Thống kê chu kỳ dàn lô tô

Chọn bộ số cần thống kê

Dàn số: 01 02 03 04

Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số : 7 ngày tính cả ngày về
(20/04/2018 đến 27/04/2018)

Điểm gan đến nay là: 0 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 24/09/2020)

BACK TO TOP