Ghép lô xiên tự động

Chọn kiễu ghép

Kết quả ghép lô xiên

Tổng số cặp xiên 2 được tạo thành là 36 cặp.

01,02 01,03 01,04
01,05 01,06 01,07
01,08 01,09 02,03
02,04 02,05 02,06
02,07 02,08 02,09
03,04 03,05 03,06
03,07 03,08 03,09
04,05 04,06 04,07
04,08 04,09 05,06
05,07 05,08 05,09
06,07 06,08 06,09
07,08 07,09 08,09
BACK TO TOP