Thống kê giải đặc biệt xổ số TP Hồ Chí Minh đến ngày 21/02/2020

Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

959 23

03

511 50

04

830 31

06

418 70

08

958 41

10

566 83

11

982 05

13

695 62

15

456 41

17

814 12

18

084 53

20

285 33

25

049 89

27

180 09

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

2

03

5

04

3

06

7

08

4

10

8

11

0

13

6

15

4

17

1

18

5

20

3

25

8

27

0

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

3

03

0

04

1

06

0

08

1

10

3

11

5

13

2

15

1

17

2

18

3

20

3

25

9

27

9

5 100
BACK TO TOP