Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng đến ngày 06/06/2020

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

066 58

03

090 38

04

642 45

05

360 34

06

864 19

08

345 92

11

080 17

12

140 42

13

223 29

15

622 12

18

455 86

19

409 61

20

463 45

22

502 69

25

200 47

26

115 38

27

874 19

29

865 47

775 18

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

5

03

3

04

4

05

3

06

1

08

9

11

1

12

4

13

2

15

1

18

8

19

6

20

4

22

6

25

4

26

3

27

1

29

4

1

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

8

03

8

04

5

05

4

06

9

08

2

11

7

12

2

13

9

15

2

18

6

19

1

20

5

22

9

25

7

26

8

27

9

29

7

8

BACK TO TOP