Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long đến ngày 09/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

185 72

06

628 65

07

371 96

10

902 56

13

951 51

14

993 67

17

684 64

20

211 21

21

153 38

24

721 58

27

301 15

28

348 14

31

989 50

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

7

06

6

07

9

10

5

13

5

14

6

17

6

20

2

21

3

24

5

27

1

28

1

31

5

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

2

06

5

07

6

10

6

13

1

14

7

17

4

20

1

21

8

24

8

27

5

28

4

31

0

5 100
BACK TO TOP