Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận đến ngày 29/03/2020

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

271 20

06

270 95

07

336 97

10

943 45

13

922 88

14

246 28

17

750 15

20

449 24

21

144 84

24

750 22

27

170 87

28

378 32

31

898 84

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

2

06

9

07

9

10

4

13

8

14

2

17

1

20

2

21

8

24

2

27

8

28

3

31

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

0

06

5

07

7

10

5

13

8

14

8

17

5

20

4

21

4

24

2

27

7

28

2

31

4

5 100
BACK TO TOP