Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng đến ngày 24/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

398 54

730 57

04

563 60

05

958 38

08

135 95

877 64

11

371 38

12

398 01

15

277 61

025 32

18

874 65

19

262 56

22

712 07

273 39

25

068 04

29

894 66

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

5

5

04

6

05

3

08

9

6

11

3

12

0

15

6

3

18

6

19

5

22

0

3

25

0

29

6

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

4

7

04

0

05

8

08

5

4

11

8

12

1

15

1

2

18

5

19

6

22

7

9

25

4

29

6

5 100
BACK TO TOP