Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp đến ngày 29/03/2020

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

776 12

03

443 64

06

661 76

09

678 82

10

805 78

13

048 84

16

806 51

17

984 41

20

026 83

23

959 94

24

812 57

27

535 79

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

1

03

6

06

7

09

8

10

7

13

8

16

5

17

4

20

8

23

9

24

5

27

7

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

2

03

4

06

6

09

2

10

8

13

4

16

1

17

1

20

3

23

4

24

7

27

9

5 100
BACK TO TOP