STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 nam nữ yêu nhau 12, 21
2 nằm đất 92
3 nam đèo nữ 12, 25, 92
4 nam đi xe máy 88, 38
5 nắng 52, 72, 29, 92
6 nạo thai 53, 63, 42
7 ném 05, 65, 85
8 ném vào ma 65, 66
9 nếm đồ chua chát 68, 54, 45
10 nếm đồ ngọt 34, 39
BACK TO TOP