Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi đến ngày 06/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

386 18

04

012 76

07

161 45

08

901 43

11

793 31

14

654 47

15

771 04

18

886 40

21

849 73

22

997 00

25

229 95

28

419 26

29

640 03

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

1

04

7

07

4

08

4

11

3

14

4

15

0

18

4

21

7

22

0

25

9

28

2

29

0

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

8

04

6

07

5

08

3

11

1

14

7

15

4

18

0

21

3

22

0

25

5

28

6

29

3

5 100
BACK TO TOP