Thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh đến ngày 06/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

582 67

06

118 68

07

221 27

10

140 30

13

438 48

14

391 51

17

830 65

20

230 58

21

976 73

24

586 71

27

253 09

28

606 90

31

213 36

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

6

06

6

07

2

10

3

13

4

14

5

17

6

20

5

21

7

24

7

27

0

28

9

31

3

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

7

06

8

07

7

10

0

13

8

14

1

17

5

20

8

21

3

24

1

27

9

28

0

31

6

5 100
BACK TO TOP