Thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh đến ngày 17/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

967 58

06

857 11

09

318 06

13

392 21

16

441 81

23

297 77

30

275 50

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

5

06

1

09

0

13

2

16

8

23

7

30

5

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

8

06

1

09

6

13

1

16

1

23

7

30

0

5 100
BACK TO TOP