STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 cái mái 19, 91, 87
2 cái mâm 81, 18, 86
3 cái màn 85, 97
4 cái màn xanh 14, 41
5 cái miệng 78
6 cái miếu 63, 68
7 cái mũ 28, 46, 68, 86
8 cái muôi 00, 75
9 cái nhẫn 81
10 cãi nhau 36, 37, 68
BACK TO TOP