Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 10/07/2020


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

959 23

499 72

02

365 29

027 35

03

511 50

04

830 31

245 14

832 02

06

418 70

717 35

721 11

07

231 06

08

958 41

001 64

09

430 62

028 67

10

566 83

11

982 05

577 14

13

695 62

108 07

14

025 19

15

456 41

456 26

16

237 11

723 11

17

814 12

18

084 53

347 72

20

285 33

400 67

21

200 91

22

153 01

008 25

23

850 21

488 80

24

236 92

25

049 89

006 49

27

180 09

181 65

28

902 58

29

049 84

617 35

30

318 81

907 77


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

998 75

02

776 12

03

443 64

04

032 57

06

661 76

535 39

08

008 48

09

678 82

10

805 78

11

480 45

13

048 84

15

520 84

16

806 51

17

984 41

18

806 25

20

026 83

22

522 67

23

959 94

24

812 57

25

435 85

27

535 79

29

897 90

30

038 64


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

295 33

02

836 77

03

866 36

04

773 97

06

758 11

922 88

08

211 59

09

236 02

10

145 66

11

320 12

13

009 69

15

136 34

16

183 40

17

549 92

18

081 98

20

413 83

22

659 98

23

560 63

24

288 97

25

971 38

27

576 87

29

829 88

30

389 04


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

483 57

03

278 06

04

624 36

05

956 54

07

920 08

543 82

09

810 00

10

689 34

11

109 47

12

308 11

14

029 10

16

713 52

17

746 42

18

699 60

19

925 02

21

765 00

23

699 88

24

441 49

25

647 76

26

155 89

28

790 14

30

275 04

31

315 60


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

343 62

03

931 81

04

437 18

05

864 98

07

873 55

241 36

09

559 10

10

738 54

11

266 31

12

894 99

14

694 86

16

708 56

17

339 56

18

737 54

19

676 34

21

964 70

23

524 34

24

614 71

25

514 70

26

501 34

28

223 00

30

369 53

31

351 63


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

449 62

03

084 06

04

794 31

05

916 96

07

096 01

250 60

09

660 09

10

964 06

11

808 33

12

096 97

14

246 11

16

390 91

17

164 25

18

631 10

19

083 23

21

362 47

23

883 77

24

986 87

25

906 81

26

005 43

28

335 05

30

248 83

31

313 13


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

657 49

124 40

03

987 55

04

851 31

05

624 32

06

700 11

08

038 25

558 55

10

200 28

11

651 76

12

943 02

13

856 96

15

397 04

17

050 04

18

239 28

19

888 07

20

720 66

22

008 75

24

587 91

25

720 47

26

716 42

27

230 47

29

845 91

000 42


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

091 46

854 81

03

365 32

04

431 49

05

369 63

06

419 88

08

778 70

884 84

10

405 79

11

650 50

12

372 50

13

488 52

15

150 19

17

675 97

18

144 39

19

214 10

20

045 52

22

470 91

24

621 35

25

643 19

26

704 78

27

867 66

29

545 10

610 77


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

066 58

395 33

03

090 38

04

642 45

05

360 34

06

864 19

08

345 92

635 74

10

960 30

11

080 17

12

140 42

13

223 29

15

622 12

17

979 94

18

455 86

19

409 61

20

463 45

22

502 69

24

257 00

25

200 47

26

115 38

27

874 19

29

865 47

775 18


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

967 58

687 14

04

033 89

05

888 46

06

857 11

07

248 57

09

318 06

980 35

11

664 88

12

444 53

13

392 21

14

715 76

16

441 81

18

700 40

19

819 35

20

709 58

21

759 36

23

297 77

25

111 79

26

213 52

27

163 06

28

646 25

30

275 50

286 08


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

540 09

813 11

04

973 72

05

567 72

06

971 08

07

669 90

09

278 91

962 45

11

864 88

12

578 04

13

713 35

14

478 26

16

512 87

18

973 60

19

971 40

20

152 07

21

945 21

23

809 01

25

153 77

26

780 80

27

194 23

28

272 01

30

931 88

024 00


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

252 00

868 38

04

245 34

05

593 43

06

212 82

07

335 85

09

896 22

801 79

11

675 05

12

798 11

13

611 81

14

636 32

16

201 98

18

881 65

19

545 12

20

515 53

21

444 37

23

969 92

25

720 94

26

908 95

27

661 49

28

251 84

30

410 55

177 99


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

914 78

03

185 72

227 42

05

777 38

06

628 65

07

371 96

08

664 07

10

902 56

12

071 71

13

951 51

14

993 67

15

514 11

17

684 64

19

516 25

20

211 21

21

153 38

22

454 23

24

721 58

26

848 02

27

301 15

28

348 14

29

813 65

31

989 50


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

265 11

03

071 75

018 19

05

587 31

06

979 86

07

161 25

08

712 92

10

471 06

12

058 36

13

594 82

14

561 17

15

212 82

17

848 61

19

911 25

20

959 97

21

882 50

22

872 20

24

086 30

26

763 41

27

011 53

28

654 20

29

679 29

31

465 92


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

525 02

03

582 67

580 57

05

827 65

06

118 68

07

221 27

08

871 69

10

140 30

12

169 17

13

438 48

14

391 51

15

350 58

17

830 65

19

238 79

20

230 58

21

976 73

22

216 99

24

586 71

26

331 23

27

253 09

28

606 90

29

160 16

31

213 36


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

237 26

02

972 72

04

085 63

930 36

06

824 68

07

939 74

08

831 05

09

113 71

11

686 29

13

540 09

14

175 39

15

410 59

16

134 29

18

087 96

20

736 48

21

584 82

22

651 82

23

813 92

25

164 47

27

702 28

28

548 13

29

339 74

30

900 63


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

177 16

02

772 97

04

503 75

461 47

06

794 44

07

747 41

08

281 27

09

619 29

11

043 35

13

029 37

14

415 70

15

920 36

16

278 80

18

131 04

20

882 94

21

417 37

22

590 03

23

313 12

25

753 28

27

840 26

28

472 20

29

747 24

30

541 05


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

808 40

02

090 24

04

532 72

041 02

06

576 55

07

630 29

08

935 04

09

143 43

11

184 22

13

693 47

14

171 95

15

895 15

16

562 68

18

716 62

20

940 04

21

555 59

22

936 04

23

351 37

25

355 61

27

507 86

28

851 21

29

271 98

30

448 45


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

508 39

02

966 71

03

057 36

05

507 54

453 09

07

238 71

08

824 64

09

741 78

10

046 18

12

171 28

14

734 77

15

314 56

16

504 11

17

762 89

19

213 79

21

447 12

22

006 88

23

115 34

24

192 71

26

039 90

28

347 26

29

916 13

31

627 98


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

747 77

02

697 62

03

594 33

05

772 77

234 90

07

066 16

08

768 64

09

572 41

10

927 46

12

887 52

14

295 26

15

406 09

16

087 38

17

741 54

19

840 62

21

455 87

22

741 20

23

469 74

24

976 86

26

305 74

28

068 07

29

792 34

31

791 56


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

535 90

02

155 16

03

534 33

05

096 36

440 10

07

804 94

08

222 76

09

088 33

10

142 59

12

194 98

14

320 54

15

197 02

16

672 18

17

289 36

19

320 23

21

596 63

22

145 98

23

281 72

24

324 90

26

202 67

28

878 85

29

864 22

31

138 39

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt là công cụ hỗ trợ rất cần thiết của những người chơi có sở thích đánh đề và kể cả những người chơi lô. Đó là thống kê tất cả những giải đặc biệt của các nhà đài tỉnh thuộc miền Nam trong khoảng thời gian được Xosodaicat.com cung cấp thống kê là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
Cách tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Nam tại Xosodaicat.com được thực hiện theo các bước sau:
1. Trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Hãy click vào mục "Miền Nam".
2. Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, có 3 mốc thời gian hỗ trợ là 1, 2, 3 năm.
Hoàn tất 2 thao tác này, các số liệu được thống kê theo khoảng thời gian bạn chọn sẽ hiện ra, bao gồm đầy đủ tất cả các giải đặc biệt đã từng được xổ ở miền Nam.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo riêng số liệu này của nhà đài tỉnh nào đó. Tương tự hãy chọn tên tỉnh/thành trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Kết quả sẽ chỉ hiện thị những giải đặc biệt của tỉnh mà bạn muốn tra cứu.

Phương Pháp Đánh Đề Miền Nam Hiệu Quả Từ Thống Kê Giải Đặc Biệt

Đánh đề miền Nam dựa vào kết quả ở 2 con số cuối của giải đặc biệt. Người chơi sẽ tham gia dự đoán chỉ duy nhất 2 con số ở vị trí này, nếu con số dự đoán có ở những vị trí khác từ các dãy số thưởng sẽ không được công nhận kết quả.

1. Bắt Tổng Đề Giải Đặc Biệt

"Tổng đề" là thuật ngữ được dùng trong lô đề và chính là tổng giá trị của các con số có trong giải đặc biệt. Bắt tổng đề đơn giản bạn chỉ việc cộng tất cả các con số này lại với nhau để tạo thành con đề đánh cho phiên tiếp theo.
Đánh đề theo cách này đồng nghĩa với việc con đề bạn dự đoán sẽ không thể có giá trị lớn hơn 54. Vì với 6 con số trong dãy số giải đặc biệt thì kết quả cao nhất cũng chỉ là 9x6=54 mà thôi.

2. Bắt Dàn Đề Tổng Từ Tổng Đề

Với cả phương pháp thứ 1 thì 2 phương pháp này thường khiến cho người chơi có sự nhầm lẫn. Ở cách tính này bạn sẽ thực hiện thêm những bước sau so với cách tính bên trên.
+Thực hiện như cách tính 1, cộng tất cả các con số có trong giải đặc biệt để lấy tổng.
+Từ con số tổng có được, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo hướng đầu tiến, đuôi lùi. Cụ thể sẽ được vận dụng như sau:
Ví dụ: Ta có dàn đề là 52829, tổng đề sẽ là 30. Với tổng đề là 26, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo cách tiến ở con số đầu và lùi ở con số sau cho đến khi chạm giá trị tổng đề.
Tổng đề 26, dàn đề tổng sẽ có là: 05, 16, 24, 33.
Như vậy 4 con đề có được là: 05, 16, 24, 33, bạn có thể chọn đánh theo con đề mà bạn thích.

Kết Luận

Với những tín đồ đánh lô thì thống kê tần suất lô tô là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Và với những người chơi có sở thích đánh đề thì đây chính là công cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm chọn ra con đề may mắn để cược ở kỳ tiếp theo. Chúc các bạn gặt được nhiều thành công hơn trong các ván cược của mình!
BACK TO TOP