Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung đến ngày 06/07/2022


Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

148 42

03

697 03

04

506 32

834 57

06

851 22

07

060 94

266 07

09

691 89

10

214 95

11

314 47

13

172 36

14

392 66

463 97

16

016 27

17

126 84

18

398 91

20

268 99

21

334 26

351 67

23

013 31

24

601 01

25

191 34

27

359 72

28

910 20

630 11

30

842 82

31

412 90


Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

884 63

03

490 97

04

340 74

406 03

06

558 22

07

180 28

291 23

09

072 72

10

609 38

11

634 90

13

918 03

14

586 31

198 45

16

411 16

17

146 31

18

997 74

20

523 51

21

205 92

200 69

23

680 84

24

087 42

25

606 27

27

956 41

28

224 40

385 36

30

091 93

31

690 44


Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

004 91

835 22

03

260 28

04

137 36

05

156 56

626 88

07

351 04

08

789 35

997 17

10

239 50

11

032 67

12

860 71

14

782 90

15

253 29

505 81

17

211 83

18

707 49

19

636 50

21

022 90

22

527 23

226 41

24

076 02

25

751 63

26

243 17

28

612 61

29

392 92

31

549 79


Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

201 33

553 77

03

229 38

04

551 46

05

598 17

470 83

07

301 23

08

909 84

522 84

10

952 55

11

171 36

12

554 15

14

627 74

15

756 08

866 55

17

224 76

18

954 32

19

301 58

21

473 44

22

599 84

188 30

24

821 33

25

766 45

26

153 49

28

830 46

29

300 03

31

010 80


Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

003 56

644 67

02

508 18

030 28

641 90

439 42

04

330 08

183 10

05

441 33

841 11

620 40

06

936 17

130 18

07

027 69

08

825 22

304 50

09

246 30

439 48

995 69

11

828 46

812 55

12

070 60

277 61

704 75

13

119 64

14

512 93

15

906 00

221 35

16

583 86

618 35

957 53

18

150 22

620 75

19

178 93

554 73

831 82

20

350 39

21

888 26

22

466 42

870 69

23

936 44

877 26

057 88

25

691 20

627 01

26

834 31

315 28

165 69

27

784 44

28

576 83

29

492 51

805 03

30

990 32

775 59


Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

562 60

676 12

02

563 69

589 38

623 05

03

793 60

378 13

04

130 03

05

883 65

084 54

06

205 17

376 60

041 52

442 25

08

154 02

022 74

09

310 05

215 33

263 20

10

219 07

11

269 22

12

611 39

195 97

13

163 73

793 78

603 34

15

387 27

029 56

16

910 09

335 01

465 86

17

050 24

18

824 37

19

435 63

084 13

20

771 63

954 43

830 14

22

399 18

942 53

23

805 30

742 86

327 12

24

784 89

25

633 66

26

733 80

164 86

27

613 17

672 27

244 46

29

437 72

326 89

30

704 48

123 04


Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

607 05

03

582 04

506 50

05

040 87

06

601 96

07

721 44

09

232 74

10

999 80

069 00

12

993 23

13

483 09

14

514 84

16

566 88

17

397 97

208 86

19

050 02

20

263 95

21

841 32

23

499 19

24

439 27

167 60

26

660 07

27

496 70

28

588 17

30

698 27

31

617 05


Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

796 66

03

595 03

813 78

05

921 38

06

536 54

07

401 80

09

454 43

10

946 42

904 97

12

123 73

13

728 95

14

218 30

16

572 86

17

078 83

783 20

19

509 98

20

264 75

21

792 59

23

184 61

24

570 18

799 69

26

455 47

27

898 82

28

980 24

30

667 76

31

568 90


Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

008 57

03

386 46

433 05

05

957 09

06

349 96

07

024 81

09

374 66

10

363 16

269 26

12

734 80

13

364 73

14

274 13

16

749 46

17

757 81

328 03

19

622 28

20

170 06

21

401 99

23

851 25

24

304 90

748 25

26

379 67

27

974 10

28

599 61

30

845 65

31

688 72


Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

549 12

681 25

03

248 88

04

349 93

709 96

06

707 37

07

290 72

08

164 83

10

248 77

11

356 35

595 25

13

271 17

14

715 34

15

427 64

17

987 46

18

522 77

591 50

20

289 53

21

442 49

22

155 60

24

676 19

25

410 45

372 84

27

935 98

28

489 87

29

128 11


Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

245 25

833 22

03

807 92

04

427 05

688 21

06

976 75

07

992 77

08

481 15

10

134 78

11

132 06

062 80

13

256 50

14

973 58

15

948 70

17

963 77

18

581 57

107 60

20

664 59

21

658 93

22

822 99

24

738 48

25

662 15

282 01

27

740 36

28

051 32

29

642 29


Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

202 64

02

850 44

592 83

04

998 06

05

481 94

816 78

07

109 25

08

811 08

09

301 90

11

429 40

12

197 89

348 24

14

042 46

15

620 47

16

979 43

18

571 01

19

003 94

301 71

21

452 11

22

479 18

23

804 60

25

149 36

26

323 51

198 95

28

413 18

29

930 65

30

599 53


Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

300 08

02

799 14

661 43

04

891 70

05

914 94

719 85

07

359 27

08

133 33

09

177 68

11

529 66

12

609 52

931 98

14

837 20

15

301 38

16

413 25

18

674 09

19

223 57

751 21

21

188 47

22

951 92

23

804 68

25

372 34

26

464 59

691 31

28

153 51

29

606 44

30

025 88


Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2022

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

801 44

02

920 66

03

147 73

543 37

05

950 04

06

175 32

848 11

08

266 73

09

556 33

10

196 96

12

671 41

13

540 92

774 43

15

030 13

16

086 45

17

639 68

19

535 53

20

317 57

210 04

22

550 76

23

305 81

24

572 09

26

239 45

27

867 66

475 06

29

428 12

30

271 53

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Trung Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt miền Trung là tổng hợp các giải dãy số ở giải đặc biệt đã xuất hiện ở thời gian trước đó. Đây là thống kê đặc biệt nhận được sự quan tâm của người chơi có sở thích tham gia ván cược dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt.
Từ thanh công cụ "Chọn tỉnh" bạn hãy chọn vào "Miền Trung", tiếp theo là khoảng thời gian được thống kê, có 3 tùy chọn cho bạn là 1, 2, 3 với đơn vị là "Năm".
Sau đó tất cả các số liệu về giải những giải đặc biệt được xổ tại các nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Trung sẽ hiển thị theo mốc thời gian bạn chọn.
Có tất cả 16 nhà đài tỉnh/thành quay số mở thưởng công bố kết quả theo chu kỳ thuộc miền Trung. Nếu bạn muốn xem riêng thống kê giải đặc biệt ở tỉnh/thành nào, hãy chọn vào tên tỉnh/thành đó cũng từ thành công cụ trên. 

Phương Pháp Đánh Đề Giải Đặc Biệt Miền Trung Chuẩn Xác

Thông thường thì những cầu số có trong dãy số giải đặc biệt chỉ được người chơi thực hiện tính toán để cho ra kết quả dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt trong kỳ mở thưởng tiếp theo. Sau đây là những cách tính theo dạng này bạn hãy tham khảo qua để thực hiện hiệu quả phương án tính đề từ giải đặc biệt.
1. Tra cứu giải đặc biệt ở nhà đài tỉnh/thành mà bạn có dự định sẽ tham gia cược. Bạn hãy tham khảo qua 15 kỳ gần nhất để tìm xem trong khoảng thời gian này kết quả 2 số cuối giải đặc biệt nào xuất hiện nhiều nhất. Khi đã xác định được rồi thì bạn hãy chọn cược cho con đề là số lô chung tịch với con đề đó.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27 về nhiều nhất trong khoảng thời gian trên, hãy đánh vào con đề 67 vào lượt mở thưởng tiếp theo. Cặp lô này chính là tịch lô "Co Rùa" trong lô đề.
2. Vận dụng theo cách này, bạn cũng sẽ phải thực hiện qua bước 1 như cách trên, đó là tìm ra con đề về nhiều nhất ở 15 kỳ gần nhất. Tuy nhiên thì lần này bạn sẽ không chọn lô chung tịch mà hãy đảo ngược kết quả từ con đề đã tìm thấy.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27, hãy chọn cược vào đề 72 ở kỳ tiếp theo.
Bạn có thể sử dụng cùng lúc 2 cách tính này và chọn cược vào 2 kết quả có được trong cùng phiên.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được đông đảo người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung (XSMT), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMT cụ thể như sau:

Kết Luận

Nếu là tín đồ đánh đề ở các nhà đài miền Trung thì bạn hãy thường xuyên theo dõi những thống kê này để nắm rõ chu kỳ cũng như số lượt về đề miền Trung để chọn ra con đề ưng ý. Chúc các bạn thành công!
BACK TO TOP