Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang đến ngày 17/02/2020

Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

540 09

06

971 08

09

278 91

13

713 35

16

512 87

23

809 01

30

931 88

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

06

0

09

9

13

3

16

8

23

0

30

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

9

06

8

09

1

13

5

16

7

23

1

30

8

5 100
BACK TO TOP