Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai đến ngày 29/03/2020

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

426 87

06

376 61

07

547 14

10

702 02

13

148 37

14

687 07

17

325 02

20

886 52

21

774 15

24

433 03

27

871 15

28

366 56

31

592 66

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

8

06

6

07

1

10

0

13

3

14

0

17

0

20

5

21

1

24

0

27

1

28

5

31

6

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

7

06

1

07

4

10

2

13

7

14

7

17

2

20

2

21

5

24

3

27

5

28

6

31

6

5 100
BACK TO TOP