Thống kê giải đặc biệt xổ số Hà Nội đến ngày 24/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

736 04

03

631 07

05

457 21

06

140 12

262 75

08

788 04

09

915 74

10

960 45

13

412 44

542 32

16

727 82

17

998 17

20

128 50

222 04

23

168 75

30

757 12

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

0

03

0

05

2

06

1

7

08

0

09

7

10

4

13

4

3

16

8

17

1

20

5

0

23

7

30

1

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

4

03

7

05

1

06

2

5

08

4

09

4

10

5

13

4

2

16

2

17

7

20

0

4

23

5

30

2

5 100
BACK TO TOP