Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa đến ngày 17/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

279 65

02

750 66

05

417 46

766 97

08

044 40

09

441 30

12

158 70

857 81

15

862 98

16

862 84

19

606 42

22

808 03

26

521 81

29

797 86

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

6

02

6

05

4

9

08

4

09

3

12

7

8

15

9

16

8

19

4

22

0

26

8

29

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

5

02

6

05

6

7

08

0

09

0

12

0

1

15

8

16

4

19

2

22

3

26

1

29

6

5 100
BACK TO TOP