 151 )
Trùng 03 trong 20 số 200.000 đ ( Số lượng: 17 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 186 )
Trùng 03 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 24 )
Trùng 04 trong 20 số 400.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 99 )
Trùng 04 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 8 )
Trùng 05 trong 20 số 4.400.000 đ ( Số lượng: 1 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 141 )
Trùng 04 trong 20 số 40.000 đ ( Số lượng: 27 )
Trùng 05 trong 20 số 450.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 06 trong 20 số 12.500.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 171 )
Trùng 04 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 50 )
Trùng 05 trong 20 số 100.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 06 trong 20 số 1.200.000 đ
Trùng 07 trong 20 số 40.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 56 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 36 )
Trùng 05 trong 20 số 50.000 đ ( Số lượng: 7 )
Trùng 06 trong 20 số 500.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 07 trong 20 số 5.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 200.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 20 )
Trùng 04 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 40 )
Trùng 05 trong 20 số 30.000 đ ( Số lượng: 6 )
Trùng 06 trong 20 số 150.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 07 trong 20 số 1.500.000 đ
Trùng 08 trong 20 số 12.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 800.000.000 đ
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 00 trong 20 số 10.000 đ ( Số lượng: 79 )
Trùng 05 trong 20 số 20.000 đ ( Số lượng: 19 )
Trùng 06 trong 20 số 80.000 đ ( Số lượng: 8 )
Trùng 07 trong 20 số 600.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 08 trong 20 số 7.400.000 đ
Trùng 09 trong 20 số 150.000.000 đ
Trùng 10 trong 20 số 2.000.000.000 đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN KENO

Tổng quan về xổ số Vietlott Keno

Xổ số Keno là sản phẩm mới nhất của Vietlott. Khung giờ tham gia là từ 06h đến 21h55' của tất của các ngày trong tuần. Xổ số Keno có tuần suất mở thưởng 10 phút 1 kỳ quay số và tấm vé tham gia sẽ được bán liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.

Xổ số điện toán Keno sẽ có tập số từ 01 đến 80, người chơi có thể lựa chọn loại vé có từ 1 đến 10 cặp số. Chi phí tham gia dự thưởng cho mỗi tấm vé là 10.000 đồng cho 1 kỳ quay số. Người chơi có tấm vé trùng với 1 trong 20 cặp số của kết quả mở thưởng sẽ trúng được 20.000 đồng, với tấm vé có 2 cặp số trùng với 2 cặp số của kết quả thì giá trị giải thưởng sẽ là 90.000 đồng.

Tham gia xổ số Keno, người chơi có thể sử dụng 1 bộ số tối đa trong 30 kỳ quay số liên tiếp. Người chơi sẽ có 3 tùy chọn phương pháp để chọn bộ số tham gia dự thưởng sau đây.

1: Người chơi tự chọn con số bằng cách tô đậm lên các số trên bảng chọn

2: Lựa chọn số ngẫu nhiên từ hệ thống máy tính

3: Người chơi và hệ thống máy tính sẽ cùng chọn bộ số để tham gia

Cách chơi xổ số Keno Vietlott

Chơi cơ bản

Trong bộ số từ 01 đến 80, người sẽ có thể lựa chọn từ 1 đến 10 cặp số để tham gia. KQXS quay số sẽ là 20 cặp số được chọn ngầu nhiên trong tập số từ 01 đến 80, người chơi sẽ dò 10 số của mình với 20 số của kết quả đưa ra.

Chơi Tài - Sửu

Tài (lớn) Sửu (nhỏ) Trong 20 số của kết quả mở thưởng, nếu có từ 13 số có giá trị từ 41 đến 80 thì sẽ là Tài. Ngược lại, nếu kết quả có từ 13 số có giá trị nhỏ hơn số 41 thì là Sửu.

Chơi chẵn lẻ

Chẵn: có 13 hoặc 14 số trong 20 số là số chẵn (từ 15 số trở lên là số chẵn)

Lẻ: có 13 hoặc 14 số trong 20 số là số lẻ (từ 15 số trở lên là số lẻ) 

Cơ cấu giải thưởng Vietlott Keno

Keno bậc 1: Người chơi chọn 01 số và trùng 01 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 20.000

Keno bậc 2: Người chơi chọn 02 số và trùng 02 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 90.000

Keno bậc 3:

 • Người chơi chọn 03 số và trùng 02 số trong 20 số quay thưởng, trúng nay 20.000
 • Người chơi chọn 03 số và trùng 03 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 200.000

Keno bậc 4:

 • Người chơi chọn 04 số và trùng 02 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 10.000
 • Người chơi chọn 04 số và trùng 03 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 50.000
 • Người chơi chọn 04 số và trùng 04 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 400.000

Keno bậc 5:

 • Người chơi chọn 05 số và trùng 03 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 10.000
 • Người chơi chọn 05 số và trùng 04 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 50.000
 • Người chơi chọn 05 và trùng 05 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 4.400.000

Keno bậc 6:

 • Người chơi chọn 06 số và trùng 03 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 10.000
 • Người chơi chọn 06 số và trùng 04 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 40.000
 • Người chơi chọn 06 số và trùng 05 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 450.000
 • Người chơi chọn 06 số và trùng 06 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 12.500.000

Keno bậc 7:

 • Người chơi chọn 07 số và trùng 03 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 10.000
 • Người chơi chọn 07 số và trùng 04 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 20.000
 • Người chơi chọn 07 số và trùng 05 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 100.000
 • Người chơi chọn 07 số và trùng 06 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 1.200.000
 • Người chơi chọn 07 số và trùng 07 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 40.000.000

Keno bậc 8:

 • Người chơi chọn 08 số và trùng 0 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 10.000
 • Người chơi chọn 08 số và trùng 04 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 20.000
 • Người chơi chọn 08 số và trùng 05 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 50.000
 • Người chơi chọn 08 số và trùng 06 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 500.000
 • Người chơi chọn 08 số và trùng 07 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 5.000.000
 • Người chơi chọn 08 số và trùng 08 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 200.000.000

Keno bậc 9:

 • Người chơi chọn 09 số và trùng 0 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 10.000
 • Người chơi chọn 09 số và trùng 04 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 10.000
 • Người chơi chọn 09 số và trùng 05 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 30.000
 • Người chơi chọn 09 số và trùng 06 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 150.000
 • Người chơi chọn 09 số và trùng 07 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 1.500.000
 • Người chơi chọn 09 số và trùng 08 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 12.000.000
 • Người chơi chọn 09 số và trùng 09 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 800.000.000

Keno bậc 10:

 • Người chơi chọn 10 số và trùng 0 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 10.000
 • Người chơi chọn 10 số và trùng 05 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 20.00
 • Người chơi chọn 10 số và trùng 06 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 80.000
 • Người chơi chọn 10 số và trùng 07 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 600.000
 • Người chơi chọn 10 số và trùng 08 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 7.400.000
 • Người chơi chọn 10 số và trùng 09 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 150.000.000
 • Người chơi chọn 10 số và trùng 10 số trong 20 số quay thưởng, trúng ngay 2.000.000.000

Địa điểm lãnh thưởng Vietlott

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vietinbank, Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Cần Thơ: Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà LienVietPostBank, 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu: Địa chỉ: Số 23 Lý Thường Kiệt, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi nhánh Khánh Hòa: Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà LienVietPostBank, số 69-71 Thống Nhất, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

BACK TO TOP