Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên đến ngày 06/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

469 43

03

901 37

06

972 27

09

787 24

10

563 49

13

172 92

16

625 00

17

737 21

20

264 21

23

804 88

24

949 51

27

307 24

30

715 90

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

4

03

3

06

2

09

2

10

4

13

9

16

0

17

2

20

2

23

8

24

5

27

2

30

9

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

3

03

7

06

7

09

4

10

9

13

2

16

0

17

1

20

1

23

8

24

1

27

4

30

0

5 100
BACK TO TOP