Thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre đến ngày 06/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

278 06

04

624 36

07

920 08

10

689 34

11

109 47

14

029 10

17

746 42

18

699 60

21

765 00

24

441 49

25

647 76

28

790 14

31

315 60

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

0

04

3

07

0

10

3

11

4

14

1

17

4

18

6

21

0

24

4

25

7

28

1

31

6

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

6

04

6

07

8

10

4

11

7

14

0

17

2

18

0

21

0

24

9

25

6

28

4

31

0

5 100
BACK TO TOP