Thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận đến ngày 21/02/2020

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

271 20

07

336 97

10

943 45

14

246 28

17

750 15

21

144 84

24

750 22

31

898 84

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

2

07

9

10

4

14

2

17

1

21

8

24

2

31

8

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

0

07

7

10

5

14

8

17

5

21

4

24

2

31

4

5 100
BACK TO TOP