Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung đến ngày 17/06/2021


Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

311 41

666 23

03

385 88

04

674 82

05

315 88

07

289 12

08

945 64

244 29

10

807 60

11

038 03

12

463 88

14

606 73

15

854 77

285 63

17

469 06

18

266 89

19

313 89

22

474 85

464 97

24

237 26

25

226 88

26

736 13

29

956 25

31

001 95


Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

197 79

805 86

03

676 57

04

328 64

05

466 35

07

272 81

08

400 89

307 63

10

873 32

11

234 96

12

497 72

14

004 09

15

741 23

786 13

17

815 43

18

103 91

19

097 05

22

665 20

273 00

24

013 03

25

142 54

26

810 03

29

945 69

31

956 79


Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

138 73

02

493 94

289 14

04

623 02

05

231 48

06

122 85

08

447 43

09

615 32

046 76

11

701 71

12

587 91

13

095 50

15

966 71

16

776 19

874 65

18

589 68

19

493 58

20

758 92

23

386 95

872 84

25

471 52

26

487 40

27

046 09

30

973 88


Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

543 00

02

349 88

439 67

04

266 11

05

719 52

06

087 12

08

434 91

09

951 40

892 78

11

356 00

12

420 36

13

779 00

15

441 41

16

674 42

251 38

18

284 60

19

995 11

20

159 79

23

410 36

740 71

25

587 90

26

268 89

27

533 17

30

577 30


Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

765 27

02

132 07

244 39

03

634 63

974 73

045 32

05

105 69

145 15

06

062 01

548 02

017 50

07

475 97

08

943 16

09

342 10

316 93

10

625 43

680 82

085 01

12

657 90

014 60

13

351 10

262 91

405 57

14

894 78

15

461 16

16

729 37

012 87

17

322 89

585 23

030 91

19

471 70

20

154 52

555 02

446 44

21

217 78

22

346 01

23

198 82

24

267 51

776 13

470 65

26

973 56

27

050 97

515 85

122 69

28

164 22

29

088 24

30

995 13

31

926 25


Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

689 25

094 22

03

624 64

390 46

080 79

04

622 17

05

726 01

06

821 23

572 57

07

335 57

201 20

147 53

09

871 27

082 89

10

905 21

537 81

173 14

11

741 94

12

951 22

13

453 16

691 70

14

305 78

492 33

872 07

16

650 62

451 37

17

921 07

547 50

728 79

18

179 76

19

146 42

20

487 02

21

206 29

984 22

090 24

23

874 62

24

844 50

313 73

508 48

25

290 68

26

631 10

27

648 91

28

344 65

175 68

927 43

30

938 52

31

529 72

205 83


Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

110 62

03

234 66

04

252 39

046 84

06

355 31

07

405 36

08

418 31

10

796 32

11

195 89

028 86

13

196 72

14

979 12

15

572 50

18

254 83

744 77

20

533 19

21

616 86

22

834 59

25

251 59

151 43

27

692 04

28

410 39

29

507 02


Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

834 49

03

486 19

04

093 90

472 94

06

534 26

07

112 21

08

783 87

10

503 43

11

102 03

059 90

13

189 02

14

414 48

15

642 07

18

552 72

013 39

20

946 84

21

016 36

22

411 07

25

692 27

698 37

27

369 12

28

920 95

29

380 01


Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

852 54

03

095 90

04

618 08

790 15

06

892 14

07

140 54

08

023 47

10

349 16

11

022 18

020 21

13

267 24

14

354 57

15

646 44

18

723 37

103 13

20

859 49

21

624 52

22

316 88

25

018 28

285 21

27

078 36

28

867 58

29

497 56


Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

720 42

02

352 09

04

126 42

05

737 96

923 92

07

410 08

08

656 18

09

083 80

11

809 16

12

971 03

631 48

14

264 02

15

091 78

16

269 61

19

326 63

422 44

21

580 34

22

119 09

23

256 94

26

677 72

827 47

28

316 40

29

849 80

30

075 05


Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

121 02

02

318 76

04

999 06

05

790 14

165 33

07

201 82

08

941 02

09

862 70

11

607 28

12

248 33

099 10

14

724 54

15

014 40

16

761 27

19

312 72

850 04

21

069 63

22

930 93

23

499 18

26

744 14

366 21

28

291 41

29

584 68

30

412 04


Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

197 01

02

359 25

03

487 39

05

585 24

06

840 60

854 45

08

993 59

09

434 81

10

567 57

12

003 38

13

227 73

666 99

15

647 10

16

631 61

17

613 63

20

468 51

762 66

22

473 39

23

668 68

24

948 63

27

007 60

443 89

29

359 28

30

760 86


Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

965 61

02

976 99

03

901 69

05

103 73

06

516 37

780 14

08

728 57

09

279 62

10

233 71

12

051 28

13

766 11

772 53

15

327 81

16

060 78

17

778 60

20

706 88

217 11

22

826 70

23

957 84

24

698 15

27

728 51

363 58

29

594 99

30

366 82


Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2021

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

267 34

03

638 20

04

219 29

06

040 71

07

677 19

935 84

09

572 32

10

702 22

11

368 93

13

009 47

14

139 38

390 84

16

226 36

17

326 48

18

396 30

21

945 92

188 35

23

532 27

24

383 48

25

549 17

28

671 59

149 77

30

449 61

31

257 66

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Trung Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt miền Trung là tổng hợp các giải dãy số ở giải đặc biệt đã xuất hiện ở thời gian trước đó. Đây là thống kê đặc biệt nhận được sự quan tâm của người chơi có sở thích tham gia ván cược dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt.
Từ thanh công cụ "Chọn tỉnh" bạn hãy chọn vào "Miền Trung", tiếp theo là khoảng thời gian được thống kê, có 3 tùy chọn cho bạn là 1, 2, 3 với đơn vị là "Năm".
Sau đó tất cả các số liệu về giải những giải đặc biệt được xổ tại các nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Trung sẽ hiển thị theo mốc thời gian bạn chọn.
Có tất cả 16 nhà đài tỉnh/thành quay số mở thưởng công bố kết quả theo chu kỳ thuộc miền Trung. Nếu bạn muốn xem riêng thống kê giải đặc biệt ở tỉnh/thành nào, hãy chọn vào tên tỉnh/thành đó cũng từ thành công cụ trên. 

Phương Pháp Đánh Đề Giải Đặc Biệt Miền Trung Chuẩn Xác

Thông thường thì những cầu số có trong dãy số giải đặc biệt chỉ được người chơi thực hiện tính toán để cho ra kết quả dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt trong kỳ mở thưởng tiếp theo. Sau đây là những cách tính theo dạng này bạn hãy tham khảo qua để thực hiện hiệu quả phương án tính đề từ giải đặc biệt.
1. Tra cứu giải đặc biệt ở nhà đài tỉnh/thành mà bạn có dự định sẽ tham gia cược. Bạn hãy tham khảo qua 15 kỳ gần nhất để tìm xem trong khoảng thời gian này kết quả 2 số cuối giải đặc biệt nào xuất hiện nhiều nhất. Khi đã xác định được rồi thì bạn hãy chọn cược cho con đề là số lô chung tịch với con đề đó.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27 về nhiều nhất trong khoảng thời gian trên, hãy đánh vào con đề 67 vào lượt mở thưởng tiếp theo. Cặp lô này chính là tịch lô "Co Rùa" trong lô đề.
2. Vận dụng theo cách này, bạn cũng sẽ phải thực hiện qua bước 1 như cách trên, đó là tìm ra con đề về nhiều nhất ở 15 kỳ gần nhất. Tuy nhiên thì lần này bạn sẽ không chọn lô chung tịch mà hãy đảo ngược kết quả từ con đề đã tìm thấy.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27, hãy chọn cược vào đề 72 ở kỳ tiếp theo.
Bạn có thể sử dụng cùng lúc 2 cách tính này và chọn cược vào 2 kết quả có được trong cùng phiên.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được đông đảo người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMT Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Trung (XSMT), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMT cụ thể như sau:

Kết Luận

Nếu là tín đồ đánh đề ở các nhà đài miền Trung thì bạn hãy thường xuyên theo dõi những thống kê này để nắm rõ chu kỳ cũng như số lượt về đề miền Trung để chọn ra con đề ưng ý. Chúc các bạn thành công!
BACK TO TOP