Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 23/07/2024


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

822 09

013 39

333 58

725 85

02

830 49

03

582 50

247 80

04

176 72

742 11

05

983 46

06

193 31

833 01

219 20

08

037 27

529 15

409 33

308 18

09

211 56

10

850 89

506 37

11

929 58

416 36

12

433 61

13

322 23

309 25

968 20

15

184 83

903 84

993 08

16

174 16

17

179 27

327 82

18

318 59

067 56

19

172 24

20

132 39

597 74

817 92

22

121 43

689 97

632 91

23

232 34

24

034 41

142 66

25

252 48

056 36

26

988 09

27

299 97

598 21

765 58

29

046 13

393 97

059 30

30

379 85


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

664 81

792 04

499 09

03

453 76

04

726 34

05

215 43

06

654 38

08

600 81

516 68

039 60

10

451 88

11

290 10

12

659 27

13

031 28

15

473 95

746 22

17

029 15

18

644 40

19

361 25

20

982 72

22

383 15

760 56

24

996 43

25

860 15

26

111 34

27

575 56

29

252 64

994 54


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

979 37

324 64

783 67

03

605 40

04

011 71

05

219 75

06

838 79

08

657 88

037 56

136 98

10

800 99

11

225 34

12

261 68

13

071 63

15

492 70

806 43

17

147 88

18

093 58

19

627 36

20

287 39

22

063 78

641 98

24

069 38

25

411 85

26

906 86

27

188 38

29

271 22

209 75


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

481 51

234 72

866 15

04

907 31

05

875 82

06

602 76

07

991 72

09

754 64

915 30

289 93

11

753 48

12

401 45

13

702 41

14

897 85

16

495 64

637 25

18

155 68

19

817 60

20

576 81

21

661 30

23

453 83

563 64

25

240 10

26

742 73

27

665 91

28

851 23

30

857 72

436 64


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

627 94

267 71

236 45

04

208 87

05

756 38

06

586 75

07

593 27

09

411 83

034 28

874 13

11

273 20

12

161 27

13

824 00

14

520 41

16

178 79

822 77

18

305 31

19

417 47

20

043 11

21

388 78

23

048 05

215 61

25

610 74

26

337 19

27

785 91

28

533 20

30

016 48

917 76


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

404 25

532 26

035 05

04

593 27

05

758 20

06

710 68

07

650 22

09

799 33

830 69

387 36

11

985 21

12

907 57

13

789 05

14

643 47

16

432 94

433 05

18

769 51

19

002 39

20

812 01

21

779 32

23

044 38

714 05

25

574 46

26

610 32

27

404 89

28

843 32

30

758 55

597 70


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

117 81

03

930 74

900 47

408 03

05

445 02

06

451 03

07

318 78

08

930 17

10

556 58

893 44

513 22

12

369 74

13

074 44

14

496 01

15

098 50

17

960 02

461 37

19

925 62

20

025 92

21

854 30

22

449 09

24

386 39

159 80

26

439 96

27

641 23

28

468 58

29

570 53

31

922 96


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

075 37

03

255 88

786 66

418 50

05

786 45

06

869 80

07

496 55

08

422 96

10

885 20

041 55

188 61

12

745 60

13

683 72

14

024 03

15

611 05

17

986 22

659 27

19

897 04

20

945 44

21

710 09

22

968 05

24

073 29

564 39

26

597 09

27

573 18

28

039 09

29

244 68

31

029 25


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

393 89

03

684 32

029 77

790 63

05

415 74

06

710 12

07

090 96

08

874 04

10

944 61

940 16

487 10

12

292 99

13

909 43

14

981 41

15

516 41

17

505 05

074 64

19

549 22

20

119 37

21

425 40

22

825 35

24

414 77

686 89

26

729 50

27

545 40

28

350 92

29

854 02

31

753 90


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

549 59

02

459 51

04

411 30

503 15

393 08

06

320 99

07

160 96

08

025 05

09

737 85

11

934 58

281 84

342 43

13

154 33

14

248 08

15

186 26

16

627 75

18

993 62

775 21

20

541 74

21

921 10

22

962 39

23

616 86

25

742 78

766 12

27

912 97

28

053 42

29

241 98

30

284 41


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

195 36

02

922 38

04

053 55

318 41

762 14

06

049 16

07

303 24

08

167 66

09

440 27

11

056 79

209 28

582 49

13

582 11

14

112 46

15

374 29

16

501 16

18

567 82

659 42

20

817 43

21

225 57

22

772 04

23

762 89

25

613 60

825 99

27

264 94

28

882 23

29

818 63

30

495 66


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

398 50

02

179 33

04

521 04

483 19

693 59

06

012 22

07

833 42

08

110 46

09

773 64

11

461 75

553 73

432 49

13

186 32

14

378 09

15

831 43

16

001 84

18

487 23

134 58

20

897 06

21

208 37

22

764 75

23

676 28

25

089 36

026 80

27

492 89

28

252 65

29

171 10

30

863 73


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

028 05

02

614 53

03

875 26

05

965 72

932 66

541 62

07

025 72

08

276 45

09

921 74

10

284 03

12

714 06

045 09

14

908 18

15

559 99

16

861 29

17

648 31

19

207 04

078 40

21

269 72

22

703 29

23

970 18

24

022 64

26

194 22

241 59

28

974 35

29

999 61

31

944 33


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

033 49

02

809 93

03

578 68

05

593 93

717 52

951 41

07

714 18

08

050 54

09

818 15

10

241 62

12

305 87

924 07

14

042 47

15

970 15

16

657 38

17

572 77

19

050 60

925 35

21

233 66

22

633 59

23

066 12

24

509 24

26

048 87

374 88

28

588 36

29

984 49

31

419 73


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

047 76

02

675 08

03

054 07

05

141 67

687 19

593 63

07

982 80

08

569 47

09

550 98

10

444 42

12

941 47

940 53

14

817 76

15

828 94

16

819 98

17

141 37

19

291 84

538 64

21

615 75

22

427 95

23

573 70

24

038 90

26

129 21

213 26

28

056 42

29

693 62

31

516 74


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

827 94

02

781 62

03

114 20

04

856 88

06

654 03

522 19

521 13

08

881 16

09

349 03

10

628 05

11

082 75

13

661 33

569 04

15

449 49

16

879 06

17

292 77

18

779 47

20

321 30

765 78

22

782 14

23

706 87

24

565 72

25

459 77

27

874 63

984 54

29

071 53

30

565 25


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

960 51

02

056 88

03

448 19

04

988 50

06

766 71

645 93

08

070 94

09

10

317 33

11

490 51

13

804 67

338 95

15

464 97

16

111 59

17

284 20

18

806 81

20

517 25

911 99

22

361 40

23

940 95

24

029 67

25

840 32

27

172 92

881 27

29

151 37

30

479 37


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

470 40

02

119 18

03

168 66

04

757 37

06

300 54

970 56

641 00

08

903 13

09

10

817 04

11

218 26

13

787 03

282 75

15

097 21

16

468 09

17

340 46

18

713 31

20

925 03

271 54

22

089 59

23

953 28

24

054 03

25

692 64

27

592 18

751 84

29

668 06

30

378 47


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

221 83

03

250 88

04

084 14

05

442 85

07

233 55

388 89

652 34

09

110 88

10

312 36

11

109 54

12

539 11

14

571 70

952 73

16

976 84

17

522 25

18

874 39

19

168 93

21

993 29

943 09

23

567 64

24

620 45

25

392 26

26

295 26

28

854 91

659 46

30

097 23

31

237 98


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

360 84

03

273 43

04

286 17

05

879 30

07

930 13

097 73

468 56

09

869 27

10

953 99

11

026 82

12

741 75

14

657 13

655 44

16

945 38

17

453 65

18

901 56

19

219 24

21

898 24

975 35

23

638 55

24

915 26

25

195 74

26

737 47

28

229 09

508 53

30

518 01

31

540 69


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

474 51

03

483 28

04

959 34

05

464 82

07

082 18

535 69

090 06

09

987 63

10

734 73

11

507 08

12

009 72

14

909 00

402 78

16

960 90

17

122 25

18

241 15

19

589 20

21

491 35

371 56

23

464 23

24

792 85

25

195 71

26

294 46

28

816 62

602 61

30

743 42

31

721 59

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt là công cụ hỗ trợ rất cần thiết của những người chơi có sở thích đánh đề và kể cả những người chơi lô. Đó là thống kê tất cả những giải đặc biệt của các nhà đài tỉnh thuộc miền Nam trong khoảng thời gian được Xosodaicat.com cung cấp thống kê là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
Cách tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Nam tại Xosodaicat.com được thực hiện theo các bước sau:
1. Trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Hãy click vào mục "Miền Nam".
2. Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, có 3 mốc thời gian hỗ trợ là 1, 2, 3 năm.
Hoàn tất 2 thao tác này, các số liệu được thống kê theo khoảng thời gian bạn chọn sẽ hiện ra, bao gồm đầy đủ tất cả các giải đặc biệt đã từng được xổ ở miền Nam.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo riêng số liệu này của nhà đài tỉnh nào đó. Tương tự hãy chọn tên tỉnh/thành trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Kết quả sẽ chỉ hiện thị những giải đặc biệt của tỉnh mà bạn muốn tra cứu.

Phương Pháp Đánh Đề Miền Nam Hiệu Quả Từ Thống Kê Giải Đặc Biệt

Đánh đề miền Nam dựa vào kết quả ở 2 con số cuối của giải đặc biệt. Người chơi sẽ tham gia dự đoán chỉ duy nhất 2 con số ở vị trí này, nếu con số dự đoán có ở những vị trí khác từ các dãy số thưởng sẽ không được công nhận kết quả.

1. Bắt Tổng Đề Giải Đặc Biệt

"Tổng đề" là thuật ngữ được dùng trong lô đề và chính là tổng giá trị của các con số có trong giải đặc biệt. Bắt tổng đề đơn giản bạn chỉ việc cộng tất cả các con số này lại với nhau để tạo thành con đề đánh cho phiên tiếp theo.
Đánh đề theo cách này đồng nghĩa với việc con đề bạn dự đoán sẽ không thể có giá trị lớn hơn 54. Vì với 6 con số trong dãy số giải đặc biệt thì kết quả cao nhất cũng chỉ là 9x6=54 mà thôi.

2. Bắt Dàn Đề Tổng Từ Tổng Đề

Với cả phương pháp thứ 1 thì 2 phương pháp này thường khiến cho người chơi có sự nhầm lẫn. Ở cách tính này bạn sẽ thực hiện thêm những bước sau so với cách tính bên trên.
+Thực hiện như cách tính 1, cộng tất cả các con số có trong giải đặc biệt để lấy tổng.
+Từ con số tổng có được, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo hướng đầu tiến, đuôi lùi. Cụ thể sẽ được vận dụng như sau:
Ví dụ: Ta có dàn đề là 52829, tổng đề sẽ là 30. Với tổng đề là 26, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo cách tiến ở con số đầu và lùi ở con số sau cho đến khi chạm giá trị tổng đề.
Tổng đề 26, dàn đề tổng sẽ có là: 05, 16, 24, 33.
Như vậy 4 con đề có được là: 05, 16, 24, 33, bạn có thể chọn đánh theo con đề mà bạn thích.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được nhiều người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam (XSMN), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMN cụ thể như sau:

Kết Luận

Với những tín đồ đánh lô thì thống kê tần suất lô tô là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Và với những người chơi có sở thích đánh đề thì đây chính là công cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm chọn ra con đề may mắn để cược ở kỳ tiếp theo. Chúc các bạn gặt được nhiều thành công hơn trong các ván cược của mình!
BACK TO TOP