Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung đến ngày 11/07/2020


Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

683 53

02

469 43

03

901 37

04

477 13

06

972 27

278 18

08

982 36

09

787 24

10

563 49

11

793 98

13

172 92

15

035 69

16

625 00

17

737 21

18

747 37

20

264 21

22

826 16

23

804 88

24

949 51

25

404 90

27

307 24

429 88

29

378 57

30

715 90


Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

988 36

02

737 83

03

810 22

04

550 68

06

247 02

509 06

08

857 92

09

745 61

10

986 81

11

481 92

13

060 96

15

301 13

16

690 55

17

658 49

18

059 61

20

029 35

22

702 00

23

524 07

24

828 17

25

006 72

27

467 01

373 07

29

589 06

30

381 55


Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

361 90

03

950 62

04

902 92

05

677 81

07

862 63

369 52

09

483 46

10

524 16

11

463 93

12

985 83

14

898 93

16

078 68

17

192 18

18

626 87

19

286 33

21

773 41

23

025 57

24

026 21

25

396 36

26

175 22

28

561 07

113 26

30

035 50

31

416 43


Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

409 09

03

592 31

04

074 22

05

995 03

07

803 06

038 32

09

984 53

10

174 79

11

723 56

12

877 64

14

059 11

16

010 48

17

436 23

18

028 04

19

706 58

21

927 93

23

609 84

24

402 45

25

896 12

26

011 69

28

228 49

478 28

30

510 04

31

793 53


Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

398 54

730 57

269 28

02

012 84

03

283 24

04

563 60

195 35

848 22

05

958 38

06

482 28

611 45

07

385 71

08

135 95

877 64

484 59

09

188 23

10

885 85

11

371 38

022 93

754 44

12

398 01

13

389 52

418 87

14

167 23

15

277 61

025 32

16

929 14

17

693 28

18

874 65

842 40

19

262 56

20

313 47

278 97

21

148 91

22

712 07

273 39

23

073 89

24

740 47

25

068 04

665 91

918 86

26

344 93

27

120 34

762 43

28

926 28

29

894 66

328 71

933 25

30

153 80


Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

279 65

185 95

428 17

02

750 66

03

518 83

862 92

04

001 28

05

417 46

766 97

497 73

06

205 99

07

222 23

08

044 40

692 10

781 42

09

441 30

10

076 07

482 40

11

927 85

12

158 70

857 81

13

328 93

14

025 19

15

862 98

822 30

16

862 84

17

516 71

556 47

18

351 76

19

606 42

257 47

20

123 31

21

798 17

22

808 03

724 48

23

961 14

24

003 22

046 06

25

856 76

26

521 81

901 55

493 91

27

757 05

28

407 33

29

797 86

048 72

651 85

31

111 40


Thống kê giải đặc biệt Bình Định năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

279 26

045 86

04

132 14

05

756 35

06

560 65

07

323 36

09

827 10

793 05

11

890 12

12

516 04

13

388 70

14

338 53

16

020 27

18

330 85

19

668 77

20

626 62

21

465 19

23

808 07

25

405 53

26

127 54

27

707 16

28

557 50

30

624 88

800 17


Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

623 00

678 06

04

233 41

05

957 31

06

193 34

07

904 07

09

992 94

398 55

11

642 86

12

651 25

13

549 79

14

299 41

16

107 72

18

710 18

19

701 34

20

321 85

21

355 50

23

505 60

25

075 50

26

657 95

27

420 74

28

149 90

30

670 44

075 42


Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

678 20

399 91

04

812 05

05

215 57

06

972 88

07

995 70

09

671 27

251 74

11

311 74

12

052 77

13

345 19

14

770 73

16

117 61

18

785 44

19

444 34

20

189 15

21

489 19

23

718 35

25

550 93

26

814 14

27

994 81

28

494 14

30

243 08

048 49


Thống kê giải đặc biệt Gia Lai năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

051 30

03

426 87

843 71

05

314 76

06

376 61

07

547 14

08

013 10

10

702 02

302 30

12

209 82

13

148 37

14

687 07

15

454 13

17

325 02

19

654 06

20

886 52

21

774 15

22

567 74

24

433 03

544 77

26

265 67

27

871 15

28

366 56

29

479 76

31

592 66


Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

297 38

03

271 20

466 20

05

868 54

06

270 95

07

336 97

08

414 94

10

943 45

043 67

12

397 53

13

922 88

14

246 28

15

395 53

17

750 15

19

998 48

20

449 24

21

144 84

22

542 77

24

750 22

930 66

26

613 91

27

170 87

28

378 32

29

745 84

31

898 84


Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

386 18

02

847 57

04

012 76

716 64

06

654 88

07

161 45

08

901 43

09

596 20

11

793 31

056 33

13

021 60

14

654 47

15

771 04

16

173 00

18

886 40

20

933 86

21

849 73

22

997 00

23

949 61

25

229 95

646 35

27

984 32

28

419 26

29

640 03

30

555 77


Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

954 69

02

739 04

04

069 13

317 04

06

445 85

07

005 14

08

657 75

09

289 93

11

234 25

220 31

13

659 13

14

335 36

15

228 03

16

886 48

18

365 36

20

640 44

21

275 32

22

538 49

23

963 46

25

097 29

453 21

27

425 00

28

589 11

29

930 31

30

539 76


Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

605 00

02

488 35

03

191 11

05

706 55

251 70

07

415 38

08

184 15

09

553 73

10

985 88

12

126 60

14

482 48

15

275 47

16

082 26

17

404 59

19

333 64

21

423 01

22

561 78

23

390 60

24

151 01

26

768 87

155 97

28

551 58

29

192 97

31

140 66

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Trung Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt miền Trung là tổng hợp các giải dãy số ở giải đặc biệt đã xuất hiện ở thời gian trước đó. Đây là thống kê đặc biệt nhận được sự quan tâm của người chơi có sở thích tham gia ván cược dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt.
Từ thanh công cụ "Chọn tỉnh" bạn hãy chọn vào "Miền Trung", tiếp theo là khoảng thời gian được thống kê, có 3 tùy chọn cho bạn là 1, 2, 3 với đơn vị là "Năm".
Sau đó tất cả các số liệu về giải những giải đặc biệt được xổ tại các nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Trung sẽ hiển thị theo mốc thời gian bạn chọn.
Có tất cả 16 nhà đài tỉnh/thành quay số mở thưởng công bố kết quả theo chu kỳ thuộc miền Trung. Nếu bạn muốn xem riêng thống kê giải đặc biệt ở tỉnh/thành nào, hãy chọn vào tên tỉnh/thành đó cũng từ thành công cụ trên. 

Phương Pháp Đánh Đề Giải Đặc Biệt Miền Trung Chuẩn Xác

Thông thường thì những cầu số có trong dãy số giải đặc biệt chỉ được người chơi thực hiện tính toán để cho ra kết quả dự đoán 2 con số cuối ở giải đặc biệt trong kỳ mở thưởng tiếp theo. Sau đây là những cách tính theo dạng này bạn hãy tham khảo qua để thực hiện hiệu quả phương án tính đề từ giải đặc biệt.
1. Tra cứu giải đặc biệt ở nhà đài tỉnh/thành mà bạn có dự định sẽ tham gia cược. Bạn hãy tham khảo qua 15 kỳ gần nhất để tìm xem trong khoảng thời gian này kết quả 2 số cuối giải đặc biệt nào xuất hiện nhiều nhất. Khi đã xác định được rồi thì bạn hãy chọn cược cho con đề là số lô chung tịch với con đề đó.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27 về nhiều nhất trong khoảng thời gian trên, hãy đánh vào con đề 67 vào lượt mở thưởng tiếp theo. Cặp lô này chính là tịch lô "Co Rùa" trong lô đề.
2. Vận dụng theo cách này, bạn cũng sẽ phải thực hiện qua bước 1 như cách trên, đó là tìm ra con đề về nhiều nhất ở 15 kỳ gần nhất. Tuy nhiên thì lần này bạn sẽ không chọn lô chung tịch mà hãy đảo ngược kết quả từ con đề đã tìm thấy.
Ví dụ: Bạn tìm thấy con đề 27, hãy chọn cược vào đề 72 ở kỳ tiếp theo.
Bạn có thể sử dụng cùng lúc 2 cách tính này và chọn cược vào 2 kết quả có được trong cùng phiên.

Kết Luận

Nếu là tín đồ đánh đề ở các nhà đài miền Trung thì bạn hãy thường xuyên theo dõi những thống kê này để nắm rõ chu kỳ cũng như số lượt về đề miền Trung để chọn ra con đề ưng ý. Chúc các bạn thành công!
BACK TO TOP