STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 Rắn 56,76
2 rắn 32 – 42 – 72
3 rắn bơi 21, 82
4 rắn cắn 14, 59, 95
5 rắn cắn gót chân 57
6 rắn cắn người 43, 73
7 rắn hai đầu 51, 15
8 rắn hổ mang 32, 82
9 rắn khổng lồ 28, 82
10 rắn lột xác 40, 41
BACK TO TOP