728X90-moi.gif
350x50-123b.gif

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 23/09/2021


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

722 74

000 07

971 34

02

228 14

03

670 45

349 46

643 31

04

693 24

05

361 54

301 78

472 96

06

530 64

514 50

07

633 90

08

502 17

527 56

807 73

09

160 48

10

481 93

333 78

11

953 26

12

266 70

062 17

13

346 15

320 41

14

546 72

15

569 56

387 03

323 53

16

021 28

17

601 79

168 61

18

777 04

19

566 58

664 80

20

001 23

701 32

21

373 57

22

594 03

554 90

095 48

23

705 83

24

760 73

705 21

25

145 83

26

744 16

108 96

27

376 16

039 62

28

830 71

29

989 63

561 70

30

034 31

31

237 60


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

907 10

108 25

03

153 32

04

244 59

05

830 18

467 62

07

115 41

08

998 63

748 58

10

983 10

11

761 78

12

950 28

13

14

113 34

15

356 99

885 82

17

822 21

18

301 47

19

180 44

20

21

342 88

22

186 58

280 03

24

609 95

25

468 26

26

288 61

28

957 47

29

430 04

31

074 08


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

480 56

857 08

03

213 75

04

482 55

05

651 93

341 42

07

326 84

08

728 07

077 00

10

641 71

11

045 14

12

578 37

13

14

553 36

15

651 47

237 35

17

508 05

18

500 68

19

990 66

20

21

955 75

22

599 77

307 45

24

757 90

25

757 05

26

870 63

28

087 84

29

569 01

31

747 96


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

653 11

02

110 51

354 74

04

393 50

05

231 91

06

496 90

330 32

08

830 59

09

600 93

075 91

11

620 92

12

695 52

13

310 00

14

15

731 83

16

143 75

459 99

18

311 39

19

955 28

20

082 30

21

22

916 18

23

628 30

322 14

25

610 75

26

750 39

27

308 01

29

111 51

30

274 74


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

438 78

02

454 10

156 89

04

872 87

05

282 63

06

370 61

582 06

08

936 43

09

004 75

295 34

11

803 55

12

187 68

13

117 66

14

15

110 08

16

928 09

864 31

18

112 48

19

502 62

20

091 81

21

22

787 78

23

099 26

473 71

25

900 71

26

972 64

27

963 98

29

237 21

30

580 62


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

064 45

02

986 58

807 64

04

103 13

05

279 13

06

315 76

490 18

08

610 76

09

481 33

491 26

11

412 06

12

425 19

13

803 88

14

15

010 39

16

110 01

888 44

18

741 62

19

632 15

20

532 71

21

22

178 12

23

549 42

924 03

25

963 96

26

933 07

27

322 12

29

037 39

30

489 66


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

860 70

03

665 34

279 99

05

074 09

06

768 60

07

702 42

168 76

09

422 35

10

465 77

271 27

12

669 66

13

780 98

14

273 77

15

16

503 55

17

754 27

358 05

19

172 27

20

399 42

21

134 32

22

23

260 23

24

967 14

794 71

26

019 35

27

330 23

28

005 53

30

235 90

31

452 23


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

621 32

03

097 62

414 03

05

277 51

06

643 04

07

357 70

125 51

09

093 30

10

828 01

811 80

12

260 50

13

066 68

14

506 79

15

16

812 55

17

948 95

087 19

19

268 14

20

285 95

21

460 05

22

23

266 91

24

436 86

138 02

26

881 75

27

770 87

28

584 47

30

264 90

31

771 12


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

775 93

03

673 28

454 47

05

653 14

06

804 03

07

534 17

148 48

09

621 63

10

365 59

323 83

12

292 43

13

180 85

14

714 19

15

16

443 63

17

149 11

970 33

19

274 38

20

779 26

21

695 89

22

23

827 54

24

062 11

136 89

26

526 83

27

799 66

28

407 76

30

997 24

31

108 60


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

612 49

675 84

03

791 23

04

142 08

962 10

06

518 79

07

047 17

08

183 09

673 84

10

271 21

11

724 34

513 76

13

069 93

14

060 06

15

405 95

16

17

719 25

18

232 11

275 82

20

524 86

21

140 15

22

304 65

24

337 77

25

309 41

097 29

27

564 47

28

684 09

29

834 77


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

523 71

474 58

03

773 65

04

374 25

215 08

06

836 39

07

317 26

08

657 39

942 23

10

057 78

11

054 02

513 71

13

769 37

14

351 85

15

996 21

16

17

730 94

18

660 25

707 18

20

202 76

21

191 18

22

525 53

24

724 38

25

889 27

010 42

27

945 95

28

615 36

29

595 73


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

053 98

678 03

03

842 96

04

115 48

227 43

06

334 31

07

547 67

08

777 05

862 19

10

435 69

11

821 32

155 19

13

955 86

14

279 46

15

752 90

16

17

995 07

18

631 52

574 73

20

702 81

21

078 24

22

198 35

24

282 97

25

622 93

504 17

27

038 39

28

087 66

29

803 15


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

145 43

02

975 79

065 68

04

742 28

05

462 56

231 21

07

246 59

08

646 98

09

442 42

11

754 74

12

223 86

288 90

14

831 78

15

753 21

16

613 63

17

18

132 96

19

560 38

118 89

21

579 95

22

247 49

23

453 51

25

823 43

26

046 84

849 37

28

150 65

29

899 55

30

967 22


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

092 30

02

852 31

922 93

04

624 97

05

707 35

957 11

07

450 87

08

123 51

09

269 16

11

547 75

12

548 24

337 24

14

873 50

15

373 08

16

847 99

17

18

156 67

19

087 53

215 10

21

727 33

22

702 60

23

414 09

25

187 49

26

513 93

174 52

28

025 41

29

593 61

30

300 69


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

017 44

02

243 93

531 12

04

548 26

05

089 39

511 02

07

092 51

08

559 16

09

948 95

11

052 96

12

037 14

026 04

14

797 27

15

295 88

16

857 99

17

18

829 97

19

051 71

441 39

21

090 53

22

284 87

23

322 66

25

707 42

26

557 33

661 20

28

080 53

29

861 04

30

326 79


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

665 63

02

717 05

03

376 01

925 09

05

156 76

06

734 43

777 09

08

671 46

09

639 89

10

160 15

12

777 81

13

949 65

925 77

15

144 48

16

268 76

17

393 29

18

19

915 71

20

504 48

042 69

22

830 97

23

800 67

24

237 95

26

040 28

27

612 52

090 64

29

932 56

30

967 28


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

547 63

02

920 86

03

319 44

664 13

05

386 26

06

758 93

452 01

08

028 56

09

568 96

10

545 10

12

836 75

13

786 34

077 09

15

714 25

16

694 62

17

952 88

18

19

887 62

20

238 91

888 96

22

361 81

23

846 78

24

519 15

26

028 54

27

150 76

133 10

29

227 46

30

854 41


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

930 99

02

857 42

03

671 67

951 18

05

482 68

06

901 94

269 92

08

169 22

09

872 04

10

380 30

12

514 45

13

910 68

676 57

15

259 99

16

943 93

17

629 01

18

19

355 10

20

788 16

570 66

22

034 70

23

615 42

24

989 82

26

475 69

27

732 34

654 67

29

127 77

30

282 72


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

847 52

03

025 97

04

130 42

220 16

06

614 30

07

938 00

263 91

09

286 36

10

263 01

11

430 78

12

13

848 12

14

361 35

648 87

16

943 39

17

468 07

18

454 61

19

20

372 74

21

636 79

230 58

23

798 74

24

919 15

25

708 35

27

523 43

28

166 88

094 97

30

725 03

31

926 44


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

070 40

03

366 80

04

090 75

509 67

06

745 70

07

547 72

710 46

09

286 53

10

661 92

11

070 86

12

13

219 99

14

270 24

367 38

16

245 00

17

763 87

18

168 67

19

20

217 73

21

153 55

370 39

23

054 88

24

790 13

25

171 33

27

428 13

28

129 38

583 00

30

317 56

31

131 94


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

368 40

03

625 46

04

410 21

273 35

06

630 00

07

479 92

752 36

09

889 35

10

037 13

11

241 89

12

13

917 83

14

883 09

091 94

16

265 75

17

149 41

18

211 79

19

20

491 78

21

113 00

978 16

23

319 77

24

576 31

25

187 24

27

960 98

28

578 41

883 02

30

922 25

31

469 23

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt là công cụ hỗ trợ rất cần thiết của những người chơi có sở thích đánh đề và kể cả những người chơi lô. Đó là thống kê tất cả những giải đặc biệt của các nhà đài tỉnh thuộc miền Nam trong khoảng thời gian được Xosodaicat.com cung cấp thống kê là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
Cách tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Nam tại Xosodaicat.com được thực hiện theo các bước sau:
1. Trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Hãy click vào mục "Miền Nam".
2. Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, có 3 mốc thời gian hỗ trợ là 1, 2, 3 năm.
Hoàn tất 2 thao tác này, các số liệu được thống kê theo khoảng thời gian bạn chọn sẽ hiện ra, bao gồm đầy đủ tất cả các giải đặc biệt đã từng được xổ ở miền Nam.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo riêng số liệu này của nhà đài tỉnh nào đó. Tương tự hãy chọn tên tỉnh/thành trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Kết quả sẽ chỉ hiện thị những giải đặc biệt của tỉnh mà bạn muốn tra cứu.

Phương Pháp Đánh Đề Miền Nam Hiệu Quả Từ Thống Kê Giải Đặc Biệt

Đánh đề miền Nam dựa vào kết quả ở 2 con số cuối của giải đặc biệt. Người chơi sẽ tham gia dự đoán chỉ duy nhất 2 con số ở vị trí này, nếu con số dự đoán có ở những vị trí khác từ các dãy số thưởng sẽ không được công nhận kết quả.

1. Bắt Tổng Đề Giải Đặc Biệt

"Tổng đề" là thuật ngữ được dùng trong lô đề và chính là tổng giá trị của các con số có trong giải đặc biệt. Bắt tổng đề đơn giản bạn chỉ việc cộng tất cả các con số này lại với nhau để tạo thành con đề đánh cho phiên tiếp theo.
Đánh đề theo cách này đồng nghĩa với việc con đề bạn dự đoán sẽ không thể có giá trị lớn hơn 54. Vì với 6 con số trong dãy số giải đặc biệt thì kết quả cao nhất cũng chỉ là 9x6=54 mà thôi.

2. Bắt Dàn Đề Tổng Từ Tổng Đề

Với cả phương pháp thứ 1 thì 2 phương pháp này thường khiến cho người chơi có sự nhầm lẫn. Ở cách tính này bạn sẽ thực hiện thêm những bước sau so với cách tính bên trên.
+Thực hiện như cách tính 1, cộng tất cả các con số có trong giải đặc biệt để lấy tổng.
+Từ con số tổng có được, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo hướng đầu tiến, đuôi lùi. Cụ thể sẽ được vận dụng như sau:
Ví dụ: Ta có dàn đề là 52829, tổng đề sẽ là 30. Với tổng đề là 26, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo cách tiến ở con số đầu và lùi ở con số sau cho đến khi chạm giá trị tổng đề.
Tổng đề 26, dàn đề tổng sẽ có là: 05, 16, 24, 33.
Như vậy 4 con đề có được là: 05, 16, 24, 33, bạn có thể chọn đánh theo con đề mà bạn thích.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được nhiều người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam (XSMN), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMN cụ thể như sau:

Kết Luận

Với những tín đồ đánh lô thì thống kê tần suất lô tô là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Và với những người chơi có sở thích đánh đề thì đây chính là công cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm chọn ra con đề may mắn để cược ở kỳ tiếp theo. Chúc các bạn gặt được nhiều thành công hơn trong các ván cược của mình!
728X90-moi.gif
BACK TO TOP