Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định đến ngày 25/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

279 26

06

560 65

09

827 10

13

388 70

16

020 27

20

626 62

23

808 07

30

624 88

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

2

06

6

09

1

13

7

16

2

20

6

23

0

30

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

6

06

5

09

0

13

0

16

7

20

2

23

7

30

8

5 100
BACK TO TOP