Thống kê giải đặc biệt xổ số Bắc Ninh đến ngày 31/05/2020

Thống kê giải đặc biệt Bắc Ninh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

329 05

04

512 23

05

976 15

06

033 36

08

788 04

11

292 24

12

197 47

13

127 95

15

267 10

18

814 89

19

903 98

20

512 65

22

964 49

25

542 96

26

231 46

27

065 61

29

803 89

972 98

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

0

04

2

05

1

06

3

08

0

11

2

12

4

13

9

15

1

18

8

19

9

20

6

22

4

25

9

26

4

27

6

29

8

9

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

5

04

3

05

5

06

6

08

4

11

4

12

7

13

5

15

0

18

9

19

8

20

5

22

9

25

6

26

6

27

1

29

9

8

BACK TO TOP