Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông đến ngày 25/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

954 69

04

069 13

08

657 75

11

234 25

15

228 03

18

365 36

22

538 49

25

097 29

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

6

04

1

08

7

11

2

15

0

18

3

22

4

25

2

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

9

04

3

08

5

11

5

15

3

18

6

22

9

25

9

5 100
BACK TO TOP