Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung đến ngày 09/04/2020


Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

469 43

03

901 37

06

972 27

09

787 24

10

563 49

13

172 92

16

625 00

17

737 21

20

264 21

23

804 88

24

949 51

27

307 24

30

715 90

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Phú Yên năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

4

03

3

06

2

09

2

10

4

13

9

16

0

17

2

20

2

23

8

24

5

27

2

30

9

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Phú Yên năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

3

03

7

06

7

09

4

10

9

13

2

16

0

17

1

20

1

23

8

24

1

27

4

30

0


Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

737 83

03

810 22

06

247 02

09

745 61

10

986 81

13

060 96

16

690 55

17

658 49

20

029 35

23

524 07

24

828 17

27

467 01

30

381 55

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

8

03

2

06

0

09

6

10

8

13

9

16

5

17

4

20

3

23

0

24

1

27

0

30

5

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

3

03

2

06

2

09

1

10

1

13

6

16

5

17

9

20

5

23

7

24

7

27

1

30

5


Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

950 62

04

902 92

07

862 63

10

524 16

11

463 93

14

898 93

17

192 18

18

626 87

21

773 41

24

026 21

25

396 36

28

561 07

31

416 43

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

6

04

9

07

6

10

1

11

9

14

9

17

1

18

8

21

4

24

2

25

3

28

0

31

4

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

2

04

2

07

3

10

6

11

3

14

3

17

8

18

7

21

1

24

1

25

6

28

7

31

3


Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

592 31

04

074 22

07

803 06

10

174 79

11

723 56

14

059 11

17

436 23

18

028 04

21

927 93

24

402 45

25

896 12

28

228 49

31

793 53

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Quảng Nam năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

3

04

2

07

0

10

7

11

5

14

1

17

2

18

0

21

9

24

4

25

1

28

4

31

5

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Quảng Nam năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

1

04

2

07

6

10

9

11

6

14

1

17

3

18

4

21

3

24

5

25

2

28

9

31

3


Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

398 54

730 57

04

563 60

195 35

05

958 38

07

385 71

08

135 95

877 64

11

371 38

022 93

12

398 01

14

167 23

15

277 61

025 32

18

874 65

842 40

19

262 56

21

148 91

22

712 07

273 39

25

068 04

665 91

26

344 93

28

926 28

29

894 66

328 71

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

5

5

04

6

3

05

3

07

7

08

9

6

11

3

9

12

0

14

2

15

6

3

18

6

4

19

5

21

9

22

0

3

25

0

9

26

9

28

2

29

6

7

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

4

7

04

0

5

05

8

07

1

08

5

4

11

8

3

12

1

14

3

15

1

2

18

5

0

19

6

21

1

22

7

9

25

4

1

26

3

28

8

29

6

1


Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

279 65

185 95

02

750 66

04

001 28

05

417 46

766 97

08

044 40

692 10

09

441 30

11

927 85

12

158 70

857 81

15

862 98

822 30

16

862 84

18

351 76

19

606 42

257 47

22

808 03

724 48

23

961 14

25

856 76

26

521 81

901 55

29

797 86

048 72

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

6

9

02

6

04

2

05

4

9

08

4

1

09

3

11

8

12

7

8

15

9

3

16

8

18

7

19

4

4

22

0

4

23

1

25

7

26

8

5

29

8

7

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

5

5

02

6

04

8

05

6

7

08

0

0

09

0

11

5

12

0

1

15

8

0

16

4

18

6

19

2

7

22

3

8

23

4

25

6

26

1

5

29

6

2


Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

279 26

05

756 35

06

560 65

09

827 10

12

516 04

13

388 70

16

020 27

19

668 77

20

626 62

23

808 07

26

127 54

27

707 16

30

624 88

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Bình Định năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

2

05

3

06

6

09

1

12

0

13

7

16

2

19

7

20

6

23

0

26

5

27

1

30

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Bình Định năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

6

05

5

06

5

09

0

12

4

13

0

16

7

19

7

20

2

23

7

26

4

27

6

30

8


Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

623 00

05

957 31

06

193 34

09

992 94

12

651 25

13

549 79

16

107 72

19

701 34

20

321 85

23

505 60

26

657 95

27

420 74

30

670 44

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Quảng Trị năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

05

3

06

3

09

9

12

2

13

7

16

7

19

3

20

8

23

6

26

9

27

7

30

4

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Quảng Trị năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

05

1

06

4

09

4

12

5

13

9

16

2

19

4

20

5

23

0

26

5

27

4

30

4


Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

678 20

05

215 57

06

972 88

09

671 27

12

052 77

13

345 19

16

117 61

19

444 34

20

189 15

23

718 35

26

814 14

27

994 81

30

243 08

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Quảng Bình năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

2

05

5

06

8

09

2

12

7

13

1

16

6

19

3

20

1

23

3

26

1

27

8

30

0

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Quảng Bình năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

05

7

06

8

09

7

12

7

13

9

16

1

19

4

20

5

23

5

26

4

27

1

30

8


Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

426 87

06

376 61

07

547 14

10

702 02

13

148 37

14

687 07

17

325 02

20

886 52

21

774 15

24

433 03

27

871 15

28

366 56

31

592 66

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Gia Lai năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

8

06

6

07

1

10

0

13

3

14

0

17

0

20

5

21

1

24

0

27

1

28

5

31

6

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Gia Lai năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

7

06

1

07

4

10

2

13

7

14

7

17

2

20

2

21

5

24

3

27

5

28

6

31

6


Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

271 20

06

270 95

07

336 97

10

943 45

13

922 88

14

246 28

17

750 15

20

449 24

21

144 84

24

750 22

27

170 87

28

378 32

31

898 84

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

2

06

9

07

9

10

4

13

8

14

2

17

1

20

2

21

8

24

2

27

8

28

3

31

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

0

06

5

07

7

10

5

13

8

14

8

17

5

20

4

21

4

24

2

27

7

28

2

31

4


Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

386 18

04

012 76

07

161 45

08

901 43

11

793 31

14

654 47

15

771 04

18

886 40

21

849 73

22

997 00

25

229 95

28

419 26

29

640 03

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

1

04

7

07

4

08

4

11

3

14

4

15

0

18

4

21

7

22

0

25

9

28

2

29

0

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

8

04

6

07

5

08

3

11

1

14

7

15

4

18

0

21

3

22

0

25

5

28

6

29

3


Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

954 69

04

069 13

07

005 14

08

657 75

11

234 25

14

335 36

15

228 03

18

365 36

21

275 32

22

538 49

25

097 29

28

589 11

29

930 31

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Đắk Nông năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

6

04

1

07

1

08

7

11

2

14

3

15

0

18

3

21

3

22

4

25

2

28

1

29

3

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Đắk Nông năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

9

04

3

07

4

08

5

11

5

14

6

15

3

18

6

21

2

22

9

25

9

28

1

29

1


Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

605 00

02

488 35

05

706 55

08

184 15

09

553 73

12

126 60

15

275 47

16

082 26

19

333 64

22

561 78

23

390 60

26

768 87

29

192 97

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt Kon Tum năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

0

02

3

05

5

08

1

09

7

12

6

15

4

16

2

19

6

22

7

23

6

26

8

29

9

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt Kon Tum năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

0

02

5

05

5

08

5

09

3

12

0

15

7

16

6

19

4

22

8

23

0

26

7

29

7

5 100
BACK TO TOP