728X90-moi.gif
350x50-123b.gif

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung đến ngày 23/09/2021


Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

311 41

666 23

02

03

385 88

04

674 82

05

315 88

456 99

06

981 17

07

289 12

08

945 64

244 29

09

075 50

10

807 60

11

038 03

12

463 88

964 56

13

042 96

14

606 73

15

854 77

285 63

16

702 48

17

469 06

18

266 89

19

313 89

137 19

20

834 88

21

090 97

22

474 85

464 97

23

867 68

24

237 26

25

226 88

26

736 13

393 30

28

140 46

29

956 25

30

274 25

31

001 95


Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

197 79

805 86

02

03

676 57

04

328 64

05

466 35

391 79

06

662 01

07

272 81

08

400 89

307 63

09

796 39

10

873 32

11

234 96

12

497 72

572 12

13

825 12

14

004 09

15

741 23

786 13

16

444 89

17

815 43

18

103 91

19

097 05

481 60

20

920 43

21

392 95

22

665 20

273 00

23

759 01

24

013 03

25

142 54

26

810 03

692 13

28

661 78

29

945 69

30

249 39

31

956 79


Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

138 73

02

493 94

289 14

03

04

623 02

05

231 48

06

122 85

874 14

07

837 47

08

447 43

09

615 32

046 76

10

332 72

11

701 71

12

587 91

13

095 50

680 12

14

922 41

15

966 71

16

776 19

874 65

17

724 91

18

589 68

19

493 58

20

758 92

734 81

21

027 01

22

012 81

23

386 95

872 84

24

414 99

25

471 52

26

487 40

27

046 09

29

089 82

30

973 88

31

100 04


Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

543 00

02

349 88

439 67

03

077 73

04

266 11

05

719 52

06

087 12

183 30

07

050 64

08

434 91

09

951 40

892 78

10

216 76

11

356 00

12

420 36

13

779 00

014 54

14

952 41

15

441 41

16

674 42

251 38

17

201 48

18

284 60

19

995 11

20

159 79

662 52

21

686 42

22

376 55

23

410 36

740 71

24

443 11

25

587 90

26

268 89

27

533 17

302 74

29

306 66

30

577 30

31

249 32


Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

765 27

784 82

02

132 07

244 39

03

634 63

974 73

045 32

358 51

04

618 60

05

105 69

145 15

06

062 01

548 02

017 50

07

475 97

112 53

08

943 16

273 68

09

342 10

316 93

10

625 43

680 82

085 01

882 79

11

720 71

998 37

12

657 90

014 60

13

351 10

262 91

405 57

14

894 78

529 73

470 18

15

461 16

488 60

16

729 37

012 87

17

322 89

585 23

030 91

080 83

18

493 02

19

471 70

756 17

20

154 52

555 02

446 44

21

217 78

441 83

22

346 01

241 08

23

198 82

003 55

24

267 51

776 13

470 65

706 98

25

437 38

26

973 56

802 67

27

050 97

515 85

122 69

28

164 22

605 37

29

088 24

30

995 13

459 44

31

926 25


Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

709 47

02

689 25

094 22

03

624 64

390 46

080 79

04

622 17

666 38

05

726 01

081 15

06

821 23

572 57

07

335 57

201 20

147 53

412 64

08

783 77

09

871 27

082 89

10

905 21

537 81

173 14

11

741 94

448 19

424 62

12

951 22

756 90

13

453 16

691 70

14

305 78

492 33

872 07

486 67

15

439 97

718 96

16

650 62

451 37

17

921 07

547 50

728 79

18

179 76

982 74

925 57

19

146 42

201 79

20

487 02

375 58

21

206 29

984 22

090 24

610 28

22

297 54

676 17

23

874 62

462 95

24

844 50

313 73

508 48

25

290 68

800 90

141 01

26

631 10

27

648 91

594 81

28

344 65

175 68

927 43

29

223 14

30

938 52

151 06

31

529 72

205 83


Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

110 62

738 76

02

844 99

03

234 66

04

252 39

046 84

05

845 34

06

355 31

07

405 36

08

418 31

392 05

09

869 57

10

796 32

11

195 89

028 86

12

110 65

13

196 72

14

979 12

15

572 50

841 37

16

817 51

17

808 07

18

254 83

744 77

19

091 75

20

533 19

21

616 86

22

834 59

728 53

24

607 12

25

251 59

151 43

26

825 97

27

692 04

28

410 39

29

507 02

965 35


Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

834 49

488 24

02

493 65

03

486 19

04

093 90

472 94

05

257 92

06

534 26

07

112 21

08

783 87

943 46

09

620 24

10

503 43

11

102 03

059 90

12

799 50

13

189 02

14

414 48

15

642 07

035 07

16

845 13

17

727 99

18

552 72

013 39

19

543 68

20

946 84

21

016 36

22

411 07

455 72

24

353 12

25

692 27

698 37

26

946 73

27

369 12

28

920 95

29

380 01

427 68


Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

852 54

557 02

02

423 30

03

095 90

04

618 08

790 15

05

738 13

06

892 14

07

140 54

08

023 47

114 67

09

128 50

10

349 16

11

022 18

020 21

12

052 62

13

267 24

14

354 57

15

646 44

635 27

16

603 21

17

147 81

18

723 37

103 13

19

910 42

20

859 49

21

624 52

22

316 88

403 67

24

756 73

25

018 28

285 21

26

595 85

27

078 36

28

867 58

29

497 56

046 53


Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

720 42

02

352 09

494 59

03

066 77

04

126 42

05

737 96

923 92

06

996 16

07

410 08

08

656 18

09

083 80

484 77

10

330 31

11

809 16

12

971 03

631 48

13

599 12

14

264 02

15

091 78

16

269 61

880 90

17

367 98

18

771 15

19

326 63

422 44

20

546 49

21

580 34

22

119 09

23

256 94

329 46

25

625 03

26

677 72

827 47

27

907 19

28

316 40

29

849 80

30

075 05

936 76


Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

121 02

02

318 76

382 96

03

167 30

04

999 06

05

790 14

165 33

06

07

201 82

08

941 02

09

862 70

336 23

10

562 73

11

607 28

12

248 33

099 10

13

489 09

14

724 54

15

014 40

16

761 27

289 85

17

011 07

18

303 29

19

312 72

850 04

20

430 30

21

069 63

22

930 93

23

499 18

289 54

25

163 53

26

744 14

366 21

27

744 11

28

291 41

29

584 68

30

412 04

903 97


Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

197 01

02

359 25

03

487 39

681 47

04

05

585 24

06

840 60

854 45

07

08

993 59

09

434 81

10

567 57

673 25

11

525 05

12

003 38

13

227 73

666 99

14

013 89

15

647 10

16

631 61

17

613 63

640 97

18

442 57

19

746 97

20

468 51

762 66

21

291 70

22

473 39

23

668 68

24

948 63

285 29

26

022 86

27

007 60

443 89

28

345 51

29

359 28

30

760 86

31


Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

965 61

02

976 99

03

901 69

088 65

04

126 83

05

103 73

06

516 37

780 14

07

08

728 57

09

279 62

10

233 71

425 87

11

127 33

12

051 28

13

766 11

772 53

14

343 38

15

327 81

16

060 78

17

778 60

552 14

18

440 99

19

509 58

20

706 88

217 11

21

957 08

22

826 70

23

957 84

24

698 15

922 13

26

129 03

27

728 51

363 58

28

484 78

29

594 99

30

366 82

31


Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

02

267 34

03

638 20

04

219 29

502 59

05

984 04

06

040 71

07

677 19

935 84

08

09

572 32

10

702 22

11

368 93

304 36

12

517 67

13

009 47

14

139 38

390 84

15

813 85

16

226 36

17

326 48

18

396 30

960 57

19

806 45

20

425 21

21

945 92

188 35

22

392 79

23

532 27

24

383 48

25

549 17

864 06

27

141 07

28

671 59

149 77

29

580 79

30

449 61

31

257 66

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Trung Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt miền Trung là tổng hợp các giải dãy số ở giải đặc biệt đã xuất hiện ở thời gian trước đó. Đây là thống kê đặc biệt nhận được sự quan tâm của người chơi có sở thích tham gia ván cược dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt.
Từ thanh công cụ "Chọn tỉnh" bạn hãy chọn vào "Miền Trung", tiếp theo là khoảng thời gian được thống kê, có 3 tùy chọn cho bạn là 1, 2, 3 với đơn vị là "Năm".
Sau đó tất cả các số liệu về giải những giải đặc biệt được xổ tại các nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Trung sẽ hiển thị theo mốc thời gian bạn chọn.
Có tất cả 16 nhà đài tỉnh/thành quay số mở thưởng công bố kết quả theo chu kỳ thuộc miền Trung. Nếu bạn muốn xem riêng thống kê giải đặc biệt ở tỉnh/thành nào, hãy chọn vào tên tỉnh/thành đó cũng từ thành công cụ trên. 

Phương Pháp Đánh Đề Giải Đặc Biệt Miền Trung Chuẩn Xác

Thông thường thì những cầu số có trong dãy số giải đặc biệt chỉ được người chơi thực hiện tính toán để cho ra kết quả dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt trong kỳ mở thưởng tiếp theo. Sau đây là những cách tính theo dạng này bạn hãy tham khảo qua để thực hiện hiệu quả phương án tính đề từ giải đặc biệt.
1. Tra cứu giải đặc biệt ở nhà đài tỉnh/thành mà bạn có dự định sẽ tham gia cược. Bạn hãy tham khảo qua 15 kỳ gần nhất để tìm xem trong khoảng thời gian này kết quả 2 số cuối giải đặc biệt nào xuất hiện nhiều nhất. Khi đã xác định được rồi thì bạn hãy chọn cược cho con đề là số lô chung tịch với con đề đó.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27 về nhiều nhất trong khoảng thời gian trên, hãy đánh vào con đề 67 vào lượt mở thưởng tiếp theo. Cặp lô này chính là tịch lô "Co Rùa" trong lô đề.
2. Vận dụng theo cách này, bạn cũng sẽ phải thực hiện qua bước 1 như cách trên, đó là tìm ra con đề về nhiều nhất ở 15 kỳ gần nhất. Tuy nhiên thì lần này bạn sẽ không chọn lô chung tịch mà hãy đảo ngược kết quả từ con đề đã tìm thấy.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27, hãy chọn cược vào đề 72 ở kỳ tiếp theo.
Bạn có thể sử dụng cùng lúc 2 cách tính này và chọn cược vào 2 kết quả có được trong cùng phiên.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được đông đảo người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung (XSMT), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMT cụ thể như sau:

Kết Luận

Nếu là tín đồ đánh đề ở các nhà đài miền Trung thì bạn hãy thường xuyên theo dõi những thống kê này để nắm rõ chu kỳ cũng như số lượt về đề miền Trung để chọn ra con đề ưng ý. Chúc các bạn thành công!
728X90-moi.gif
BACK TO TOP