Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai đến ngày 21/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

426 87

07

547 14

10

702 02

14

687 07

17

325 02

21

774 15

24

433 03

31

592 66

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

8

07

1

10

0

14

0

17

0

21

1

24

0

31

6

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

7

07

4

10

2

14

7

17

2

21

5

24

3

31

6

5 100
BACK TO TOP