Thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk đến ngày 06/06/2020

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

361 90

03

950 62

04

902 92

05

677 81

07

862 63

10

524 16

11

463 93

12

985 83

14

898 93

17

192 18

18

626 87

19

286 33

21

773 41

24

026 21

25

396 36

26

175 22

28

561 07

113 26

31

416 43

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

9

03

6

04

9

05

8

07

6

10

1

11

9

12

8

14

9

17

1

18

8

19

3

21

4

24

2

25

3

26

2

28

0

2

31

4

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

03

2

04

2

05

1

07

3

10

6

11

3

12

3

14

3

17

8

18

7

19

3

21

1

24

1

25

6

26

2

28

7

6

31

3

BACK TO TOP