Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 15/04/2021


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

722 74

000 07

02

228 14

03

670 45

04

693 24

05

361 54

06

530 64

514 50

08

502 17

527 56

09

160 48

10

481 93

11

953 26

12

266 70

13

346 15

320 41

15

569 56

387 03

16

021 28

18

777 04

20

001 23

701 32

22

594 03

554 90

23

705 83

25

145 83

27

376 16

039 62

29

989 63

30

034 31


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

907 10

108 25

04

244 59

05

830 18

08

998 63

748 58

11

761 78

12

950 28

15

356 99

885 82

18

301 47

22

186 58

280 03

25

468 26

29

430 04


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

480 56

857 08

04

482 55

05

651 93

08

728 07

077 00

11

045 14

12

578 37

15

651 47

237 35

18

500 68

22

599 77

307 45

25

757 05

29

569 01


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

110 51

354 74

05

231 91

06

496 90

09

600 93

075 91

12

695 52

13

310 00

16

143 75

459 99

19

955 28

23

628 30

322 14

26

750 39

30

274 74


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

454 10

156 89

05

282 63

06

370 61

09

004 75

295 34

12

187 68

13

117 66

16

928 09

864 31

19

502 62

23

099 26

473 71

26

972 64

30

580 62


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

986 58

807 64

05

279 13

06

315 76

09

481 33

491 26

12

425 19

13

803 88

16

110 01

888 44

19

632 15

23

549 42

924 03

26

933 07

30

489 66


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

665 34

279 99

06

768 60

07

702 42

10

465 77

271 27

13

780 98

14

273 77

17

754 27

358 05

20

399 42

24

967 14

794 71

27

330 23

31

452 23


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

097 62

414 03

06

643 04

07

357 70

10

828 01

811 80

13

066 68

14

506 79

17

948 95

087 19

20

285 95

24

436 86

138 02

27

770 87

31

771 12


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

673 28

454 47

06

804 03

07

534 17

10

365 59

323 83

13

180 85

14

714 19

17

149 11

970 33

20

779 26

24

062 11

136 89

27

799 66

31

108 60


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

612 49

04

142 08

962 10

07

047 17

08

183 09

11

724 34

513 76

14

060 06

18

232 11

275 82

21

140 15

25

309 41

097 29

28

684 09


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

523 71

04

374 25

215 08

07

317 26

08

657 39

11

054 02

513 71

14

351 85

18

660 25

707 18

21

191 18

25

889 27

010 42

28

615 36


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

053 98

04

115 48

227 43

07

547 67

08

777 05

11

821 32

155 19

14

279 46

18

631 52

574 73

21

078 24

25

622 93

504 17

28

087 66


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

145 43

02

975 79

05

462 56

231 21

08

646 98

09

442 42

12

223 86

288 90

15

753 21

19

560 38

118 89

22

247 49

26

046 84

849 37

29

899 55


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

092 30

02

852 31

05

707 35

957 11

08

123 51

09

269 16

12

548 24

337 24

15

373 08

19

087 53

215 10

22

702 60

26

513 93

174 52

29

593 61


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

017 44

02

243 93

05

089 39

511 02

08

559 16

09

948 95

12

037 14

026 04

15

295 88

19

051 71

441 39

22

284 87

26

557 33

661 20

29

861 04


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

717 05

03

376 01

06

734 43

777 09

09

639 89

10

160 15

13

949 65

925 77

16

268 76

20

504 48

042 69

23

800 67

27

612 52

090 64

30

967 28


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

920 86

03

319 44

06

758 93

452 01

09

568 96

10

545 10

13

786 34

077 09

16

694 62

20

238 91

888 96

23

846 78

27

150 76

133 10

30

854 41


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

857 42

03

671 67

06

901 94

269 92

09

872 04

10

380 30

13

910 68

676 57

16

943 93

20

788 16

570 66

23

615 42

27

732 34

654 67

30

282 72


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

025 97

04

130 42

07

938 00

263 91

10

263 01

11

430 78

14

361 35

648 87

17

468 07

21

636 79

230 58

24

919 15

28

166 88

094 97

31

926 44


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

366 80

04

090 75

07

547 72

710 46

10

661 92

11

070 86

14

270 24

367 38

17

763 87

21

153 55

370 39

24

790 13

28

129 38

583 00

31

131 94


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

625 46

04

410 21

07

479 92

752 36

10

037 13

11

241 89

14

883 09

091 94

17

149 41

21

113 00

978 16

24

576 31

28

578 41

883 02

31

469 23

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt là công cụ hỗ trợ rất cần thiết của những người chơi có sở thích đánh đề và kể cả những người chơi lô. Đó là thống kê tất cả những giải đặc biệt của các nhà đài tỉnh thuộc miền Nam trong khoảng thời gian được Xosodaicat.com cung cấp thống kê là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
Cách tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Nam tại Xosodaicat.com được thực hiện theo các bước sau:
1. Trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Hãy click vào mục "Miền Nam".
2. Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, có 3 mốc thời gian hỗ trợ là 1, 2, 3 năm.
Hoàn tất 2 thao tác này, các số liệu được thống kê theo khoảng thời gian bạn chọn sẽ hiện ra, bao gồm đầy đủ tất cả các giải đặc biệt đã từng được xổ ở miền Nam.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo riêng số liệu này của nhà đài tỉnh nào đó. Tương tự hãy chọn tên tỉnh/thành trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Kết quả sẽ chỉ hiện thị những giải đặc biệt của tỉnh mà bạn muốn tra cứu.

Phương Pháp Đánh Đề Miền Nam Hiệu Quả Từ Thống Kê Giải Đặc Biệt

Đánh đề miền Nam dựa vào kết quả ở 2 con số cuối của giải đặc biệt. Người chơi sẽ tham gia dự đoán chỉ duy nhất 2 con số ở vị trí này, nếu con số dự đoán có ở những vị trí khác từ các dãy số thưởng sẽ không được công nhận kết quả.

1. Bắt Tổng Đề Giải Đặc Biệt

"Tổng đề" là thuật ngữ được dùng trong lô đề và chính là tổng giá trị của các con số có trong giải đặc biệt. Bắt tổng đề đơn giản bạn chỉ việc cộng tất cả các con số này lại với nhau để tạo thành con đề đánh cho phiên tiếp theo.
Đánh đề theo cách này đồng nghĩa với việc con đề bạn dự đoán sẽ không thể có giá trị lớn hơn 54. Vì với 6 con số trong dãy số giải đặc biệt thì kết quả cao nhất cũng chỉ là 9x6=54 mà thôi.

2. Bắt Dàn Đề Tổng Từ Tổng Đề

Với cả phương pháp thứ 1 thì 2 phương pháp này thường khiến cho người chơi có sự nhầm lẫn. Ở cách tính này bạn sẽ thực hiện thêm những bước sau so với cách tính bên trên.
+Thực hiện như cách tính 1, cộng tất cả các con số có trong giải đặc biệt để lấy tổng.
+Từ con số tổng có được, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo hướng đầu tiến, đuôi lùi. Cụ thể sẽ được vận dụng như sau:
Ví dụ: Ta có dàn đề là 52829, tổng đề sẽ là 30. Với tổng đề là 26, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo cách tiến ở con số đầu và lùi ở con số sau cho đến khi chạm giá trị tổng đề.
Tổng đề 26, dàn đề tổng sẽ có là: 05, 16, 24, 33.
Như vậy 4 con đề có được là: 05, 16, 24, 33, bạn có thể chọn đánh theo con đề mà bạn thích.

Kết Luận

Với những tín đồ đánh lô thì thống kê tần suất lô tô là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Và với những người chơi có sở thích đánh đề thì đây chính là công cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm chọn ra con đề may mắn để cược ở kỳ tiếp theo. Chúc các bạn gặt được nhiều thành công hơn trong các ván cược của mình!
BACK TO TOP