Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang đến ngày 04/06/2020

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

747 77

02

697 62

03

594 33

05

772 77

08

768 64

09

572 41

10

927 46

12

887 52

15

406 09

16

087 38

17

741 54

19

840 62

22

741 20

23

469 74

24

976 86

26

305 74

29

792 34

31

791 56

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

7

02

6

03

3

05

7

08

6

09

4

10

4

12

5

15

0

16

3

17

5

19

6

22

2

23

7

24

8

26

7

29

3

31

5

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

7

02

2

03

3

05

7

08

4

09

1

10

6

12

2

15

9

16

8

17

4

19

2

22

0

23

4

24

6

26

4

29

4

31

6

BACK TO TOP