Thống kê giải đặc biệt xổ số Bắc Ninh đến ngày 25/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Bắc Ninh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

329 05

05

976 15

08

788 04

12

197 47

15

267 10

19

903 98

22

964 49

29

803 89

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

0

05

1

08

0

12

4

15

1

19

9

22

4

29

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

5

05

5

08

4

12

7

15

0

19

8

22

9

29

9

5 100
BACK TO TOP