Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp đến ngày 24/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

443 64

06

661 76

10

805 78

13

048 84

17

984 41

20

026 83

27

535 79

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

6

06

7

10

7

13

8

17

4

20

8

27

7

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

4

06

6

10

8

13

4

17

1

20

3

27

9

5 100
BACK TO TOP