Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương đến ngày 05/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

071 75

06

979 86

07

161 25

10

471 06

13

594 82

14

561 17

17

848 61

20

959 97

21

882 50

24

086 30

27

011 53

28

654 20

31

465 92

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

7

06

8

07

2

10

0

13

8

14

1

17

6

20

9

21

5

24

3

27

5

28

2

31

9

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

5

06

6

07

5

10

6

13

2

14

7

17

1

20

7

21

0

24

0

27

3

28

0

31

2

5 100
BACK TO TOP