STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 ổ khóa 95, 86
2 ô tô cháy 47, 56
3 ô tô hồ lô kẹp chết người 12, 21, 26
4 ô tô kẹp chết người 07, 70
5 Ở tù 19,25
6 ôm nhau 64, 85, 97
7 ong 16, 56, 96
8 ông chủ 21, 26, 22, 27
9 ông cụ già 15, 65, 56, 96
10 ông già 36, 76, 56
BACK TO TOP