Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 07/07/2022


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

097 69

02

832 08

568 75

331 53

03

238 06

04

000 89

666 80

310 11

05

499 71

590 78

06

444 38

07

971 74

238 67

774 44

08

368 15

09

357 75

292 89

10

884 43

11

158 11

563 95

12

527 41

262 07

13

940 27

14

701 77

562 14

275 61

15

436 92

16

559 79

977 47

17

780 68

18

979 52

296 25

19

487 63

437 18

20

298 59

21

613 55

366 33

108 98

22

014 90

23

733 38

149 45

24

516 75

25

142 85

757 13

26

722 09

046 49

27

605 12

28

407 51

327 36

925 10

29

342 39

30

981 17

275 06

31

027 64


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

914 98

03

128 14

04

365 62

776 65

06

038 73

07

627 56

565 63

09

757 52

10

097 01

11

206 54

13

596 38

14

608 00

277 82

16

037 54

17

555 79

18

405 16

20

572 76

21

844 98

026 23

23

076 08

24

708 02

25

720 96

27

142 75

28

045 82

842 63

30

778 06

31

493 82


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

998 93

03

951 50

04

585 47

183 05

06

752 57

07

252 48

142 36

09

419 37

10

949 95

11

990 12

13

175 92

14

970 55

882 67

16

194 54

17

232 48

18

498 19

20

435 62

21

454 83

693 24

23

123 22

24

765 16

25

667 96

27

975 04

28

154 58

778 53

30

307 60

31

993 96


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

684 71

468 27

03

360 32

04

807 57

05

413 05

708 64

07

773 77

08

090 63

740 34

10

531 80

11

105 61

12

883 62

14

262 24

15

948 39

285 56

17

986 33

18

834 76

19

991 92

21

002 82

22

489 71

117 51

24

683 76

25

116 65

26

937 64

28

904 65

29

865 63

31

848 13


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

459 60

437 90

03

155 97

04

719 02

05

992 46

529 06

07

286 65

08

801 37

968 49

10

288 47

11

487 66

12

108 49

14

281 44

15

040 01

334 48

17

013 67

18

274 23

19

282 01

21

211 58

22

282 82

867 45

24

479 47

25

095 57

26

824 18

28

477 40

29

225 59

31

049 49


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

128 41

148 02

03

374 93

04

027 60

05

024 21

088 61

07

042 95

08

106 15

217 41

10

082 06

11

806 19

12

511 43

14

229 09

15

062 62

158 26

17

723 66

18

243 20

19

967 26

21

835 67

22

704 58

694 82

24

684 51

25

646 36

26

665 42

28

705 11

29

345 63

31

206 87


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

719 40

02

110 42

285 88

04

033 23

05

791 49

06

191 30

834 26

08

976 38

09

573 54

831 36

11

376 34

12

357 87

13

027 14

15

215 88

16

758 79

173 47

18

117 82

19

405 65

20

907 99

22

358 45

23

816 81

486 01

25

693 66

26

560 02

27

171 29

29

560 46

30

446 34


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

541 81

02

620 41

022 72

04

264 54

05

805 44

06

226 42

246 67

08

579 10

09

623 28

035 51

11

254 58

12

014 79

13

209 67

15

927 65

16

336 95

002 49

18

547 03

19

451 48

20

127 30

22

821 02

23

126 01

087 55

25

353 00

26

570 05

27

961 62

29

864 57

30

555 68


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

915 76

02

548 61

124 94

04

524 51

05

471 75

06

484 01

060 85

08

826 15

09

964 37

876 26

11

317 71

12

101 76

13

588 89

15

554 72

16

696 99

116 36

18

995 65

19

515 10

20

261 03

22

793 17

23

501 93

216 43

25

172 08

26

934 17

27

793 91

29

779 18

30

634 97


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

935 70

03

321 61

752 15

05

516 20

06

859 25

07

159 45

09

256 15

10

569 54

835 58

12

784 63

13

479 71

14

815 86

16

019 42

17

092 86

819 74

19

742 56

20

902 55

21

699 42

23

363 00

24

511 23

792 33

26

067 50

27

607 39

28

004 86

30

711 46

31

471 91


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

722 50

03

546 59

879 28

05

954 64

06

516 10

07

649 11

09

184 66

10

625 78

160 20

12

233 51

13

309 21

14

193 02

16

547 03

17

100 21

719 40

19

483 60

20

783 34

21

592 07

23

736 62

24

775 05

499 66

26

337 27

27

024 50

28

429 01

30

796 73

31

431 38


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

672 06

03

659 69

957 90

05

335 95

06

224 22

07

690 34

09

284 21

10

489 15

955 04

12

923 00

13

975 62

14

614 26

16

506 90

17

256 74

897 15

19

202 81

20

257 57

21

192 85

23

029 23

24

128 29

240 93

26

295 02

27

898 53

28

063 41

30

373 30

31

388 31


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

539 63

242 78

03

961 58

04

687 17

156 24

06

890 32

07

247 72

08

269 23

10

755 13

11

342 12

345 94

13

500 67

14

805 79

15

991 71

17

645 26

18

383 57

071 95

20

521 32

21

570 16

22

411 27

24

431 08

25

549 52

662 13

27

807 37

28

583 75

29

835 25


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

139 70

996 21

03

100 64

04

539 17

476 10

06

751 99

07

591 77

08

124 10

10

755 21

11

604 43

234 48

13

391 26

14

422 96

15

441 63

17

849 19

18

870 43

276 76

20

492 97

21

202 97

22

962 51

24

108 05

25

213 41

623 17

27

993 53

28

755 21

29

820 91


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

471 81

051 23

03

454 35

04

745 85

931 89

06

848 88

07

135 63

08

236 93

10

524 19

11

742 15

379 63

13

918 61

14

042 02

15

827 26

17

521 41

18

767 43

191 88

20

058 85

21

290 38

22

855 06

24

177 54

25

131 44

956 34

27

045 52

28

656 06

29

182 68


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

688 07

02

874 33

604 89

04

920 31

05

568 32

046 39

07

812 42

08

049 10

09

832 98

11

863 14

12

059 81

109 13

14

735 04

15

072 34

16

211 09

18

597 75

19

195 33

542 38

21

078 27

22

362 22

23

934 06

25

953 26

26

678 58

209 92

28

403 24

29

947 02

30

410 44


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

110 49

02

948 43

387 04

04

189 52

05

561 31

642 05

07

827 62

08

123 49

09

735 86

11

702 51

12

509 10

843 39

14

765 53

15

021 84

16

576 70

18

321 50

19

086 27

654 27

21

426 66

22

858 25

23

459 49

25

057 34

26

144 04

244 34

28

977 22

29

291 11

30

198 58


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

337 90

02

252 70

077 93

04

894 28

05

038 00

498 45

07

011 46

08

506 93

09

286 58

11

479 52

12

710 17

768 93

14

025 49

15

751 84

16

340 09

18

343 94

19

946 74

180 38

21

048 84

22

548 53

23

123 53

25

854 30

26

696 13

557 99

28

434 25

29

160 22

30

755 83


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

323 25

02

764 41

03

461 77

206 10

05

601 71

06

589 55

078 74

08

014 71

09

565 89

10

426 56

12

175 53

13

660 83

652 82

15

303 26

16

414 41

17

448 04

19

291 04

20

485 53

535 34

22

348 02

23

861 64

24

497 34

26

579 82

27

780 57

662 78

29

993 15

30

988 37


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

667 24

02

243 63

03

579 86

698 65

05

582 19

06

266 72

867 33

08

221 79

09

959 25

10

020 45

12

152 01

13

435 41

179 35

15

797 80

16

635 11

17

077 75

19

659 15

20

039 29

911 05

22

042 04

23

867 86

24

389 68

26

099 04

27

744 10

248 18

29

615 62

30

529 33


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

453 90

02

054 64

03

118 52

317 95

05

835 09

06

789 66

170 34

08

836 64

09

425 71

10

277 25

12

598 37

13

452 25

264 24

15

143 45

16

990 67

17

877 60

19

308 25

20

501 33

894 36

22

250 68

23

651 12

24

603 62

26

687 33

27

697 53

417 34

29

055 59

30

650 39

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt là công cụ hỗ trợ rất cần thiết của những người chơi có sở thích đánh đề và kể cả những người chơi lô. Đó là thống kê tất cả những giải đặc biệt của các nhà đài tỉnh thuộc miền Nam trong khoảng thời gian được Xosodaicat.com cung cấp thống kê là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
Cách tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Nam tại Xosodaicat.com được thực hiện theo các bước sau:
1. Trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Hãy click vào mục "Miền Nam".
2. Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, có 3 mốc thời gian hỗ trợ là 1, 2, 3 năm.
Hoàn tất 2 thao tác này, các số liệu được thống kê theo khoảng thời gian bạn chọn sẽ hiện ra, bao gồm đầy đủ tất cả các giải đặc biệt đã từng được xổ ở miền Nam.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo riêng số liệu này của nhà đài tỉnh nào đó. Tương tự hãy chọn tên tỉnh/thành trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Kết quả sẽ chỉ hiện thị những giải đặc biệt của tỉnh mà bạn muốn tra cứu.

Phương Pháp Đánh Đề Miền Nam Hiệu Quả Từ Thống Kê Giải Đặc Biệt

Đánh đề miền Nam dựa vào kết quả ở 2 con số cuối của giải đặc biệt. Người chơi sẽ tham gia dự đoán chỉ duy nhất 2 con số ở vị trí này, nếu con số dự đoán có ở những vị trí khác từ các dãy số thưởng sẽ không được công nhận kết quả.

1. Bắt Tổng Đề Giải Đặc Biệt

"Tổng đề" là thuật ngữ được dùng trong lô đề và chính là tổng giá trị của các con số có trong giải đặc biệt. Bắt tổng đề đơn giản bạn chỉ việc cộng tất cả các con số này lại với nhau để tạo thành con đề đánh cho phiên tiếp theo.
Đánh đề theo cách này đồng nghĩa với việc con đề bạn dự đoán sẽ không thể có giá trị lớn hơn 54. Vì với 6 con số trong dãy số giải đặc biệt thì kết quả cao nhất cũng chỉ là 9x6=54 mà thôi.

2. Bắt Dàn Đề Tổng Từ Tổng Đề

Với cả phương pháp thứ 1 thì 2 phương pháp này thường khiến cho người chơi có sự nhầm lẫn. Ở cách tính này bạn sẽ thực hiện thêm những bước sau so với cách tính bên trên.
+Thực hiện như cách tính 1, cộng tất cả các con số có trong giải đặc biệt để lấy tổng.
+Từ con số tổng có được, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo hướng đầu tiến, đuôi lùi. Cụ thể sẽ được vận dụng như sau:
Ví dụ: Ta có dàn đề là 52829, tổng đề sẽ là 30. Với tổng đề là 26, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo cách tiến ở con số đầu và lùi ở con số sau cho đến khi chạm giá trị tổng đề.
Tổng đề 26, dàn đề tổng sẽ có là: 05, 16, 24, 33.
Như vậy 4 con đề có được là: 05, 16, 24, 33, bạn có thể chọn đánh theo con đề mà bạn thích.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được nhiều người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam (XSMN), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMN cụ thể như sau:

Kết Luận

Với những tín đồ đánh lô thì thống kê tần suất lô tô là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Và với những người chơi có sở thích đánh đề thì đây chính là công cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm chọn ra con đề may mắn để cược ở kỳ tiếp theo. Chúc các bạn gặt được nhiều thành công hơn trong các ván cược của mình!
BACK TO TOP