STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 lá rụng 51, 59
2 lá thư 75, 76, 83
3 lá vàng 84, 48
4 lái buôn 32
5 lai gái 14, 41
6 lái ô tô 08, 63, 64
7 làm cổng 56
8 làm nhà hộ bạn 07, 19
9 làm thịt rắn 12, 20
10 làm tình 19, 69
BACK TO TOP