Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông đến ngày 31/05/2020

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

954 69

02

739 04

04

069 13

07

005 14

08

657 75

09

289 93

11

234 25

14

335 36

15

228 03

16

886 48

18

365 36

21

275 32

22

538 49

23

963 46

25

097 29

453 21

28

589 11

29

930 31

30

539 76

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

6

02

0

04

1

07

1

08

7

09

9

11

2

14

3

15

0

16

4

18

3

21

3

22

4

23

4

25

2

2

28

1

29

3

30

7

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

9

02

4

04

3

07

4

08

5

09

3

11

5

14

6

15

3

16

8

18

6

21

2

22

9

23

6

25

9

1

28

1

29

1

30

6

BACK TO TOP