Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum đến ngày 17/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

488 35

05

706 55

09

553 73

12

126 60

16

082 26

19

333 64

26

768 87

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

3

05

5

09

7

12

6

16

2

19

6

26

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

5

05

5

09

3

12

0

16

6

19

4

26

7

5 100
BACK TO TOP