Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ninh đến ngày 09/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ninh năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

388 23

04

444 10

07

149 54

10

835 49

11

076 96

14

321 64

17

522 67

18

066 16

21

388 97

24

315 78

25

373 76

28

509 40

31

988 19

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

2

04

1

07

5

10

4

11

9

14

6

17

6

18

1

21

9

24

7

25

7

28

4

31

1

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

3

04

0

07

4

10

9

11

6

14

4

17

7

18

6

21

7

24

8

25

6

28

0

31

9

5 100
BACK TO TOP