Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang đến ngày 04/06/2020

Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

540 09

04

973 72

05

567 72

06

971 08

07

669 90

09

278 91

12

578 04

13

713 35

14

478 26

16

512 87

19

971 40

20

152 07

21

945 21

23

809 01

26

780 80

27

194 23

28

272 01

30

931 88

024 00

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

04

7

05

7

06

0

07

9

09

9

12

0

13

3

14

2

16

8

19

4

20

0

21

2

23

0

26

8

27

2

28

0

30

8

0

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

9

04

2

05

2

06

8

07

0

09

1

12

4

13

5

14

6

16

7

19

0

20

7

21

1

23

1

26

0

27

3

28

1

30

8

0

BACK TO TOP